МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 1 ПО НОХД № 278/2010г. ПО ОПИСА НА КРС

 

                Производството е образувано по внесен в КРС обвинителен акт на Кубратска районна прокуратура, с който  е повдигнато обвинение срещу:

  1/  М. ***, ЕГН – **********, за това че на 25.08.2008г. в гр. Завет, като длъжностно лице – старши специалист „Инвестиционна политика и контрол”, чрез съставяне на документ с невярно съдържание – Протокол Образец 19 от 25.08.2008г. за приемане на извършени строителни и монтажни работи по Договор №33/17.07.2008г. за обект „Физиотерапия” сключен между Община Завет и ЕТ „Замекс-М. ***, с вписани неверни данни за вида, обема и стойността на дейностите  по т.1-9, 12, 13 и 15, съзнателно е дал възможност на ЕТ „Замекс – М. *** да получи без правно основание  чуждо движимо имущество – 11 332,58 лева /единадесет хиляди триста тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/, собственост на Община Завет, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.212, ал.2, пр.1 от НК.

2/ М. ***,   ЕГН -**********, за това че  в периода  от 21.07.2008г. до 03.09.2008г. в гр. Завет, като собственик  и управител на ЕТ „Замекс-М. ***, чрез използване на  документ с невярно съдържание – Протокол Образец 19 от 25.08.20008г. за приемане на извършени строителни и монтажни работи  по Договор №33/17.07.2008г. за обект „Физиотерапия”, сключен между Община Завет и ЕТ „Замекс – М. ***, с вписани неверни данни за вида, обема и стойността на дейностите по т.1-9, 12, 13 и 15, е получил без правно основание чуждо движимо имущество – 11 332,58 лева /единадесет хиляди триста тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/, собственост на Община Завет, с намерение  да ги присвои,  с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.212, ал.1, пр.1 от НК.

  В съдебно заседание подсъдимите, направиха искане за разглеждане на делото по реда на чл.370 и сл. от НПК – съкратено съдебно следствие, в хипотезата на чл.371,т.2 от НПК.  Признаха изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласиха да не се събират доказателства за тези факти.

             Представителят на КРП поддържа обвинението така, както е  било повдигнато с обвинителния акт. Заявява, че от събраните на досъдебното производство доказателствени материали по безспорен начин се  установяват извършеното престъпление и  авторството на подсъдимите. Излага съображения при постановяване на присъдата на осн. чл.2,ал.2 от НК като по благоприятна за подсъдимите да се  приложи  редакцията на чл.212 от НК с ДВ бр.10/1993г. С оглед правилото на чл.373 ал.2 от НПК и задължителното приложение на чл.58а от НК пледира спрямо двамата подсъдими да се приложи разпоредбата на ал.4 на същия член като на основание чл.55 от НК и на  двамата подсъдими се наложи наказание “Пробация” включваща двете задължителни пробационни мерки в размер на една година.

       Подсъдимите се признаха за виновни в осъществяване на деянията описани в обвинителния акт, като признаха изцяло изложените в него факти и обстоятелства. Защитникът им , адв.Р. Ковалаков от АК – Разград,   пледира за налагане на наказание “Пробация” и за двамата подсъдими в минимален размер.

           По делото са събрани писмени и гласни доказателства, които анализирани поотделно и в съвкупност, се явяват безпротиворечиви и дават основание на съда да приеме за установено следното:

          От фактическа страна:

М.М.М. е роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работи като управител на Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет,  ЕГН - **********.

М.И.К.  е роден на ***г***, обл.Разград,  ул. Освобождение №89, вх.А, ет.1, ап.3, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи като управител на ЕТ „Замекс-М. ***, ЕГН -**********.

            На 22.04.2008г. вследствие на ураганен вятър били засегнати няколко сгради в Община Завет, една от които била сградата на „Физиотерапията”. Основно била засегната  покривната конструкция и дограмата. Тази сграда била общинска собственост. Със заповед  №1258/23.04.2008г. на кмета на Община Завет била сформирана комисия, която да констатира щетите. Комисията изготвила протокол за извършените обход и оглед на обществени сгради в гр. Завет и кметствата Острово и Сушево и установила обектите на които били нанесени щети в резултат на ураганния вятър, между които бил и обект „Физиотерапия”. Изготвил се списък за възстановителни дейности  от технически лица и конструктивно становище  от св.П.. С писмо №37 00-206/14.05.2008г. кметът на Община Завет – св.А.В.  е поискал от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане  при Министерски съвет на Република България сумата от 16 979,72 лева за  извършване на ремонтни работи на сградата на „Физиотерапия” в гр. Завет, ул. „Тракия” №3, за да осигури минимално необходими условия за функционирането на сградата. Искането е било мотивирано с преминалия ураганен вятър /торнадо/ на 22.04.2008г., който причинил сериозни щети на сграда „Физиотерапия”. Исканите средства били отпуснати с Решение № СБ-2 от 17.06.2008г. на Междуведомствена комисия за възстановяване  и подпомагане при МС. Изпълнена е била и законоустановената тръжна процедура и за изпълнител на ремонта е  бил определен ЕТ „Замекс – М. ***, с управител   подс. М.К..*** – М.К.”, представлявано от подс. К., като изпълнител бил сключен договор №33/17.07.2008г. за извършване на аварийни ремонтни работи за  възстановяване  сградата на „Физиотерапия” гр. Завет. ЕТ „Замекс – М. *** бил регистриран в Разградски окръжен съд  през 1996г. с предмет на дейност общо строителство на сгради  и строителни съоръжения. Упражняването на инвеститорски контрол съгласно Заповед №239/31.07.2008г. на Кмета на Община Завет било възложено на подс. М.М.М. – старши специалист в Дирекция „УТОС” на Община Завет. Сградата на обект „Физиотерапия” в гр. Завет е била ремонтирана през лятото на 2008г. Ремонтните дейности по сградата продължили около един месец. На 25.08.2008г. подс. М. М.,***К. като представител на изпълнителя ЕТ „Замекс-М. *** съставил и подписал Протокол  обр.19 за установяване на  изпълнените видове СМР по вид, количество и стойност, общо за 16 979,72 лева, като в протокола са били вписани неизвършени СМР – неверни данни за вида, обема и стойността на  дейностите по т.1-9, 12, 13 и 15, съответни по вид и количество общо за 11 332,58 лева. По този начин  подс. М.  М. е съставил документ с невярно съдържание – Протокол Образец 19 от 25.08.2008г. Този протокол послужил като  основание за изплащане на сумите на ЕТ „Замекс – М. ***/20.07.2008г. и № 58/02.09.2008г. Подсъдимия М.К. като управител на  ЕТ „Замекс-М. *** е получил без правно основание  чуждо движимо имущество – 11 332,58 лева /единадесет хиляди триста тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/, собственост на Община Завет, с намерение да го присвои, чрез  на документ с невярно съдържание -  Протокол Образец 19 от 25.08.2008г..

            По досъдебното производство е изготвената строително-техническа експертиза,  заключението на която сочи, че е налице разминаване между посочените в Прокол обр.19 СМР и действително извършените. В протокола е отчетено, че извършените работи са на стойност 16 979,72 лева. Ремонт на покрива изобщо не бил правен, не са подменяни греди /сн.15, 21, 22 и 23 – л.244-л.245 от делото/, дъски /сн.24,25,26,28,29,30 и 32 – л.245-л.246 от делото/, ребра /сн.28,29,30 и 31 – л.246 от делото/, летви, хидроизолационна  мушама, покриване с керемиди /сн.33- л.246 от делото/, ламаринени обшивки, ремонт на дограма, остъкляване. Стойността на неправомерно изплатените на ЕТ „Замекс – М. ***, за неизвършени СМР съгласно протокол №19 от 25.08.2008г. е  11 332,58 лева.

        По доказателствата:

        На основание чл.373, ал.3 от НПК,  съдът прие за установена изложената по – горе фактическа обстановка, след като счете, че самопризнанията на подсъдимите се подкрепят от събраните по досъдебното производство доказателства. Основното доказателствено средство, на което почиват констатациите на обвинението е приетата и неоспорена от страните строително - техническа експертиза. Мотивирано и подробно вещото лице е изложило заключение , че отчетените СМР не отговарят на изпълненоето. Обвинението се подкрепя и от останалите писмени доказателства приложени към досъдебното производство – Акт за частна общинска собственост №17/2008г. на Община Завет; Заповед №122/22.04.2008г., Заповед 0125/23.04.2008г., Протокол от 24.04.2008г., Заключение от техническа експертиза от 14.05.2008г. на инж.П., Инвестиционен проект на Проектконсултант – П. ***,  Решение №СБ-2/17.06.2008г. на МКВП към МС на РБ, Заповед №211/07.07.2008г. на Кмета на Община Завет, писмо до ЕТ „Замекс – М.К.” с изх.№700044/09.07.2008г. по описа на Община Завет, Протокол №8/15.07.2008г. на Община Завет, Заповед №226/16.07.2008г. на Кмета на община Завет, Договор №33/17.02.2008г., /всички посочени находящи се в т.ІІ от ДП/,  Протокол обр.19 /л.42 от т.І на ДП/, фактури с №56/20.07.2008г. и № 58/02.09.2008г.

        От правна страна:

       Субект на престъплението документна измама по чл.212 от НК може да е всяко наказателно отговорно лице. Предмет на това посегателства са чужди движими и недвижими вещи. Престъплението се осъществява чрез ползване на особено средство – неистински, преправен документ или такъв с невярно съдържание. Инкриминирания документ, в тези случаи, създава привидно основание , че този който получава имуществото има право на това.

             Подсъдимият К. е използвал документ с невярно съдържание – Протокол обр.19 подписан от него, в качеството му на изпълнител, и от подс.М.М., осъществяващ инвестиционен контрол. Този протокол е послужил за приемане, от възложителя, на извършените, от изпълнителя, строително монтажни работи и тяхното заплащане. Количествено стойностната им сметка възлиза на 16 979.72 лева. Заключението по назначената строително – техническа експертиза е категорично , че отчетеното не отговаря на реално извършеното , като строително монтажните работи посочени в т.1-9, 12, 13 и 15 на Протокол обр.19, не са извършени. Въпреки това на изпълнителя ЕТ ”Замекс”, видно от фактури с №56/20.07.2008г. и № 58/02.09.2008г. и преводни нареждания, са заплатени  16979,72 лева, представляващи  цялата сума по договора за обществена поръчка. Тъй като е налице само частично изпълнение на възложената обществена поръчка на изпълнителя,  подс.К., без правно основание са платени 11 332,58 лева. Така подсъдимия , чрез използване на официален документ с невярно съдържание е получил без правно основание чуждо движимо имущество - 11 332,58 лева, собственост на Община Завет.

           На подсъдимият М.М. , със Заповед №239/31.07.2008г. на Кмета на Община Завет, било възложено упражняването на инвеститорски контрол На 25.08.2008г. подс. М. М.,***К. като представител на изпълнителя ЕТ „Замекс-М. ***, съставил и подписал документ с невярно съдържание - Протокол  обр.19 за установяване на  изпълнените видове СМР.  В него подс.М. посочил , че извършените СМР по вид, количество и стойност възлизат на  16 979,72 лева. В действителност  в протокола  вписал неверни данни за вида, обема и стойността на  дейностите по т.1-9, 12, 13 и 15, съответни по вид и количество общо за 11 332,58 лева.  Съставения документ послужил на подс. М.К. да получи плащане на цялата сума от 16 979,72 лева по сключения между него и Община Завет Договор за обществена поръчка. По този начин подс.М., чрез съставяне на документ с невярно съдържание ,  е дал възможност на подс. К. да получи без правно основание чужди движими вещи - 11 332,58 лева, собственост на Община Завет.

            Подсъдимите М. и Кутев са осъществили инкриминираните деяния с пряк умисъл , като са съзнавали тяхната обществената опасност, обществено опасните им последици и са целели настъпването на съставомерния им  резултат. Подсъдимия К. е действал с намерение за присвояване на полученото без правно основание чуждо движимо имущество. Доказателство за това е факта , че въпреки че е знаел за действителното количество и стойност на извършеното той е предявил претенции и получил 11 332,58 лева, без в последствие да е изявил намерение за възстановяването им . Подсъдимият М. е действал с користна цел – да даде възможност на друго лице да получи без основание чуждо движимо имущество.

          Имайки предвид посочените особености на деянията следва да се направи извод , че подсъдимия М.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.212,ал.1 от НК , а подс.М.М. – престъпление по чл.212,ал.2 от НК.

           По наказанието:

            Подсъдимите са осъществили инкриминираните деяния през 2008г. Следвайки принципа на приложение на по – благоприятния за дееца закон, залегнал в чл.2,ал.2 от НК, следва да се приложи редакцията на чл.212,ал.1 и ал.2 от НК с ДВ бр.10/1993г. предвиждаща наказание лишаване от свобода до осем години без да се сочи специален минимум.  Производството протече по реда на глава 27 от НПК – съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.371,т.2 от НПК. Поради това на осн. чл.373,ал.2 от НПК следва да се приложи чл.58а от НК. Съдебния състав прецени, че са налице условия за приложение  както на чл.58а,ал.1 така и на  чл.55 от НК. Подсъдимите са с чисто съдебно минало,имат добро процесуално поведение, изразяват искрено съжаление за извършеното. Поради това, прилагайки чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК, съдът наложи и на двамата подсъдимия наказание пробация включваща двете задължителни пробационни мерки за срок от една година. Тъй като подсъдимият М.М. реализира доходи от трудова дейност му се наложи и пробационна мярка поправителен труд по месторабота  с удръжки върху възнаграждението му е размер на 20 % за шест месеца. Подсъдимият К. е пенсионер, поради което съдебният състав му наложи пробационна мярка безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за срок от една година.

         С оглед постановените осъдителни присъди на основание чл.189,ал.3 от НПК на всеки един от подсъдимите беше възложена съответна част от разходите направени по досъдебното производство и конкретно тези платени като възнаграждение на вещото лице по назначената строително - техническа експертиза. Отчете се, че експертизата има за предмет и извършени строително монтажни работи и по друг обект, а не само тези по настоящото производство.

       Мотивиран така съдебният състав постанови своя акт.

 

 

                                                                          Районен съдия: