Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 41

 

гр. Кубрат, 28.12.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на двадесет и осми декември две хиляди и единадесета година в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и прокурора  …………….., като разгледа бр. дело  № 50 по описа за 2011 година, докладвано от  съдия Великова, на основание чл.50 от Семейния кодекс,

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Б.И.Х., ЕГН **********,*** и Х.М. Х.-С., ЕГН **********,***, с Акт № 21/06.08.2004 год. на Община - Завет, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото на 05.12.2011 год., на основание чл.51 от СК, между страните споразумение, по силата на което:

          1. Страните не са придобили недвижим имот, а семейното жилище, в което страните са живеели до фактическата си раздяла, е загубило своето предназначение като такова, предвид продължилата повече от шест години фактическа раздяла..  

          2. Движимите вещи, които представляват по смисъла на закона съпружеска имуществена общност, страните са поделили извънсъдебно - доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

          3. След прекратяване на брака бившите съпрузи не си дължат издръжка.

          4. След прекратяване на брака съпругът Х.М. Х.-С. ще носи предбрачното си фамилно име – Х..

          ОСЪЖДА Б.И.Х. и Х.М. Х.-С. да заплатят по сметка на РС – гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 15.00 (петнадесет) лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ  по  Решение № 41/ 28.12.2011 год. по бр.д. № 50  по описа на РС – Кубрат за 2011 година

 

            Производството е по чл.50  СК.

            Постъпила е молба от Б.И.Х., ЕГН **********,*** и Х.М. Х.-С., ЕГН **********,***, с която молят съда да прекрати бракът им с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по реда за това.

            Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното: Молителите са съпрузи, сключили граждански браквтори и за двамата, на 06.08.2004 год., за което е съставен с Акт № 0021/06.08.2004 год. на ОбщинаЗавет. От брака си нямат ненавършили пълнолетие деца.  Към молбата си са приложили подписаното между тях на 05.12.2011 год. Споразумение, поддържано и в съдебно заседание, с което уреждат личните и имуществените си отношения, към датата на завеждането на молбата. В съдебно  заседание поддържат сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, както и изложеното  споразумение по реда на чл.51 СК.

            Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 СК:  Молителите са съпрузи, сключили граждански брак. В съдебно заседание заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяването му. Постигнатото между тях споразумение урежда напълно имуществените и личните им отношения. Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съда да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

               Молителите следва да бъдат осъдени да заплатят окончателната държавна такса  по бракоразводното дело. 

               Мотивиран от изложеното, съдът постанови своя акт.                                            

               

               

 

                      

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова