МОТИВИ

към  Решение №  5 по АНД № 290/2010 г. на РС – Кубрат

 

 

      Кубратска районна прокуратура е внесла за разглеждане постановление относно предложение за освобождаване от наказателна отговорност на лицето М.А.Ю. ***,  ЕГН -**********, за това, че  във времето от 24.09.2010г. до 30.11.2010г. в с.Мъдрево, обл.Разград, на ул. Арда №1,  сам е осъществил  неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, чрез мека връзка-маркуч, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената питейна вода в жилището му - престъпление по чл.234в, ал.1 от Наказателния кодекс.

              Представителя на РП-Кубрат поддържа внесеното предложение. Излага съображения за налагане на глоба в минимален размер.

              Нарушителят в съдебно заседание призна вината си и даде обяснения по обвинението. Моли за налагане на наказание към минимума.

              След преценка на доказателствата по делото съдът приема за установено следното:

               ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

               Домът на подсъдимия, находящ се в с.Мъдрево, общ.Кубрат се водоснабдява от ВиК „Меден кладенец”-гр.Кубрат. На 24.09.2010г. екип на ВиК „Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат демонтирал водомера, находящ се в двора на жилището му, поради неплатени задължения към дружеството. След демонтирането на водомера му подс.Ю. няколко пъти вземал вода от съседи, но впоследствие те отказали да му дават. Тогава подсъдимият слязъл в шахтата, където преди това бил водомера и на негово място поставил парче маркуч. Развил намиращият се там спирателен кран и така отвел питейната вода до жилището си. На 30.11.2010г. била извършена повторна проверка н дома на  обвиняемия от екип от ВиК и било констатирано неправомерното  присъединяване съм водоснабдителната система с мека връзка – маркуч.

 Уведомени били служителите на РУ „Полиция”, гр.Кубрат, които при пристигането си извършили оглед и съставили констативен протокол.              

          Изложената фактическа обстановка се установи безпротиворечиво както от самопризнанието на нарушителя, така и от всички останали писмени доказателства приложени към БП №302/2010г. по описа на РУ „Полиция” гр.Кубрат – протоколи за разпит на свидетел – л.13-л.14; Протокол за прекратяване на водоснабдяването – л.15; Протокол за нанесени щети – л.16; Протокол за оглед на местопроизшествие – л.4-5, л.6 от ДП; Фотоалбум – л.8-9 от ДП. 

              ОТ ПРАВНА СТРАНА:

              Изложената фактическа обстановка сочи, че М.А.Ю.    е осъществил състава на престъпление по чл.234в, ал.1 от Наказателния кодекс.

             ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА:

     Изпълнителното деяние е осъществено чрез действие. М.А.Ю.  е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система като на мястото на водомера поставил парче маркуч, развил спирателния кран и отвел питейна вода до жилището си. По този начин той е създал условия за неправилно отчитане на потребената вода.  

           ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:

            Престъплението е извършено виновно - при пряк умисъл. Нарушителят е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал или допускал настъпването на тези последици.

              В изпълнение на предписанията на чл.78а НК съдът освободи М.А.Ю. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в минимален размер -  1000 лева, като прецени, че така наложеното по вид и размер наказание най-точно ще изпълни целите на наказателната отговорност.

                Водим от горното,съдът постанови решението си.                                                           

 

                                                 Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов