Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 38

 

23.12.2011г.,гр.Кубрат

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Кубратският районен съд в публичното заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                        Районен съдия: Пламен Ангелов

 при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов брачно дело № 29 по описа на КРС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на глава ХХVI от ГПК.

         Образувано е по иск с правна квалификация чл. 49, ал.1 от Семейния кодекс.

         Ищецата А.Ю.М. *** с ЕГН-**********, твърди че бракът й с ответника Б.Д.М. *** с ЕГН-**********, е дълбоко и непоправимо разстроен. Твърди, че вината за това е на съпруга й, който по време на съвместното им съжителство упражнявал спрямо нея физическо и психическо насилие, което я мотивирало да го напусне. Ищцата желае бракът й с ответника да бъде прекратен като дълбоко и непоправи разстроен по негова вина, като възстанови предбраната си фамилия Шукри.

         Ответникът не бе намерен на постоянния му адрес. Назначен му бе служебен защитник, които депозира отговор по иска като излага съображения за допустимост и основателност на исковата молба, но бракът следва да се прекрати по вина на двамата съпрузи.

        След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Страните са сключили граждански брак в гр.Завер на 29.09.1985г.,  за което е съставен  Акт за граждански брак №8 от същата дата на Община Завет. Със сключване на брака ищцата приела фамилията на съпруга си – М..  От брака си имат родено едно дете – Бюлент Б.Д., който е навършил пълнолетие.

         Видно от показанията на свидетелката Н.Осман, след сключването на брака си съпрузите се установили да живеят в къщата на родителите на ответника, находяща се в с.Веселец. Отношенията между съпрузите се влошили ,т.к. ответника  злоупотребявал с алкохол и упражнявал физическо насилия спрямо съпругата си. Тя напуснала дома им , но скоро се върнала и съпрузите възстановили съвместното си съжителство. Ответника , обаче , продължавал да упражнява физическо насилие спрямо нея, докато в крайна сметка, преди около седем години, ищцата напуснала жилището им. От тогава двамата живеят разделени. Ищцата се установила е Република Турция, където живее и работи и понастоящем.            

           Имайки предвид изложеното и настъпилата фактическата раздяла,  се налага извода,  че бракът е лишен от съдържание и смисъл, и съществува единствено като формална връзка между две лица.  Съпрузите явно са напълно и трайно отчуждени . Бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и на това основание същият следва да бъде прекратен.

         Относно вината за разстройството на брака, имайки предвид ангажираните от страните доказателства съдът намери за установено следното: 

          С оглед установените по делото факти , следва да се приеме че вина за разстройството на брачната връзка носи ответника. Същият в годините на съвместното им съжителство често употребявал алкохол, упражнявал физическо и психическо насилие спрямо ищцата, което я мотивирало да прекъсне съвместното им съжителство.

         Относно фамилното име на съпругата:

         Ищцата желае да възвърне предбрачната си фамилия. С оглед прекратяване на брака искането е основателно и следва да се уважи.

           Относно разноските:

           На осн.чл.329,ал.1 от ГПК, съдебните разноски се възлагат на виновния съпруг. Ищцата е направила разноски в размер на 610.00 лева, които следва да й се присъдят.

             На ответника следва да се възложи заплащане на окончателна държавна такса, която съдът определя в размер на 50.00 лева

           Мотивиран така ,съдът

Р Е Ш И :

              ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения между А.Ю.М. *** с ЕГН-********** *** с ЕГН-**********,  с Акт № 8 от 29.09.1985г. на Община Завет,  граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

 ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има Б.Д.М..

            ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака А.Ю.М. да носи предбрачното си фамилно име – Шукри.

            ОСЪЖДА Б.Д.М. да заплати на А.Ю.М. сумата от 610.00 /шестотин и десет/ лева - деловодни разноски.

            ОСЪЖДА Б.Д.М. да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

 Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от получаването му, от страните, пред ОС – гр.Разград.

 

                                                 

                                                             Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов