Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1

гр.Кубрат,   04.01.2011 година

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на  девети декември  две хиляди и десета  година, в състав:

                                                    

                                                                     Районен съдия:  Пламен Ангелов

 и в присъствието на секретаря П.П. и в присъствието на прокурора ………………  като разгледа докладваното от съдия Ангелов гр.дело № 544 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

               

            Производството е по реда на чл.26,ал.1 във вр. с чл. 25,т.2  от Закона за закрила на детето.

               Дирекция “Социално подпомагане”- гр.Кубрат, специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на детето в Община Кубрат, чрез Директора си – Росица Калева Калинова, ЕГН **********, е предявила молба, с която моли съда да постанови решение на  основание чл.26,ал.1 във вр. с чл. 25,т.2  от Закона за закрила на детето,  да се определи мярка за закрила по отношение на малолетното дете Г.Х.Г. – настаняване в семейството на роднини , а именно семейството на Г.С.х.  и Н.Й.Х.,*** за срок до навършваяне пълнолетие на детето или навършване на 20 годишна възраст, ако детето продължи да учи или до промяна на обстоятелствата.  

              Ответницата по молбата – А.Х.В. , майка на малолетното дете, Х.Г.С. – баща на малолетното дете и Н.Й.Х., не се явиха в съдебно заседание и не заявят становище по нея.

              Ответника Г. Ст.Х. изслушан в съдебно заседание заяви, че е съгласен малолетния Г.х.Г. да бъде настанен в неговото семейството.

            Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кубрат  ангажира становище  за настаняване на детето в семейството на роднини и конкретно , в това на дядо му по бащина линия – Г. Ст.Х., като мярка, която ще защити интереса на децата по  най- добрия начин.

Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, съобразени със становищата на участващите в производството, приема за установено от фактическа страна следното:

Детето Г.Х.Г. е родено на ***г. в семейството на А.Х. Великов и Х.Г.С.. Родителите му се развеждат през 2001г., като родителските права по отношение на малолетния Г. са предоставени на майката. На бащата е определен режим на лични отношение, но контактите му с Г. са епизодични. През 2004г, майката на Г. започнала да живее на семейни начала с Румен Райчев. От съвместното им съжителство тя има второ дете. Г. не се вписва в новото й семейство. Раздялата на родителите му  оставя в съзнанието му трайни и болезнени следи. Поведението му се променя, като той се превръща в проблемно дете. Чувства се излишен, нежелан и незащитен в новото си семейство. Държи се агресивно, както в семейството , така и спрямо съседи, други деца, бяга от къщи. Детето е изолирано от живота на новото семейство на майката. Тя не намира време и желание да обърне внимание на сина си. В саморъчно написана декларация майката заявява, че не може да полага грижи за детето си . По нейно и на съжителстващия с нея мъж настояване детето е настанено в ученическо общежитие в гр.Кубрат на 19.09.2010г.. През месец октомври 2010г., майката заедно с новото си семейство е напуснала страната. Между детето и родителите на баща му  - Г. и Н. Христови съществува дълбока емоционална връзка. В отсъствието на майката, почивните и празничните дни детето прекарва в дома на семейство Христови. По данни на св.Хр.Николов именно дядото - Г.Х. е значимия възрастен за малолетното дете , който упражнява надзор и контрол над него.

         На основание чл.27,ал.1 от Закона за закрила на детето директорът на Дирекция „Социално подпомагане” – Кубрат е издал Заповеди №ЗД РД 01-0031 от 20.10.2010г. за временно настаняване на детето Г.Г. в семейството на Г. и Н. Христови.  

         Предвид  гореизложеното, вземайки предвид и становищата на страните, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.26,ал.1 във вр.с чл.25,т.2 от Закона за закрила на детето за настаняване на детето Г.Г. извън семейството му. Родителите му А.В. и Х.С. трайно не полагат грижи за детето. Дезинтересирани са от живота и развитието му. Майката е в чужбина , а бащата е с неизвестен адрес.  Детето разчита единствено на грижите на дядо си и баба си по бащина линия, в чието семейство то следва да бъде настанено. Това ще е и най-добрата среда за живот на малолетното дете, тъй като за нормалното му развитие са необходими любов, спокойствие, грижи и задоволяване на основни жизнени потребности предвид  възрастта му.

             Искането на Дирекцията са явява напълно основателно и законосъобразно и в интерес на детето.                                              

             Водим от изложеното, съдът

                                              

Р Е Ш И :

                   

    НАСТАНЯВА за отглеждане, на основание чл.26, ал.1, във вр. с чл.25,т.2 от Закона за закрила на детето, малолетното дете Г.Х.Г., ЕГН – ********** с родители съгласно Акт за раждане №139/26.06.1997г. на Община Кубрат – А.Х. Стоянова с ЕГН – **********,*** и Х.Г.С. с ЕГН-**********,***, в семейството на Г.С.Х. с ЕГН – ********** и Н.Й.Х. с ЕГН – **********,***,негови роднини,  за срок до навършване на пълнолетие или до навършване на 20 годишна възраст , ако детето продължи да учи, или до промяна на обстоятелствата.  

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните, пред ОС гр.Разград.

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/