Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 44

 

30.12.2011г.,гр.Кубрат

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Кубратският районен съд в публичното заседание на тридесети декември две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                        Районен съдия: Пламен Ангелов

 при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов брачно дело № 24 по описа на КРС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на глава ХХVI от ГПК.

         Образувано е по иск с правна квалификация чл. 49, ал.1 от Семейния кодекс.

         Ищцата С.М.В. с ЕГН - *********** твърди, че бракът й с ответника И.А.В.  с ЕГН – ********** ***, е дълбоко и непоправимо разстроен. Твърди, че вината за това е на съпруга й, който по време на съвместното им съжителство упражнявал спрямо нея физическо и психическо насилие, което я мотивирало да го напусне. Ищцата желае бракът й с ответника да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по негова вина, като възстанови предбраната си фамилия Койчева.

         Ответникът не бе намерен на постоянния му адрес. Назначен му бе служебен защитник, които депозира отговор по иска като излага съображения за допустимост и основателност на исковата молба, но бракът следва да се прекрати по вина на двамата съпрузи.

        След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Страните са сключили граждански брак в гр.Кубрат на 13.01.1980г.,  за което е съставен  Акт за граждански брак №2 от същата дата на Община Кубрат. Със сключване на брака ищцата приела фамилията на съпруга си – В..  От брака си имат родени две деца, които са навършили пълнолетие.  

         Видно от показанията на свидетелите Селиме Узунхасанова и Адем Аладжа, след сключването на брака си съпрузите се установили да живеят в дома на родителите на ответника, находящ се в гр.Кубрат. В последствие и двамата емигрирали в република Турция. Отношенията между съпрузите се влошили ,т.к. ответника  злоупотребявал с алкохол и  често упражнявал физическо насилия спрямо ищцата. Преди около пет години тя напуснала дома им и то тогава двамата живеят във разделени.

           Имайки предвид изложеното и настъпилата фактическата раздяла,  се налага извода,  че бракът е лишен от съдържание и смисъл, и съществува единствено като формална връзка между две лица.  Съпрузите явно са напълно и трайно отчуждени . Бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и на това основание същият следва да бъде прекратен.

         Относно вината за разстройството на брака, имайки предвид ангажираните от страните доказателства съдът намери за установено следното: 

          С оглед установените по делото факти , следва да се приеме че вина за разстройството на брачната връзка носи ответника. Същият в годините на съвместното им съжителство често употребявал алкохол, упражнявал физическо и психическо насилие спрямо ищцата, което я мотивирало да прекъсне съвместното им съжителство.

         Относно фамилното име на съпругата:

         Ищцата желае да възвърне предбрачната си фамилия. С оглед прекратяване на брака искането е основателно и следва да се уважи.

           Относно разноските:

           На осн.чл.329,ал.1 от ГПК, съдебните разноски се възлагат на виновния съпруг. Ищцата е направила разноски в размер на 410.00 лева (300.00 лв. - адвокатско възнаграждение, 25.00 лв. – държавна такса, 5.00 лв. за издаване на съд. удостоверение и 80.00 лв. за назначаване на особен представител), които следва да й се присъдят.

           На ответника следва да се възложи заплащане на окончателна държавна такса, която съдът определя в размер на 50.00 лева

           Мотивиран така ,съдът

Р Е Ш И :

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения между С.М.В. с ЕГН - *********** и  И.А.В.  с ЕГН – ********** ***,  с Акт № 2 от 13.01.1980г. на Община Кубрат, граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

 ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има И.А.В.  .

            ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака С.М.В.  да носи предбрачното си фамилно име – Койчева.

            ОСЪЖДА И.А.В.  да заплати на С.М.В. сумата от 410.00 /четиристотин и  десет/ лева - деловодни разноски.

            ОСЪЖДА И.А.В.  да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

 Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от получаването му, от страните, пред ОС – гр.Разград.

 

                                                    

                                                             Районен съдия:/П/