- .

1.9.2012. 30.9.2012.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 91/2004 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
24.9.2012., 16.10.2012.
2 No 621/2011 ... ...,
...
:
.
20.9.2012.
3 No 809/2011 ..,
..
... :
.
10.9.2012., 1.10.2012.
4 No 192/2012 .410 .417 - :
. -
29.9.2012.
5 No 231/2012 ... ... :
.
19.9.2012., 19.9.2012.
6 No 241/2012 ... :
. -
28.9.2012.
7 No 271/2012 ... ...,
...
:
. -
3.9.2012., 26.9.2012.
8 No 340/2012 ... ... :
.
18.9.2012., 26.9.2012.
9 No 394/2012 ... :
. -
25.9.2012., 16.10.2012.
10 No 398/2012 ... ... :
. -
3.9.2012., 19.9.2012.
11 No 405/2012 ... ... :
. -
26.9.2012., 10.10.2012.
12 No 417/2012 . ...,
:
.
18.9.2012., 18.9.2012.
13 No 434/2012 ... ... :
.
27.9.2012.
14 No 434/2012 ... ... :
.
27.9.2012.
15 No 452/2012 ... :
.
12.9.2012., 12.9.2012.
16 No 455/2012 ...,
...
:
.
14.9.2012.
17 No 459/2012 ... :
.
21.9.2012., 21.9.2012.
18 No 461/2012 ... - . :
.
24.9.2012.
19 No 464/2012 ... ... :
.
26.9.2012., 26.9.2012.
20 No 10/2012 . ... ... :
. -
25.9.2012., 22.10.2012.
21 No 22/2012 . ... ... :
.
13.9.2012., 26.9.2012.
22 No 108/2011 .V. - .194-197 / .196 / . ...,
...,
...,
...
:
.
13.9.2012., 1.10.2012.
...
...
...
...
23 No 77/2012 .V. - .194-197 / .196 / . ...,
...
:
.
20.9.2012.
...
...
25.9.2012.
24 No 104/2012 .V. - .194-197 / .196 / . ...,
...
:
.
19.9.2012., 19.9.2012.
...
...
25 No 145/2012 .V. - .209-211 . ... :
.
12.9.2012., 28.9.2012.
...
24.9.2012.
26 No 150/2012 .VI. - . ... :
.
13.9.2012., 13.9.2012.
...
27 No 169/2012 .VI. - . ... :
.
26.9.2012., 12.10.2012.
...
4.10.2012.
28 No 171/2012 ... "" . :
. -
25.9.2012., 18.10.2012.
29 No 172/2012 ... "" . :
. -
25.9.2012., 18.10.2012.
30 No 177/2012 ... "" . :
. -
25.9.2012., 18.10.2012.
31 No 185/2012 ... - . :
. -
25.9.2012., 10.10.2012.
32 No 189/2012 .XI. - .343, .1 ."", .3 ."" . ... :
. -
3.9.2012., 3.9.2012.
...
33 No 190/2012 .XI. - .343, .1 ."", .3 ."" . ... :
. -
3.9.2012., 3.9.2012.
...
34 No 192/2012 - .222 "" . ... :
.
10.9.2012., 10.9.2012.
35 No 193/2012 ... ...,
...
:
.
19.9.2012., 18.10.2012.
36 No 198/2012 .XI. - .343, .1 ."", .3 ."" . ... :
.
17.9.2012., 3.10.2012.
...
19.9.2012.
37 No 199/2012 .XI. - .343, .1 ."", .3 ."" . ... :
.
17.9.2012., 3.10.2012.
...
19.9.2012.
38 No 201/2012 - .222 "" . ... :
.
18.9.2012., 18.9.2012.
39 No 207/2012 .II. - .149 150 / .149, .5 / . ... :
.
28.9.2012.
...
40 No 208/2012 - .223 "" . :
.
25.9.2012., 25.9.2012.
41 No 209/2012 - .223 "" . :
.
25.9.2012., 25.9.2012.
42 No 210/2012 - .223 "" . :
.
25.9.2012., 25.9.2012.
43 No 213/2012 "" . ... :
.
30.9.2012., 1.10.2012.
...
30.9.2012.