ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3/14.01.2011г.

по АНД № 12  по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2011г.

 

Съдът като взе предвид обясненията на страните дадени в днешното съдебно заседание и обясненията на свидетелите приложени към делото, на основание чл.1 от УБДХ, се произнесе с

 

 

   РЕШЕНИЕ  №3/14.01.2011г.

 

ПРИЗНАВА нарушителката Г.А.Х. - родена на ***г***,  живуща ***, неомъжена, неосъждана, б.гр., с основно образование, безработна, ЕГН - **********, за  ВИНОВНА  в това, че на 14.01.2011 год. около 13:30 часа в гр. Кубрат, пред сградата на РУ „Полиция” – гр. Кубрат предизвиква скандал и отправя обиди към Нуртен А.Х. ***,  с което от обективна и субективна страна е осъществила непристойна проява по чл.1, ал.2 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, като същата не представлява престъпление по чл. 325 НК и на основание чл.1, ал.1, във вр. с чл. 6,  б.”а” от УБДХ,  й НАЛАГА   административно наказание  ГЛОБА в размер на  200,00 /двеста/ лева.

ПРИЗНАВА нарушителя  А. Арисов Х. –  роден на ***г***,  живущ ***, неженен, неосъждан, б.гр., с основно образование, безработен, ЕГН - **********, за  ВИНОВЕН  в това, че на 14.01.2011 год. около 13:30 часа в гр. Кубрат, пред сградата на РУ „Полиция” – гр. Кубрат предизвиква скандал и отправя обиди към Нуртен А.Х. ***,  с което от обективна и субективна страна е осъществил непристойна проява по чл.1, ал.2 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, като същата не представлява престъпление по чл. 325 НК и на основание чл.1, ал.1, във вр. с чл. 6,  б.”а” от УБДХ,  му НАЛАГА   административно наказание  ГЛОБА в размер на  200,00 /двеста/ лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    

Препис от същото да се изпрати на РУ”Полиция” - гр. Кубрат.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

 

Заседанието продължи до 17:46 часа.

         Протоколът изготвен в с.з.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

 

                                                         Секретар: /подпис/

 

 

 

 

 

МОТИВИ

ПО РЕШЕНИЕ  ПО АНД № 12/2011г. ПО ОПИСА НА КРС

 

            На 14.01.2011г. в Кубратски районен съд е внесен за разглеждане Акт за констатиране проява на дребно хулиганство рег.№ КТ-345/2011г. по описа на РУ на МВР - гр. Кубрат. Актът е съставен от Ивелин Колев Иванов -  служител на РУ „Полиция”– Кубрат, на длъжност полицейски инспектор, за това, че на 14.01.2011г. около 13:30 часа пред сградата на Районно управление „Полиция” в гр. Кубрат, обл.Разград,  лицата Г.А.Х., с ЕГН - ********** и А. Арисов Х., с ЕГН – **********,*** извършват непристойна проява, изразяваща се в употреба на  ругатни и други неприлични изрази по адрес на св. Нуртен А.Х. ***, като първата нарушителка  хваща и дърпа косата на пострадалата св.Нуртен А.Х. ***, а вторият нарушител  хваща яката на дрехата и дърпа св.Метин Назми Расим от с.гр. 

          В съдебно заседание актосъставителят  заяви, че поддържа направените в него констатации.

           Нарушителите  Г.А.Х. и А. Арисов Х. се признаха за виновни  и дадоха подробни обяснения по случая,  като обясниха, че поведението им  е било провокирано от св.Нуртен А.Х..

            По делото се събраха писмени и гласни доказателства, които анализирани поотделно и съвкупност дават основание да се приеме следното от фактическа и правна страна:

На 14.01.2011 год., около 13:30 часа в  гр. Кубрат, обл. Разград, на улица Иван Асен ІІ  № 6,  пред районно полицейско управление- гр. Кубрат,  нарушителката Г.А.Х. отправя ругатни и други неприлични изрази по адрес на св.Нуртен А.Х.,  държейки и дърпайки я  за косата. Във възникналия конфликт се намесва и нарушителят А. Арисов Х., като отправя  ругатни и други неприлични изрази по адрес на св.Нуртен А.Х. и предприема действия на саморазправа изразяваща се  в хващане за яката на дрехата и дърпане на св. Метим Расим.

Така изложената фактическа обстановка се установи от обясненията дадени в съдебно заседание от нарушителите и свидетелите Нуртен А.Х. и Мазлум Назми  Расим, приложените по делото показания на нарушителите и свидетелите Мазлум Назми Расим,  Метин Назми Расим и Нуртен А.Х., които са в синхрон и не си противоречат. Потвърждават се и от изложеното в съдебно заседание от актосъставителя.

           Дребното хулиганство по смисъла на УБДХ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от Наказателния кодекс.

          Така изложената фактическа обстановка обосновава извода, че действията на нарушителите Г.А.Х. и  А. Арисов Х.  от обективна и субективна страна са проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. 

         От обективна страна изпълнителното деяние на нарушителите Х. и Х.  е осъществено с обиди, заплахи,  за първата нарушителка хващане и дърпане косата на  св.Нуртен Х., а за вторият нарушител хващане и дърпане яката на дрехата на св.Метин Расим. Тези действия нарушителите са осъществили на обществено място – на ул. Цар Иван Асен ІІ, № 6, пред сградата на районно полицейско управление – гр. Кубрат, обл. Разград,  пред присъстващи на мястото свидетели. По този начин са нарушили обществения ред и спокойствие. По делото не са налице данни тази проява да е с висока степен на обществена опасност, поради което същата не представлява престъпление по чл.325 от НК и на двамата следва да се наложи наказание по Указа.

        От субективна страна нарушителите са действали умишлено при пряк умисъл. Съзнавали са, че действията им нарушават обществения ред и спокойствие, но са целяли извършването им.

         При определяне на наказанието, което следва да понесат извършителите, съдебния състав счете, че следва да им се наложи наказание глоба, което следва да е в размер около минимума, предвид липсата на данни за предишни техни прояви по УБДХ.

             По изложените съображение съдът постанови своя акт.                                                                           

 

                                                                                    Районен съдия: /П/ - Пл. Ангелов