Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 7

 

гр.Кубрат, 24.01.2011г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Кубратският районен съд,  трети състав, в публичното съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и десета година в състав:

                                                

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: Пламен Ангелов

        при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдията АНД № 295 по описа за 2010 година, за да се произнесе,взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

         С.С.А. *** с ЕГН-********** обжалва НП №1095-А/26.11.2010г. на Началника на група „Охранителна полиция” към Районно управление „Полиция”- гр.Кубрат, с което за нарушение на чл.5,ал.3, т.1 от ЗДвП са му наложени:  на основание чл.174, ал.1  от ЗДвП – лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца и  глоба в размер на 400.00 лева и на основание чл.4,ал.1,т.1 от Наредба №Із1959/07 – отнемане на десет контролни точки.

          Жалбоподателят желае  наказателното постановление да бъде отменено изцяло, като неправилно, незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на процесуалните правила или алтернативно да бъде изменено като се намали наложеното административно наказание – лишаване от правоуправление на МПС.

          Ответната страна РПУ-гр.Кубрат не е изпраща представител и не  взема становище по жалбата.

           Контролищата РП – Кубрат, редовно призована и не се яви представител и не ангажират становище. 

          Съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 На 26.10.2010г. служителите на РУ на MВР – Кубрат Н.Р.Н., на длъжност – мл.автоконтрольор и В.В.А., също на длъжност мл.автоконтролцор, били назначени наряд и осъществявали контрол на пътното движение в района на гр.Кубрат. Около 15.35 спрели за проверка лек автомобил марка „Опел” с рег.№HD-049110. Извършили проверка на документите на превозното средство и шофьора. Установили, че автомобила се управлява от жалбоподателя С.С.А.. Тествали шофьора за наличие на алкохол в кръвта с „Акотест дрегер 7510” с №0147, цифровата индикация на който отчела 0,71 промила алкохол в кръвта.  За констатираното нарушение – управление на автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила , а именно 0,71 промила на жалбоподателя е съставен АУАН №1095 от 27.10.2010г.. Актът е подписан от свидетелите В.А. и Цветелин Х.,***. Предявен е на нарушителя , който саморъчно вписал възражения. Издаден му е контролен талон за медицинско изследване на кръвта с бланков №0140814. Нарушителят се явил в ЦСМП към МБАЛ – Кубрат , където в присъствието на свидетеля Цветелин Х. дал кръвна проба, която съгласно приетия като доказателство по делото официален документ – Протокол №218/03.11.2010г., отчела 0,86 промила алкохол в кръвта.  Със Заповед №1095-A /01.11.2010г. на Началника на РУ на МВР – Кубрат  за прилагане на принудителна административна мярка свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя е временно отнето.  

 Въз основа на съставения от актосъставителя АУАН и протокол №218/03.01.2010г. на ОД „Полиция” – Разград, началника на група „ОП” към РУ „Полиция” – гр.Кубрат издал атакуваното НП №1095-А/26.11.2010г.

         Изложената фактическа не се оспорва от жалбоподателя. Едновременно с това тя се подкрепя и от всички събрани по делото доказателства :  гласни  (показанията на свидетелите – В.А. и Цветелин Х.) и писмени (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка: : Акт за установяване на административно нарушение №1095/27.10.2010г.;   НП №1095-А/26.10.2010г. на Началника на група „ОП” към на РУ на МВР-Кубрат; талон за медицинско изследване с бланков №0140814; талон за медицинска експертиза – л.7 от делото; Протокол №218/03.11.2010г. – л.9 от делото, заповед №1095-A от 01.11.2010г. – л.10 от делото).

         Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима. Разгледана по същество тя е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Актът за установяване на административно нарушение №1095/27.10.2010г., е за нарушение по Закона за движение по пътищата. Съставен е от компетентно лице-служител на РУ, на длъжност мл.автоконтрольор и съдържа всички необходими реквизити съгл.разпоредбата на чл.42 от ЗАНН.

Атакуваното НП е издадено от компетентен  орган, в кръга на неговите правомощия.   То съдържа всички изискуеми от закона реквизити. Фактическата обстановка, авторството и вината, предпоставка за обоснованост и правилност на НП са установени и потвърдени по безсъмнен начин.

Според чл.5,ал.3 от ЗДвП на водач на пътно превозно средство е забранено да управлява същото под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества

         Според чл. 174, ал.1 от ЗДвП с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., се наказва  водач който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

            Имайки предвид посочените законови текстове деянието на жалбоподателя представлява административно нарушение и следва да се санкционира. Обжалваното наказателно постановление се явява  правилно и законосъобразно.

           Съдът намира, че при ангажиране на административната отговорност на жалбоподателя наказващият орган съвсем правилно, е наложил наказание глоба в определения размер - 400 лева и лишаване от правоуправление за срок от седем месеца. Не е налице прекомерност на наказанието. То е в рамките на закона и е съобразено както с високата  обществената опасност на деянието, така и  със  сравнително високия процент на алкохол в кръвта.

           Водим от горното и на основание чл.63,ал.1,пр.първо от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ,   като неоснователна, жалбата на С.С.А. *** с ЕГН-********** против НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1095-А/26.11.2010г. на Началника на група „Охранителна полиция”  към РУ „Полиция” – гр.Кубрат, , с което за нарушение на чл.5,ал.3, т.1 от ЗДвП са му наложени : на основание  чл.174, ал.1  от ЗДвП – лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца и  глоба в размер на 400.00 лева и на основание чл.4,ал.1,т.1 от Наредба №Із1959/07 – отнемане на десет контролни точки.

          ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1095-А/26.11.2010г. на Началника на група „Охранителна полиция”  към РУ „Полиция” – гр.Кубрат, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ПРАВИЛНО.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                    Районен съдия:/П/