Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 № 1

гр. Кубрат, 04.01.2011 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

           КУБРАТСКИ РАЙОНЕН СЪД  в публично съдебно заседание на девети декември, две хиляди и десета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Пламен Ангелов

         при секретаря П.П.  и в присъствието на прокурора ..........., като разгледа докладваното от съдията АНД  № 23  по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:

        

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Исмегюл Мехмед Алиосман с ЕГН – ********** ***, действайки в качеството си на ЕТ „ Хомди – 55 – Исмегюл Алиосман”, със седалище и адрес на управление с.Беловец, общ.Кубрат, ул.”Странджа”№9, БУЛСТАТ 826022710,  обжалва Наказателно постановление № 01-6500/10001/17.07.2009г. на зам. изп. директор на  ДФ „Земеделие” , с което, на основание чл.70, ал.1 във вр. с чл.74,ал.2 от ЗПООПЗПЕС, му е наложена имуществена санкция в размер на  2902.41 лева, за това, че виновно е нарушил чл.46 от Наредба №23/2007г. за управление на националната млечна квота .

         Жалбоподателят твърди неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление. Оспорва го от фактическа страна. Твърди, че не е декларирал неверни данни в подадената от него годишната декларация за доставки, за квотната 2007/2008г., подавана ежегодно в Разплащателната агенция. Алтернативно излага съображения , че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила , изразяващо се в липса на ясно описание на нарушението в АУАН- не е уточнена годината за която се приема, че е осъществено то,  не е посочено какво е разминаването между декларирано и реално изкупено количество мляко.  

          РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

          Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:          

          Съгласно Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, със  Заповед №РД 09-819 от 28.08.2006г. на Министъра на земеделието и горите, ЕТ „ Хомди – 55 – Исмегюл Алиосман” е одобрен за изкупвач на сурово краве мляко.  Съобразно чл. 46 във вр. с чл. 43 от Наредба №23/2007г. за управление на националната млечна квота , одобрените изкупвачи подават до ОРА на Разплащателната агенция по мястото на регистрацията си, годишни декларации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, в срок до 15 май след изтичане на съответния квотен период  . Квотния период обхваща времето от  1 април на текущата година до 31 март на следващата календарна година.

            На 13.05.2008г. Исмегюл Алиосман , в качеството си на ЕТ „ Хомди – 55- Исмегюл Алиосман” е подала годишна декларация за изпълнение на квота за доставки с вх.№14142   в ОРА – Разград. Към декларацията е приложена и Таблица №1 , в която е посочено от кой производител на краве мляко какво количество е изкупено, за съответния квотен период. Жалбоподателят е декларирал, че за квотната 2007/2008г. е изкупила общо 100120.00 кг. сурово краве мляко.

            В периода от 11.12.2008г. до 19.01.2009г. Регионалния технически инспекторат на ДФ „Земеделие” – гр.Разград е извършил проверка на изкупвача ЕТ „Хомди – 55”. На актосъставителя З.С. са предоставени приемо-предавателни протоколи  за изкупено краве мляко , договори с млекопроизводители, електронен регистър за изкупеното количество мляко  за квотния период 01.04.2007г. – 31.03.2008г. Съгласно предоставените електронен регистър и приемо предавателни протоколи актосъставителя установил , че жалбоподателя е изкупил 110 529,64 кг. мляко. След като извършил съпоставка с подадената от ЕТ „Хомди55” годишна декларация за изпълнение на квота за доставки установил разлика от 10 409,64 кг., които били реално изкупени от жалбоподателя, но не били посочени в годишната му декларация. За това , че ЕТ „Хомди 55” е декларирало неверни данни актосътавителя съставил АУАН №8/13/1/19.01.2009г.  за нарушение на чл.46 от Наредба №23/2007г.  във вр. с чл.70,ал.1 от ЗПООПЗПЕС. Актът е връчен и подписан от жалбоподателя , който направил и съответни възражения. Възоснова на него зам. изп.директор на ДФ „Земеделие” съставил НП № 01-6500/10001/17.07.2009г., с което за констатираното от актосъставителя нарушение, на основание чл. 70,ал.1 във вр. с чл.74 ал.2 от ЗПООПЗПЕС наложил на ЕТ "Хомди- 55- Исмегюл Алиосман” имуществена санкция в размер на 2902.41 лева.

              Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни (показанията на актосъставителя З.С.) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка).  Истинността на писмените доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетеля също следва да се кредитират, т.к. те са в съгласие с  останалите доказателства по делото.

              Не следва да се кредитира т.1 от  заключението по назначената съдебно – икономическа експертиза, по следните съображения: Експертизата борави с два вида приемо предавателни протоколи. – такива, които са предоставени на актосъставителя по време на проверката и такива , които в последствие са предоставени на вещото лице от изкупвача. Втория вид протоколи не са приложени като доказателства по делото, поради което обосноваването на съдебното решение с експертизата би нарушило принципа на непосредственост (чл.18 от НПК).  Заключението на експертизата не може да почива на доказателства които не са събрани по надлежния ред в административнонаказателното производство.  

              Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

              Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима. Разгледана по същество тя е  ОСНОВАТЕЛНА.

              Съгласно чл. 46, ал.1 от Наредба №23/2007г. за управление на националната млечна квота -  изкупвачите подават до ОРА на Разплащателната агенция по място на регистрацията си в срока по чл. 43, ал. 2 годишни декларации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция за:

         1. общото количество краве мляко в килограми и неговата среднопретеглена масленост, изкупено от производителите през квотния период;

         2. количеството доставено краве мляко от всеки производител и неговата среднопретеглена масленост.

        Съгласно чл. 70, ал.1 от ЗПООПЗПЕС,  одобрен изкупвач, който декларира неверни данни, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лв.

         Безспорно установено по делото е , че в годишната си декларация за изкупено количество мляко изкупвача ЕТ „ Хомди 55” е декларирал неверни данни. Видно обаче от т.2 на  заключението на вещото лице, по назначената съдебно-счетоводна експертиза (л.309-311 от АНД №562/2009г. на РС – Разград) разликата между декларираното и реално изкупеното количество е не 10 409,64 кг., а 15 740.00кг.. За да достигне до този извод вещото лице се е позовало на приложените по делото приемо предавателни протоколи за месеците януари , февруари и март 2008г. (л.32-л.122 от АНД №562/2009г. на РС – Разград) и извадки от електронния регистър на изкупвача за месеците от април до декември 2007г. (л.123-л.182 от АНД №562/2009г. на РС – Разград). Следователно при съставянето на АУАН актосъставителя е допуснал грешка в пресмятането и е определил, че разминаването между реално изкупени и декларирано е на стойност  по-малка от действителното.

         Наказателното постановление обаче, следва да се отмени поради друга причина. В хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които са го опорочили.

          Съставеният АУАН не отговаря на формалните изисквания на чл.42,т.4 от ЗАНН. Описанието на нарушението е фрагментарно и неясно. Посочено е единствено, че изкупвача е декларирал неверни данни в годишната си декларация за изкупено количество мляко от производители. Не се сочи , обаче, кой е квотния период, за който се отнася неистинската декларация, не се сочи нито декларираното, нито реално изкупеното количество, нито разминаването между двете стойности. Това е направено едва с наказателното постановление, в което е посочено, че декларацията за доставки се отнася за квотен период 2007/2008г. , а разминаването между реалните доставки и декларираното количество е 10409,64 кг..

         Акта за установяване на административно нарушение , следва да е конкретен и обоснован, за да може нарушителя да разбере нарушението, което му се вменява.

          Не на последно място следва да се посочи и че в НП липсва каквато и да било обосновка на размера на наложената имуществена санкция. В чл.70,ал.1 от ЗПООПЗПЕС тя е определена в размер от 300 до 10000 лева. АНО е наложил санкция в размер на 2902.41 лева , бе въобще да се сочи начина на изчисляването й , както и мотивите, поради които е счел , че следва санкцията да е значително над минималния размер.

              Посочените недостатъци на АУАН и НП, са опорочили административно наказателното производство, като са нарушили правото на защита на жалбоподателя. Поради това НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

               Настоящия съдебен състав не споделя съображенията на жалбоподателя , че е налице маловажност на нарушението. Чл.28 от ЗАНН е относим единствено към административните нарушения извършени от физически лица и не се отнася за такива, за които се налагат имуществени санкции на еднолични търговци и физически лица.

           Водим от горното и на основание чл.63,ал.1,пр.трето от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно, Наказателно постановление №01-6500/10001 от  17.07.2009г. на заместник изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие”, с което на  ЕТ „Хомди-55-Исмегюл Алиосман” със седалище с.Беловец, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.”Странджа”№9, с БУЛСТАТ 826022710, представлявано от Исмегюл Мехмед Алиосман с ЕГН – **********,  за нарушение на чл. 46 от Наредба №23/2007г. за управление на националната млечна квота, на основание чл.70,ал.1 във вр. с чл.74,ал.2 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е наложена имуществена санкция  в размер на 2902.41 лв. (две хиляди деветстотин и два лева и четиридесет и една стотинки).  

            Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд – гр.Разград, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов