П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  72

                                       

Гр.Кубрат, 6 декември  2011г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на шести декември две хиляди и единадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Великова

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Н.О.

                                                                                             Е.И.

 

при секретаря В.Д. и прокурор Пламен Пенчев, като разгледа докладваното от съдия  Великова НОХД № 294 по описа  за 2011г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.А. - роден на  ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че в периода от 18.05.2011г. до 25.05.2011г.  в село Медовене и  град Кубрат, обл.Разград, действайки в условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Ю.А.И., чрез използване на техническо средство – клещи, е отнел чужди движими вещи –   30 метра оградна мрежа на стойност 81.00 лева от владението на А.И.Т. ***; 1 бр. стоманена тръба с дължина 1,5 м и диаметър 200 мм; 1 бр. метален капак за шахта с  размери 1м/1м; 2 бр. метални врати с размери 2 м/1 м и с дебелина 3 мм; 40 метра оградна мрежа, на стойност 309.06 лева от владението на “ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат с управител Б.В., всичко на обща стойност 390.06 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и “б” във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия М.М.А. наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

ПРИВЕЖДА в изпълнение, на основание чл.70,  ал.7 от НК остатъка от наказанието, наложено на подсъдимия М.М.А. по НОХД № 162/2010г. по описа на РС гр. Бяла, от изтърпяването на което с определение по ЧНД № 1456/2010 год. по описа на ОС – гр. Плевен, в сила от 06.01.2011 год., е бил условно предсрочно освободен, а именно  - 20 /двадесет/ дни лишаване от свобода, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи, отделно от наказанието по настоящата присъда, при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.А.И. - роден на  ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН ********** за виновен в това, че в периода от 18.05.2011г. до 25.05.2011г.  в село Медовене и  град Кубрат, обл.Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с М.М.А., чрез използване на техническо средство – клещи, е отнел чужди движими вещи –   30 метра оградна мрежа на стойност 81.00 лева от владението на А.И.Т. ***; 1 бр. стоманена тръба с дължина 1,5 м и диаметър 200 мм; 1 бр. метален капак за шахта с  размери 1м/1м; 2 бр. метални врати с размери 2 м/1 м и с дебелина 3 мм; 40 метра оградна мрежа, на стойност 309.06 лева от владението на “ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат с управител Б.В., всичко на обща стойност 390.06 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия Ю.А.И. наказание лишаване от свобода за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА М.М.А. и Ю.А.И. да заплатят солидарно на А.И.Т. *** сумата 81.00 /осемдесет и един/ лева, представляваща обезщетение за причинените й от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 26.05.2011г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА М.М.А. и Ю.А.И. да заплатят солидарно на  ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат с управител Б.В. сумата 309.06 /триста и девет лева и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за причинените им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 26.05.2011г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА  М.М.А. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 22.50 /двадесет и два лева и петдесет стотинки/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 50.00 /петдесет/ лева – държавна такса върху уважените граждански искове.

ОСЪЖДА Ю.А.И.   да заплати в полза на държавния бюджет сумата 22.50 /двадесет и два лева и петдесет стотинки/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 50.00 /петдесет/ лева – държавна такса върху уважените граждански искове.

Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

              

                   Районен съдия: /П/ Ал.Великова

 

 

     Съдебни заседатели: 1. /П/ Н. О.       2. /П/ Ел. И.