ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4/16.01.2011г.

по АНД № 13  по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2011г.

 

Съдът като взе предвид обясненията на страните дадени в днешното съдебно заседание и обясненията на свидетелите приложени към делото, на основание чл.1 от УБДХ, се произнесе с

 

 

   РЕШЕНИЕ  №4/16.01.2011г.

 

ПРИЗНАВА нарушителя М.Й.А. - роден на ***г***,  живущ ***, неженен, неосъждан, б.гр., с начално образование, безработен, ЕГН – ********** за  ВИНОВЕН  в това, че на 15.01.2011 год. около 20:30 часа  пред дом № 7 на ул. Хан Омуртаг в село Севар, общ.Кубрат, обл. Разград,  предизвиква скандал и нанася побой на лицето Л.А.Х. ***., като го удря в областта на главата,  с което от обективна и субективна страна е осъществил непристойна проява по чл.1, ал.2 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, като същата не представлява престъпление по чл.325 НК и на основание чл.1, ал.1, във вр. с чл. 6,  б.”а” от УБДХ,  му НАЛАГА   административно наказание административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕТО НА ОД на МВР – ГР. РАЗГРАД”  ЗА СРОК  от 7 /СЕДЕМ/ денонощия, което да изтърпи в съответната сграда на ОД на МВР гр. Разград.

ПРИЗНАВА нарушителя Л.А.Х.  роден на ***г***, обл. Разград, ул. Хан Омуртаг  № 7,  неженен, осъждан, б.гр., образование - със завършен първи клас,  безработен, ЕГН -**********, за  ВИНОВЕН  в това, че на 15.01.2011 год. около 20:30 часа  пред дом № 7 на ул. Хан Омуртаг в село Севар, общ.Кубрат, обл. Разград е извършил непристойно проява, изразяваща се в размяна на удари и употреба на псувни и ругатни на обществено място спрямо лицето М.Й.А.,  с което от обективна и субективна страна е осъществил непристойна проява по чл.1, ал.2 от УБДХ, му НАЛАГА   административно наказание административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕТО НА ОД на МВР – ГР. РАЗГРАД”  ЗА СРОК  от 7 /СЕДЕМ/ денонощия, което да изтърпи в съответната сграда на ОД на МВР гр. Разград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    

Препис от същото да се изпрати на РУ „Полиция”  – гр. Кубрат.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

 

Заседанието продължи до 11:06 часа.

         Протоколът изготвен в с.з.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

 

                                                         Секретар: /подпис/

 

МОТИВИ

ПО РЕШЕНИЕ  ПО АНД №13/2011г. ПО ОПИСА НА КРС

 

 

     На 16.01.2011г. в Кубратски районен съд е внесен за разглеждане Акт за констатиране проява на дребно хулиганство. Актът е съставен от  Мехмед Акифов Ибрямов - служител при РУ „Полиция” – гр. Кубрат, на длъжност младши полицейски инспектор за това, че на 15.01.2011г. около 20:30 пред дом № 27 на улица Хан Омуртаг в село Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, възниква скандал между лицата М.Й.А., с ЕГН – ********** ***  и Л.А.Х., с ЕГН -********** ***., в който двамата си разменят обидни думи, реплики и заплахи, след което в присъствието на свидетелите нарушителят А. нанася с твърд предмет поредица от удари в областта на главата на нарушителя Х..  

           В съдебно заседание актосъставителят заяви, че поддържа направените в него констатации.

           Нарушителите се  признаха за виновни и дадоха подробни обяснения по случая.  

           По делото се събраха писмени и гласни доказателства, които анализирани поотделно и съвкупност дават основание да се приеме следното от фактическа и правна страна:

На 15.01.2011г. около 20.30 часа,  в с.Севар, обл. Разград, пред дом № 27,     между лицата   М.Й.А.  и Л.А.Х. възникнал конфликт, по време на който нарушителите, в присъствието на свидетели,   разменили помежду си заплахи, ругатни  и обидни думи. Конфликтът между двамата прераснал в побой, при който нарушителят  А. нанася поредица удари с твърд предмет  в областта на главата на нарушителя Х..  След намеса на полицейските органи двамата нарушители продължили да отправят един към друг заплаши и обиди. . След намеса на полицията конфликтът бил прекратен.

        Така изложената фактическа обстановка се установи от обясненията дадени от нарушителите  и показанията на актосъставителя св. Ибрахимов, които са в синхрон и не си противоречат.

        Дребното хулиганство по смисъла на УБДХ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от Наказателния кодекс.

      Така изложената фактическа обстановка обосновава извода, че действията на А. и Х. от обективна и субективна страна са проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. 

     От обективна страна нарушителите А. и Х.  са осъществили  изпълнителното деяние с  обиди, заплахи и физическа саморазправа. Тези действия нарушителите са осъществили на обществено място – пред дом № 27 в с.Севар, обл. Разград, пред присъстващи на мястото свидетели.. По този начин са нарушили обществения ред и спокойствие. По делото не са налице данни тази проява да е с висока степен на обществена опасност, поради което същата не представлява престъпление по чл.325 от НК и на двамата следва да се наложи наказание по Указа.

        От субективна страна нарушителите са действали умишлено при пряк умисъл. Съзнавали са  че действията им нарушават обществения ред и спокойствие, но са целяли извършването им.

         При определяне на наказанието, което следва да понесат  извършителите,  се отчете че същите са безработни, поради което не разполагат с необходимите парични средства, за да заплатят  наложена им глоба. Поради това едно такова наказание, като и наказанието обществено порицание не биха изиграли своя превантивен и превъзпитателен ефект. Взе се под внимание и това, че нарушителят Х.  многократно е нарушавал обществения ред, за което в РС – Кубрат за образувани АНД № 317/2008г. и АНД № 12/2007г. и наложените по тях наказания не са оказали превантивни мерки върху него. По тези съображения на нарушителите  се наложи  най–тежкото наказание по Указа – задържане в поделенията на МВР,  което се определи за срок от  7/седем/ денонощия.

             По изложените съображение съдът постанови своя акт.                                                                           

 

                                                       

  

                                                          Районен съдия: /П/ - Пл. А.