П  Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  3

 

Гр.Кубрат,  20 януари  2011г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на двадесети януари две хиляди и единадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЛАМЕН А.

                                                          

при секретаря П.П. и районен прокурор Анелия Неделчева, като разгледа докладваното от съдия А.  НОХД № 277 по описа  за  2010г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.С. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, без образование, пенсионер, ЕГН -**********, за виновен в това, че в периода от месец юли 2009г. до месец юли 2010г. в землището на  гр.Кубрат, действайки в условията на продължавано престъпление, самоволно, не по установения  от закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго свое предполагаемо право - да обработва зем. земи, имот с №40422.266.139, с площ от 7.064 дка, собственост на Маруся Костадинова Парушева от гр.Варна /по нотариален акт №122, т.ІV, рег.№04342, н.д.№408/2009г. на нотариус №004 С.Садък, с район на действие р.с.Кубрат/ находящ се в местността „Ишик кору” в землището на гр. Кубрат и отказва да го освободи, немаловажен случай, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.323, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК му налага наказание   ТРИ МЕСЕЦА  лишаване  от свобода  и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. 

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изтърпяването на наложеното наказание  лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.С., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН за това, че в периода от месец юли 2009г. до месец юли 2010г. в землището на  гр.Кубрат, действайки в условията на продължавано престъпление, самоволно, не по установения  от закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго свое предполагаемо право - да обработва зем. земи, имот с №404422.266.140, с площ от 7.064 дка, собственост на Анелия Костадинова Градинарова от гр.Русе /по н.а. №121, т.ІV, рег.№04333, н.д. № 407/2009г. на нотариус № 004 С.Садък, с район на действие р.с. Кубрат/, находящ се в местността „Ишик кору” в землището на гр. Кубрат и отказва да го освободи, немаловажен случай, като на основание чл.304 от НПК, го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.323, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК.

         Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

Районен съдия: /П/ - Пл.А.