Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 39

 

гр. Кубрат, 28.12.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на двадесет и осми декември две хиляди и единадесета година в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и прокурора  …………….., като разгледа бр. дело  № 54 по описа за 2011 година, докладвано от  съдия Великова, на основание чл.50 от Семейния кодекс,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Е.В.А., ЕГН **********,***.Й. Вапцаров № 2, ет.2, ап.5 и Г.Б.А., ЕГН **********,***, с Акт № 50/05.09.2009 год. на Община - Кубрат, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото на 14.12.2011 год., на основание чл.51 от СК, между страните споразумение, по силата на което:

          1. След прекратяване на брака съпругата Е.В.А. ще носи предбрачното си фамилно име – В..

          2. След прекратяване на брака бившите съпрузи не си дължат издръжка.

          3. Страните нямат спор относно семейното жилище, находящо се в гр. Кубрат, ул. Хан Крум № 51А, което е собственост на Г.Б.А. и ще бъде ползвано от Г.Б.А.. Е.В.А. няма претенции относно ползването на семейното жилище след прекратяване на брака.

          4. Придобитото по време на брака имущество страните са поделили извънсъдебно доброволно.

          5. Страните нямат претенции един към друг по отношение на притежаваните от тях банкови сметки.

          ОСЪЖДА Е.В.А. и Г.Б.А. да заплатят по сметка на РС – гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 15.00 (петнадесет) лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ  по  Решение № 39/ 28.12.2011 год. по бр.д. № 54  по описа на РС – Кубрат за 2011 година

 

            Производството е по чл.50  СК.

            Постъпила е молба от  Е.В.А., ЕГН **********,***.Й. Вапцаров № 2, ет.2, ап.5 и Г.Б.А., ЕГН **********,***, с която молят съда да прекрати бракът им с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по реда за това.

            Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното: Молителите са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двама им, на 05.09.2009 год., за което е съставен с Акт № 0050/05.09.2009 год. на Община – Кубрат. От брака си нямат ненавършили пълнолетие деца.  Към молбата си са приложили подписаното между тях на 14.12.2011 год. Споразумение, поддържано и в съдебно заседание, с което уреждат личните и имуществените си отношения, към датата на завеждането на молбата. В съдебно  заседание поддържат сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, както и изложеното  споразумение по реда на чл.51 СК.

            Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 СК:  Молителите са съпрузи, сключили граждански брак. В съдебно заседание заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяването му. Постигнатото между тях споразумение урежда напълно имуществените и личните им отношения. Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съда да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

               Молителите следва да бъдат осъдени да заплатят окончателната държавна такса  по бракоразводното дело. 

               Мотивиран от изложеното, съдът постанови своя акт.                                            

               

 

                      

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова