ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2/14.01.2011г.

по АНД № 11  по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2011г.

 

Съдът като взе предвид обясненията на страните дадени в днешното съдебно заседание и обясненията на свидетелите приложени към делото, на основание чл.1 от УБДХ, се произнесе с

 

   РЕШЕНИЕ №2/14.01.2011г.

 

ПРИЗНАВА нарушителя  В.Д.Ф. - роден на ***г***, живущ ***, женен, осъждан, б.гр., с начално образование,  безработен, ЕГН-**********, за  ВИНОВЕН  в това, че на 14.01.2011год. около 14:00 часа в района на автогарата в гр. Кубрат е извършил непристойна проява, изразяваща се в размяна на удари и употреба на псувни и ругатни на обществено място спрямо лицето Диян А.С., ЕГН-********** ***, с което от обективна и субективна страна е осъществил непристойна проява по чл.1, ал.2 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, като същата не представлява престъпление по чл.325 НК и на основание чл.1, ал.1, във вр. с чл. 6,  б.”а” от УБДХ,  му НАЛАГА  административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕТО НА ОД на МВР – ГР. РАЗГРАД”  ЗА СРОК  от 7 /седем/ денонощия, което да изтърпи в съответната сграда на ОД на МВР гр. Разград.

ПРИЗНАВА нарушителя  Диян А.С. – роден на ***г***, живущ ***,  неженен, неосъждан, б.гр., с основно  образование,  безработен, ЕГН-**********, за  ВИНОВЕН  в това, че на 14.01.2011год. около 14:00 часа в района на автогарата в гр. Кубрат е извършил непристойна проява, изразяваща се в размяна на удари и употреба на псувни и ругатни на обществено място спрямо лицето В.Д.Ф., ЕГН-********** ***, с което от обективна и субективна страна е осъществил непристойна проява по чл.1, ал.2 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, като същата не представлява престъпление по чл.325 НК и на основание чл.1, ал.1, във вр. с чл. 6,  б.”а” от УБДХ,  му НАЛАГА  административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕТО НА ОД на МВР – ГР. РАЗГРАД”  ЗА СРОК  от 7 /седем/ денонощия, което да изтърпи в съответната сграда на ОД на МВР гр. Разград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    

Препис от същото да се изпрати на РУ „Полиция”  – гр. Кубрат.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

 

Заседанието продължи до 16:10 часа.

         Протоколът изготвен в с.з.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

                                                         Секретар: /подпис/

МОТИВИ

ПО РЕШЕНИЕ  ПО АНД № 11/2011г. ПО ОПИСА НА КРС

 

            На 14.01.2011г. в Кубратски районен съд е внесен за разглеждане Акт за констатиране проява на дребно хулиганство рег.№ КТ-341/14.01.2011г. по описа на РУ „Полиция” - гр. Кубрат. Актът е съставен от Цветалин Кръстав Христов  -  служител на РУ „Полиция” – Кубрат, на длъжност полицай ППД за това, че на  14.01.2011 год.,  около 14:00 часа, в района на автогарата в гр. Кубрат, обл.Разград, лицата  В. Деянов Ф.,  с ЕГН-********** ***  и  Диян А.С.,  с ЕГН-********** *** предизвикват скандал, разменят си удари и отправят обидни думи-ругатни и псувни един към друг.

            В съдебно заседание актосъставителят заяви, че поддържа акта и направените в него констатации.

Нарушителите заявиха, че действително са участвали във възникнал помежду им скандал, като всеки от тях твърди, че е предизвикан от другия нарушител.

            По делото се събраха писмени и гласни доказателства, които анализирани поотделно и съвкупност дават основание да се приеме следното от фактическа и правна страна:

На 14.01.2011год., около 14:00 часа в гр.Кубрат, обл.Разград, между лицата В. Деянов Ф.  и  Диян А.С.  възникнал конфликт, по време на който нарушителите разменили помежду си удари в областта на лицето и тялото и  употребили на висок глас псувни и ругатни. При един от ударите отправен от нарушителя С.,  нарушителят Ф. паднал на земята, при което са се намесили и свидетелите по акта. При пристигането на полицейските органи нарушителите продължили да отправят помежду си ругатни и заплахи. След намеса на полицията конфликтът бил прекратен.

Така изложената фактическа обстановка се установи безпротиворечиво от обясненията дадени от нарушителите, показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  Нанко А. Хинков и Снежана Фиданкова Асенова, от обясненията дадени от актосъставителя Цветалин Кръстев Христов и от приложените към акта обяснения на нарушителите и свидетелите, които са в синхрон и не си противоречат.

           Дребното хулиганство по смисъла на УБДХ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от Наказателния кодекс.

         Така изложената фактическа обстановка обосновава извода, че действията на В. Деянов Ф. и Диян А.С. от обективна и субективна страна са проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. 

         Нарушителите са осъществили изпълнителното деяние чрез обиди и физическа саморазправа  помежду си.

        Тези действия нарушителите са осъществили на обществено място – в района на автогара гр.Кубрат, пред присъстващи на мястото свидетели. По този начин  са нарушили обществения ред и спокойствие. По делото не са налице данни тази проява да е с висока степен на обществена опасност, поради което същата не представлява престъпление по чл.325 от НК и на нарушителите  следва да се наложи наказание по Указа.

        От субективна страна нарушителите са действали умишлено при пряк умисъл. Съзнавали са,  че действията им нарушават обществения ред и спокойствие, но са целяли извършването им.

        При определяне на наказанието, което следва да понесат  извършителите,  се отчете че същите са безработни, поради което не разполагат с необходимите парични средства, за да заплатят наложената им глоба. Поради това едно такова наказание, като и наказанието обществено порицание не биха изиграли своя превантивен и превъзпитателен ефект. По тези съображения на двамата нарушители  се наложи  най–тежкото наказание по Указа – задържане в поделенията на МВР,  което се определи за срок от  7/седем/ денонощия.

             По изложените съображение съдът постанови своя акт.                                                                           

 

                                                        

  Районен съдия:  /П/ - Пл. Ангелов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ    гр. Кубрат ул.”Цар Иван Асен ІІ” №4 Председател 0848/7-21-10, факс 0848/7-25-63  

 

ИЗХ. №  11/14.01.2011 г.

 

 

ДО

НАЧАЛНИКА НА

РУ „ПОЛИЦИЯ”

ГР. КУБРАТ

 

 

 

 

Приложено Ви изпращаме препис от Решение № 2 от 14.01.2011год. по АНД № 11 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Кубрат за сведение и изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

 

 

 

 

     

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

  /Пламен Ангелов/

 

        

                            

                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

                                                            /П.П./

 

 

 

 

 

 

ПА/ПП