Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 8

 

гр.  Кубрат, 19.01.2011 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

        Кубратският районен съд в публично заседание на двадесет и осми декември, две хиляди и десета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Диана Петрова – Енева

 

при  секретаря В. Д. и в присъствието на прокурора . . . . като разгледа докладваното от председателя гр.дело № 245 по описа за 2010 г. , за да се произнесе взе предвид следното:

        Производство по предявен положителен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

        Ищците – С.Т.И., ЕГН ********** ***, С.А.И., ЕГН ********** ***, и В.А.А., ЕГН ********** ***, последните двама със съдебен адрес в гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” № 2, чрез адв. С.В., вс. като наследници на починалия след завеждане на исковата молба  А.А.И.,***, поч. на 16.07.2010 год. в с.с., Акт за смърт № 16/ 16.07.2010 год.на Кметство – с. Севар, община Кубрат, като поддържат исковата му молба, твърдят, че А.А.И. е придобил на правно основание –  разпределение срещу дялово участие в ТКЗС – в ликвидация – с. Севар, правото на собственост върху описания подробно в исковата молба недвижим имот, молят съда да приеме за установено по отношение на ответника – С.Ю.Ш., ЕГН **********, снабдил се с акт за собственост по отношение на същия недвижим имот, че наследодателят им – А.А.И., е носител на правото на собственост.  Иска намира правно основание в разпоредбата на чл. 124, ал.1 от ГПК във връзка с чл.77 от ЗС.  

         Ответникът – С.Ю.Ш., ЕГН ********** ***, редовно уведомен, изпраща писмен отговор, с който заявява становище за допустимост, но неоснователност на ищцовата претенция. Заявява правото си на собственост по отношение на процесния недвижим имот, въз основа на влязло в законна сила Решение № е0581/ 16.09.1992 год. на ПК – гр. Кубрат, с което на наследниците на Ю.А. *** – един от които е той, е възстановено правото на собственост върху процесния недвижим имот, който след извършването на доброволна делба с Договор от 18.07.2007 год., вписан в СВ при РС – гр. Кубрат с вх. № 220/ 18.07.2007 год., вх.рег.№1697, стр.18343, е поставен в негов дял и изключителна собственост.   

         Съдът, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното: Ищците твърдят, но не установяват с приложените към исковата молба заверени преписи от: 1/ Протокол № е1230/ 07.04.1994 год. на ПК – гр. Кубрат за въвод във владение на имоти в землището на село Севар на А.А.И. по отношение на имоти, описани в Решение № е0068/ 01.10.1993 год. и заверена скица № 1230 от земеразделителен план; 2/ Скица №1230/ 25.03.1994 год.; 3/ Служебна бележка изд.на 16.04.2010 год. от Кметство – с. Севар, Община – гр. Кубрат и 4/ Страница от парт.книга на ТКЗС – с. Севар, относно А.А., че наследодателят им е придобил в собственост процесния недвижим имот.

            Обратно на това твърдение, видно от представеното от ответника заверено фото копие на Решение № е0581/ 16.09.1992 год. на ПК – гр. Кубрат, се установява, че на 16.09.1992 год. на наследниците на Ю.А. ***, съгласно план за земеразделяне в землището на село Севар, ЕКАТТЕ*****, община Кубрат възстановява право на собственост върху процесния недвижим имот: ОВОЩНА ГРАДИНА от 5.299 дка, трета категория, в местността „Алмалъ Кула.Кара Б”, съставляваща имот № ****** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/:

имот № ****** – ов.градина на н-ци на Х.Х.Ч.;

имот № ****** – ов.градина на И.И.Х.;

имот № ****** – широколистна гора на Община – Кубрат;

имот № ******, ов.градина на н-ци на И.Х.К.;

имот № ******– ов.градина на н-ци на А.А.К.;

имот № ******– ов.градина на С. Х.К..

           С приложения към писмения отговор и приет като доказателство по делото Договор за доброволна делба на недвижими имоти – земеделски земи, възстановени по ЗСПЗЗ, на 18.07.2007 год. в град Кубрат, наследниците на Ю.А. ***, поч. в с.с. на 12.01.1982 год. – изброени в договора, се съгласили ответника по настоящата – С.Ю.Ш., да получи в дял и стане собственик на  четири от вс.наследствени имоти, четвъртият от които – процесната овощна градина с площ от 5.299 дка, при граници посочени по – горе. Договорът е писмен с нотариална заверка на подписите, вписан в нотариалните регистри, водени в СВ при РС – гр. Кубрат.

            В съответствие с извършената и вписана делба ОбщС по земеделие – гр. Кубрат е издала на името на С.Ю.Ш., Скица № к02778/ 26.05.2010 год. на имот с № ****** в землището на село Севар, ЕКАТТЕ*****, община Кубрат.

            От събраните по инициатива на ищците гласни доказателства – показанията на св. И. Х.Ч.,  се установява, че до 2008 година А.И. е обработвал овощна градина, съседна на овощна градина на свидетеля, която придобил от разпределение на поземлената комисия в гр. Кубрат срещу дяловете им от ТКЗС – с. Севар при ликвидацията му. През 2008 година С.Ш. засял овощната градина, от която отдавна трайните насаждения били изкоренени, с люцерна за фураж и прибирал реколтата.   

              Въз основа на така установените факти, съдът направи следните правни изводи: Предявен е положителен  установителен иск, с който ищецът цели да установи, че е собственик на описания в исковата молба недвижим имот към момента на предявяването му, придобивайки го на правно основание, годно да го направи собственик –   разпределение срещу дялово участие в ТКЗС – в ликвидация – с. Севар, общ. Кубрат, отричайки претенциите за собственост на ответника С.Ю.Ш..

             Съгласно разпоредбата на чл.77 ЗС,  правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.

             Предмет на установяване е право на собственост по отношение на недвижим имот - земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на специалния по отношение на ЗС реституционен закон – ЗСПЗЗ, с влязло в законна сила Решение на Поземлена комисия – гр. Кубрат с № е0581 от 16.09.1992 год., издадено на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ, въз основа на влезлият в сила план за земеразделяне, не по отношение на предявилия иска А.А.И., а в полза на наследниците на Ю.А. ***.

             Решението на ПК има конститутивен ефект и с влизането му в сила възниква правното качество обект на собственост – овощна градина, индивидуализирана по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането му в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите наследници на “новооткритото” наследство и от този момент то произвежда своето действие към призованите да наследят Ю. М.Ш., б.ж. на село Севар, т.е. вещноправния ефект е настъпил в полза на всички негови наследници, сред които ищеца, за разлика от ответника,  явно не е. Като е конкурирал с наследниците на Ш. възстановяване право на собственост по отношение на същия недвижим имот наследодателят на ищците е разполагал с правната възможност да обжалва това – цитирано по – горе решение на ПК – гр. Кубрат, или да предяви срещу тях своите материални права по реда на ЗСПЗЗ. Доказателства за това не са ангажирани.

            Възникналата между наследниците на Ю. М.Ш. съсобственост е прекратена по силата на подписан между тях договор за доброволна делба, т.е. по силата на един последващ правнорелевантен юридически факт от 18.07.2007 год. – съсобствениците са обособили три реални дяла и са си ги разпределили, като в дял и изключителна собственост на посочения с исковата молба ответник е разпределена процесната овощна градина. По своята същност представения с писмения отговор документ  е двустранен договор от категорията на консенсуалните двустранни правни сделки за прекратяване на една спорна съсобственост и получаване от всеки съделител на обект в самостоятелна собственост. Сключената доброволна делба, подобно на решението по чл. 292 ГПК/отм./ (разпределение на дяловете), има прехвърлителен (конститутивен) ефект, който настъпва с постигане на съгласието между съдоговорителите, обективирано в писмен договор с полагане на нотариално заверени подписи под него, който е обявен на всяко едно 3- то с вписването му в нотариалните регистри, водени в Служба по вписванията при РС – гр. Кубрат – по местонахождение на имотите, предмет на делбата.

           В този смисъл, възстановяването на право на собственост по реда на ЗСПЗЗ и с актове на съответните поземлени комисии, както и разпределението на имоти от и между съсобственици с договор за доброволна делба, са признати способи за придобиване право на собственост по см. на чл. 77 ЗС.

           Ищцовата страна не установи с годни доказателствени средства техния наследодател и първоначален ищец – А.А.И., да е придобил право на собственост върху процесния недвижим имот. Нито един от приложените към исковата молба документи не удостоверява годно и сам по себе си правото на собственост на ищеца, както той го претендира, без той да е приложил и издадено в негова полза Решение на ПК – гр. Кубрат с оглед сочения от него придобивен способ - разпределение срещу дялово участие в ТКЗС – в ликвидация – с. Севар, общ. Кубрат, който не може да се осъществи без решение на административния орган по поземлена собственост. Със свидетелски показания наличието на административно производство в този смисъл и ползващи ищцовата страна последици не може да се установи, обратно на желанието на ищците.

               Придобиване по давност не се твърди, поради което съда не е изследвал факти и обстоятелства от хипотезиса на чл.79, във връзка с чл.68, ал.1 ЗС, и произнасяне не дължи. 

               Предвид изложеното предявеният иск за установяване на собственост по разпределение срещу дялово участие в ТКЗС – в ликвидация – с. Севар, общ. Кубрат, представляващ към настоящия момент земеделска земя, следва  да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

               Основателна е претенцията на ответника, пред вид разпоредбата на чл.78, ал.3 ГПК, да бъдат присъдени за плащане от ищците направените от него разноски по делото в размер на 350.00 лева – платено адв.възнаграждение за един адвокат.

               Водим от горното,   съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОТХВЪРЛЯ  предявеният от С.Т.И., ЕГН ********** ***, С.А.И., ЕГН ********** ***, и В.А.А., ЕГН ********** ***, последните двама със съдебен адрес в гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” № 2, чрез адв. С.В., вс. като наследници на починалия след завеждане на исковата молба  А.А.И.,***, поч. на 16.07.2010 год. в с.с., Акт за смърт № 16/ 16.07.2010 год.на Кметство – с. Севар, община Кубрат, срещу С.Ю.Ш., ЕГН ********** ***,  иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, във връзка с чл. 77 ЗС, че наследодателят им - А.А.И.,***, поч. на 16.07.2010 год. в с.с., е носител на правото на собственост по отношение  на Поземлен имот – ОВОЩНА ГРАДИНА от 5.369 дка, трета категория, находящ се землището на село Севар, ЕКАТТЕ*****, община Кубрат, област Разград, в местността „Алмалъ Кула.Кара Б”, съставляваща имот № ****** по плана за земеразделяне – парцел 25 от масив 870, при граници /съседи/:

имот № ****** – ов.градина на н-ци на Х.Х.Ч.;

имот № ****** – ов.градина на И.И.Х.;

имот № ****** – широколистна гора на Община – Кубрат;

имот № ******, ов.градина на н-ци на И.Х.К.;

имот № ******– ов.градина на н-ци на А.А.К.;

имот № ******– ов.градина на С. Х.К., като неоснователен и недоказан.

                  ОСЪЖДА  С.Т.И., ЕГН ********** ***, С.А.И., ЕГН ********** ***, и В.А.А., ЕГН ********** ***, последните двама със съдебен адрес в гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” № 2, чрез адв. С.В.,  на основание чл.78, ал.3 ГПК, да заплатят на С.Ю.Ш., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.

                  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис.

 

                                                          Председател: /П/ Д. Петрова - Енева