Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

  № 7

 

гр.  Кубрат, 17.01.2011 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

        Кубратският районен съд в публично заседание на двадесет и осми декември, две хиляди и десета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Диана Петрова – Енева

 

при  секретаря В. Д. и в присъствието на прокурора . . . . като разгледа докладваното от председателя гр.дело № 495 по описа за 2010 г. , за да се произнесе взе предвид следното:

        Производство по предявен положителен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

        Ц.К.Ц., ЕГН ********** ***,  като твърди, че е придобил на правно основание – делба, наследство и давностно владение, правото на собственост върху описания подробно в исковата молба недвижим имот, моли съда да приеме за установено по отношение на Община – гр. Кубрат, записала същия имот като своя собственост по силата на чл.19 ЗСПЗЗ, че той е носител на правото на собственост върху този недвижим имот.  Иска намира правно основание в разпоредбата на чл. 124, ал.1 от ГПК във връзка с чл.79, ал.1 от ЗС.  

         Община – гр. Кубрат, е дала писмен отговор, към който като прилага цитираните като приложения документи, заявява становище за допустимост, но неоснователност и недоказаност на исковата претенция. По силата на чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ Община – гр. Кубрат стопанисвала и управлявала процесната земеделска земя, останала след възстановяване на правата на собствениците за съответното землище. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на терените със съществуващи и възстановими стари реални граници, земите са станали общинска собственост.

         Съдът, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното: Ищецът твърди и установява с приложения към исковата молба заверен препис от Протокол от 05.09.1925 год. по гр.дело № 249/ 1922 год. на ОС – гр. Разград, за одобряване на съдебна спогодба – доброволна делба,  че К.К.Ц., б.ж. на с. Каменово, поч. на 16.08.1980 год. в с.с. – негова баба по бащина линия,  заедно със сестра й – М.К., са придобили в общ дяла собственост върху недвижим имот в село Каменово, обл. Разградска с площ от 5 000 кв.м. с една постройка за работилница, съставляващ парцели V – 437, VІ – 439 и Х – 439 от кв. 117 по плана на населеното място, при съседи: река, П.М., Ю.К.поп Д. и път.

         От съдържанието на Удостоверение изх. № 215/ 29.09.2010 год.на Община – гр. Кубрат, Отдел „Териториално и селищно устройство”, се установява, че процесния имот – УПИ № V – 437, части от УПИ VІ-439 и УПИ Х-439 от кв.117 по отменения план на село Каменово от 1923 година, по кадастралния план на селото от 1969 година  е останал извън регулационния план – като ПИ № 725, който от своя страна е идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 35897.11.14 по актуалната кадастрална карта на село Каменово, община Кубрат, одобрена със Заповед № РД – 18-27/ 01.04.2009 година.

         От събраните по делото гласни доказателства се установява, че до края на последната стопанска година – 2009/ 2010 год. Ц.Ц. *** се ползва от имота, който определят с площ от около 4.00 декара, находящ се в местността „По дерелика”, в съседство след мелницата в с. Каменово, при граници: река, имот с къща и шосе.  Този имот бил на баба му, след което на баща му, който го оставил на него. Обработвал земята, засявал различни култури.

        От представената Скица № 3305/ 21.06.2010 год.на СГКК – гр. Разград се установява, че по кадастралната карта и регистри на село Каменово, община Кубрат, обл. Разград, одобрена със Заповед № РД – 18-27/ 01.04.2009 год. на Изп.директор на АГКК, е заснет поземлен имот с идентификатор 35897.11.14 в местността „По дерелика”, с площ от 3 939 кв.м., с начин на трайно предназначение и ползване като земеделска земя - за нива, при граници и  съседи: имот 35897.501.843, имот 35897.11.13., имот 35897.501.729, имот 35897.501.728, имот 35897.11.15, имот 35897.368.299 и имот 35897.11.6,  регистриран по чл.19 ЗСПЗЗ – стопанисван от Община – гр. Кубрат, в полза на която е издадено Решение по чл.18ж на ОбщС по земеделие – гр. Кубрат, Протоколно решение № 2/ 29.07.2008 год. на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ, с което са определени имотите по чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ на Община – гр. Кубрат по землища, съгласно Приложение № 1, видно от което за землището на село Каменово, под № 57 е индивидуализиран процесния имот – нива с площ от 3.938 дка, имот № 11014. Цитираното протоколно решение е одобрено с влязла в сила Заповед № 45/ 22.10.2008 год. на Директора на ОблД „Земеделие” – гр. Разград, на основание чл.45в, ал.7 ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.19 ЗСПЗЗ.  

              Въз основа на така установените факти, съдът направи следните правни изводи: Предявен е положителен  установителен иск, с който ищецът цели да установи, че е собственик на описания в исковата молба недвижим имот към момента на предявяването му, придобивайки го на правно основание, годно да го направи собственик –  давност, отричайки претенциите за собственост на Община – гр. Кубрат.

             Съгласно чл.68, ал.1 от ЗС, владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго - обективен елемент,  като своя - субективен елемент.

             За придобиването по давност, обаче е необходимо да бъде установено владение върху имот, годен да бъде придобит по давност, а процесния – социалистическа собственост по смисъла на ЗС /Обн., Изв.,бр.92/ 16.11.1951 год./, до изменението му от 1990 год., не е могъл да бъде придобит по давност. Поради това и показанията на разпитаните свидетели за упражнявана фактическа власт от ищеца, предадена му от неговия наследодател,  по отношение на процесния недвижим имот не могат да обосноват извод за поддържаната от него теза за придобиване на собствеността върху имота на основание придобивна давност.   Този придобивен способ е изключен по отношение на държавен имот - чл. 86 ЗС, в първоначалната му редакция от 1951 г., за периода от 1969 г. – когато при действието на ново-одобрения ПУП и по силата на ПМС № 216/ 1961 год. за подобряване градоустройственото планиране на населените места и увеличаване фонда на обработваемата земя,  зоната, върху която попада имота, е била изключена от регулация,   до 1990 г. /изм. на разпоредбата с ДВ бр. 31/90 г./, както и последващия такъв до 1996 г. /изм. ДВ бр. 33/96 г./. Придобивна давност е могла да започне да тече от 1.06.96 г., съгласно горното изменение на закона, но с оглед спирането й с § 1 ЗД на ЗС /ДВ бр. 46, в сила от 1.06.2006 г. и последващите му изменения, последното с ДВ бр. 109/2008 г., в сила от 31.12.2008 г., същата не е изтекла и ищецът не може да се легитимира като собственик на основание придобивна давност. 

                 За периода  след влизане в сила на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /Обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.1991 г./, който, видно от разпоредбата на чл.1, урежда собствеността и ползуването на земеделските земи, каквато представляват процесните 3.938 дка, в землището на село Каменово -  предназначени за земеделско производство и  не се намират в границите на урбанизираната територия (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план, съгласно разпоредбата на чл. 2, т. 1,  ищецът – лично или като наследник на своите баба и дядо /според свидетелските показания/, е  разполагал с възможността да поиска от съответната Поземлена комисия – гр. Кубрат, възстановяване правото на собственост лично за себе си или в полза на наследниците им.   Това право – съгласно чл.10 ЗСПЗЗ, вкл. и в частност при хипотезата на ал.4, съгласно която се възстановяват правата на собствениците върху земеделските земи, когато те са отнети неправомерно, е принадлежало на бившия собственик,  и поради не упражняването му имотът, определен като земеделска територия, нива, е предоставен за стопанисване на общината, съгласно чл. 19 ЗСПЗЗ,  с Решение на ОбщС по земеделие – гр. Кубрат. От този момент  до 13.05.2007 год. /ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 13 от 2007 г.)§ 22. Исковете по чл. 11, ал. 2 се предявяват в тримесечен срок от влизането в сила на този закон/, ищецът е разполагал с възможността да предяви претенции на основание чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ, макар и имотът да е бил включен в т.нар. „резултативен фонд” и да установи принадлежността на правото на собственост върху земеделския имот към момента на обобществяването на земята, а не към настоящия момент. Няма твърдение и доказателства ищецът успешно да провел такова производство – лично за себе си или като наследник на покойния си баща.                

                По силата на чл.19, ал.1, изр.ІІ-ро ЗСПЗЗ, след възстановяване правата на собствениците, и след  влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници, имота е станал общинска собственост. Приетите по делото като доказателства Скица № 3305/ 21.06.2010 год.на СГКК – гр. Разград Скица № 3305/ 21.06.2010 год.на СГКК – гр. Разград, Протоколно решение № 2/ 29.07.2008 год., одобрено със Заповед № 45/ 22.10.2008 год. на директора на ОблД „Земеделие” – гр. Разград, съдържат в себе си информация за влязъл в сила план за земеразделяне и одобрена карта на съществуващите и възстановими стари реални граници, установяват осъществяването на предвидената с чл.19, ал.2 и ал.3 ЗСПЗЗ процедура за установяване на правото на собственост в полза на Община – гр. Кубрат, произтичащо от закона – ЗСПЗЗ,  по отношение на процесния имот. Установителен иск за собственост на земеделски имот, независимо дали същият е бил включен в ТКЗС, ДЗС или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, принципно не би могъл да бъде проведен успешно срещу община, придобила собственост въз основа на ЗСПЗЗ, ако не е налице възстановяване на правото на собственост по предвидения в ЗСПЗЗ, респ. ППЗСПЗЗ ред, предвид конститутивния характер на актовете, с които се извършва то.

                  Предвид изложеното предявеният иск за установяване на собственост по давностно владение върху недвижимия имот, представляващ към настоящия момент земеделска земя, следва  да се отхвърли като неоснователен.

                   Водим от горното,   съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОТХВЪРЛЯ  предявеният от Ц.К.Ц., ЕГН ********** ***– гр. Кубрат, ул. „Княз Борис І” № 1, Булстат *********, дан. № **********,  иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, във връзка с чл.79, ал.1 от ЗС, че той е носител на правото на собственост по отношение  на Поземлен имот, находящ се в землището на село Каменово, общ. Кубрат, обл. Разградска,  с идентификатор 35897.11.14, в местността „По дерелика”, с площ от 3 939 кв.м., с начин на трайно предназначение и ползване като земеделска земя - за нива, при граници и  съседи: имот 35897.501.843, имот 35897.11.13., имот 35897.501.729, имот 35897.501.728, имот 35897.11.15, имот 35897.368.299 и имот 35897.11.6, като неоснователен и недоказан.

                    Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис.

 

                                                          Председател: /П/ Д. Петрова - Енева