Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 34

 

гр. Кубрат, 21.12.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на двадесет и първи декември две хиляди и единадесета година в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и прокурора  …………….., като разгледа бр. дело  № 44 по описа за 2011 година, докладвано от  съдия Великова, на основание чл.49, ал.1 от Семейния кодекс,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

           

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Б.С.С., ЕГН **********,*** и З.Ш.С., ЕГН **********,***, с Акт № 4/10.05.1997 год. на  Община гр. Завет, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което:

1. Родителските права по отношение на непълнолетното дете – А.Б.С., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата – Б.С.С., като се определя за адрес на местоживеене ***.

          2. На майката – З.Ш.С. се ДАВА право да вижда и взема непълнолетното дете А.Б.С., ЕГН **********, всяка първа и трета неделя от месеца от 08:00 часа до 18:00 часа, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата, както и пет дни през зимата, съвпадащи със зимната ваканция на детето.

3. Майката - З.Ш.С. се задължава да заплаща на непълнолетното дете А.Б.С., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Б.С.С., ежемесечно издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от 16.11.2011 год. до изменение на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

4. След прекратяване на брака жената – З.Ш.С., ще носи предбрачното си фамилно име - ХАМДИ.

5. След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка.

6. Страните нямат претенции относно движимо и недвижимо имущество, както и относно ползването на такива вещи.

7. Разноските по делото остават така, както са направени от страните.

8. Дължимите държавни такси се поделят между страните по-равно, като тази дължима държавна такса, в размер на 2% върху цената на иска за издръжката, да бъде в тежест на жената – З.Ш.С., която я дължи.

ОСЪЖДА З.Ш.С. да заплати по сметка на РС – гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 15.00 (петнадесет) лева, както и държавна такса по присъдената издръжка в размер на 43.20 (четиридесет и три лева, двадесет стот.) лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова

 

 

 

 

 

МОТИВИ  по  Решение № 34/ 21.12.2011 год. по бр.д. № 44  по описа на РС – Кубрат за 2011 година

 

            Производството е по чл.50  СК.

            Постъпила е молба от Б.С.С., ЕГН ********** ***, с която моли съдът да прекрати бракът му със З.Ш.С., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен без да се произнася по въпроса за вината. В първото по делото съдебно заседание страните заявяват, че са постигнали съгласие за прекратяване на бракът им по взаимно съгласие и споразумение по реда за това, поради което и  на основание чл.321, ал.5 от ГПК съдът е преминал към производство за развод по взаимно съгласие.

            Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното: Молителите са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двама им, на 10.05.1997 год., за което е съставен Акт за граждански брак № 4/10.05.1997 год. на Община – Завет. От брака си имат родено едно ненавършило пълнолетие дете – А.Б.С., ЕГН **********. В съдебно заседание са изложили и подписали постигнатото между тях споразумение, с което уреждат личните и имуществените си отношения, както и тези във връзка с упражняването на родителските права и издръжката на роденото от брака им дете, към датата на завеждането на молбата. В съдебно  заседание поддържат сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, както и изложеното  споразумение по реда на чл.51 СК.

            Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 СК:  Молителите са съпрузи, сключили граждански брак. В съдебно заседание заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяването му. Постигнатото между тях споразумение урежда напълно имуществените и личните им отношения и защитава интересите на роденото от прекратявания брак едно непълнолетно дете – предвид възрастта и полът му страните се съгласяват родителските права и задължения по отношение на него да се упражняват от бащата, който се грижи за непосредственото му отглеждане и възпитание от датата на фактическата раздяла. Майката се задължава да му заплаща ежемесечна издръжка, в размер, който съответства на потребностите от храна и облекло, съобразно възрастта. Определили са подходящ режим за лични отношения между нея и детето.  Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съда да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

               Молителите следва да бъдат осъдени да заплатят окончателната държавна такса  по бракоразводното дело. 

               Мотивиран от изложеното, съдът постанови своя акт.                                           

 

                      

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова