Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

гр.Кубрат,24.01.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

        Кубратският      районен съд, трети състав, в публичното заседание на осми април две хиляди и десета година в състав:

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: П. Ангелов

        при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов АНД №48 по описа за 2010 година,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

         Е.Н.С. *** с ЕГН - ********** е обжалвал Наказателно постановление /НП/ № 1017-КЗ/18.10.2010г. на ВНД Началник на Районно управление на МВР-гр.Кубрат, с което, на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ, му е наложена глоба в размер на 400 лева, за това че виновно е нарушил чл.259,ал.1,т.1 от КЗ .

          В жалбата се излагат съображения за неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление.  

          Въззиваемото РУ на МВР -Кубрат не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

          Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:           

           На 28.09.2010г. служителите на РУ на МВР – гр.Кубрат  – П.С. и Х.Х. осъществявали контрол на пътното движение на път ІІ-23 на изхода на гр.Кубрат за гр.Русе.  Около 12.50 часа спрели за проверка лек автомобил с рег.№ Р 6395 РВ с прикачено към него ремарке с рег.№ Р 3650 АХ. След проверка документите на колата и шофьора се установило, че относно прикаченото ремарке  няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За констатираното нарушение, на водача, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №1017-КЗ/30.09.2010г. по описа на  РУ на МВР - гр.Кубрат.

          Актът е предявен на жалбоподателя и подписан е от него. Видно от представената по делото застрахователна полица №000825322310 на ЗК „Лев инс” на същия ден за ремаркето е сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с важимост от 30.09.2010г. до 29.09.2011г.

         В последствие въз основа на така съставения акт Началникът на РУ на МВР-Кубрат издал атакуваното НП, с което на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ наложил на жалбоподателя административно наказание ГЛОБА в размер на 400 лева.

         Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства (показанията на свидетелите – П.С., Х.Х. и Илхан Мехмедов) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка: : Акт за установяване на административно нарушение №1017-КЗ/30.09.2010г.;   НП №1017-КЗ/18.10.2010г.на ВНД Началник на РУ на МВР-Кубрат; Застрахователна полица №000825322310 на ЗК „Лев инс”). Истинността на описаните писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите също следва да се кредитират, т.к. те са последователни , непротиворечиви и са в съгласие с останалите доказателства по делото.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима. Разгледана по същество тя е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Актът, с №1017-КЗ/28.09.2010г., е за нарушение по Кодекса за застраховането. Актът е съставен от компетентно лице и съдържа всички необходими реквизити съгл.разпоредбата на чл.42 от ЗАНН.

Атакуваното НП е издадено от компетентен  орган, в кръга на неговите правомощия.   То съдържа всички изискуеми от закона реквизити. Фактическата обстановка, авторството и вината, предпоставка за обоснованост и правилност на НП са установени и потвърдени по безсъмнен начин.

          Според чл. 259. (1) от КЗ договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което:

          1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение;

            Според чл. 315. (1) от КЗ (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице.

          Съгласно посочените текстове от КЗ, неоснователно е твърдението на жалбоподателя , че ползвателят на ремаркето, който не е негов собственик, не следва да се санкционира, защото задължението за сключване на застраховка е на собственика. Законодателят е предвидил административно наказателна отговорност за подобно деяние и за водачи , които не са собственици.

         Безспорно установено е, че по време на нарушението гражданската му отговорност на водача не е била обезпечена от   валидна застраховка.

            Деянието на жалбоподателя представлява административно нарушение и следва да се санкционира. Обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно.

           Съдът намира, че при ангажиране на административната отговорност на жалбоподателя наказващият орган съвсем правилно, е наложил наказание глоба в определения размер - 400 лева. Не би могъл да се наложи по-нисък размер, т.к. това е минимума предвиден в закона, под който не може да се слезе.

           Водим от горното и на основание чл.63,ал.1,пр.първо от ЗАНН,съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Е.Н.С. *** с ЕГН - ********** против НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1017-КЗ/18.10.2010г. на ВНД Началник на Районно управление на МВР-гр.Кубрат, с което, на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ, му е наложена глоба в размер на 400 лева, за това че виновно е нарушил чл.259,ал.1,т.1 от КЗ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1017-КЗ/18.10.2010г. на ВНД Началник на Районно управление на МВР-гр.Кубрат, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ПРАВИЛНО.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                    Районен съдия:/П/