ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 22/01.03.2012г.

по гр.д. № 622  по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2011г.

 

На основание чл. 5 от ЗЗДН и в изпълнение на чл. 15 от същия, съдът

 

РЕШИ:№22

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че на 21.10.2011г. в с.Сеслав, общ. Кубрат, обл.Разград е извършен акт на домашно насилие по смисъла на чл.2 от ЗЗДН спрямо  Н.К.Р., ЕГН - ********** *** от страна на  Р.Й.З., ЕГН – ********** ***  и издава ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА, с която налага следните мерки:

1.     На основание чл.5, ал.1, т.1, от ЗЗДН ЗАДЪЛЖАВА Р.Й.З. да се въздържа от извършване на домашно насилие – физическо,  психическо и сексуално по отношение на Н.К.Р.;

2.    На основание чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗДН, ОТСТРАНЯВА  Р.Й.З. от съвместно обитаваното с молителката Н.К.Р. ***.

3.    На основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН, ЗАБРАНЯВА на Р.Й.З. да приближава жилището на молителката Н.К.Р. ***, местоработата й и местата й за социални контакти и отдих, на по-малко от 100 /сто/ метра за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

4.    На основание чл.5, ал.1, т.4 от ЗЗДН ОПРЕДЕЛЯ  местоживеенето на децата  Незихан Н.К. с ЕГН–**********  и Ревин Н.К. с ЕГН-**********  в дома на  тяхната майка - Н.К.Р.,***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

5.    На основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН НАЛАГА на Р.Й.З. ГЛОБА  в размер на 200.00 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА Р.Й.З. да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса в размер на  30.00/тридесет/ лева.

На основание чл.20 от ЗЗДН, заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.

Уведомява нарушителя Р.Й.З., че в случай на констатирано от полицейските органи неизпълнение от негова страна на мерките по настоящата Заповед за защита съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН, ще бъде веднага задържан и ще бъдат уведомени органите на прокуратурата в Република България.

Преписи от настоящото решение и от Заповедта  да се връчат на страните и на Районните полицейски управления по настоящия адрес на извършителя Р.Й.З. и на пострадалата Н.К.Р. за сведение, изпълнение и контрол.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от получаването  му от страните пред Окръжен съд – Разград.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /подпис/

 

МОТИВИ

по Решение №22 по гр.д.№622 по описа на РС- Кубрат за 2011г.

 

         Производството е с правно основание чл.4 във вр. с чл.7 и сл. от ЗЗДН.

        Районен съд Кубрат е сезиран Н.К.Р. ***, с ЕГН – ********** с молба за защита от домашно насилие упражнявано от съжителстващия с нея Р.Й.З. с ЕГН - **********. Към молбата за защита е приложена и декларация по чл.9,ал.3 от ЗЗДН.

         Молителката твърди , че на 20.11.2011г. ответника се прибрал в нетрезво състояние събудил нея и децата й, вдигнал скандал. Моли спрямо ответника да бъдат постановено мерки за защита срещу домашно насилие.

         Ответникът редовно призован не се яви в съдебно заседание. Не ангажира доказателства по делото.

          Съдът след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното: 

          Молителката Н.Р. и ответника Р.З. съжителстват на съвместни начала в с.Сеслав, общ.Кубрат. Видно от представените Удостоверения за раждане издадени въз основа Актове за раждане №1882/21.11.2008г. и №0140/17.08.2010г. молителката има две малолетни деца –Ревин Н.К., род. на***г.  и  Незихан Ревин К., род. на  ***г.. Твърди , че техен биологичен баща е ответника Р.З.. В представените удостоверения такова обстоятелство не е отбелязано.

        Видно то представената декларация по чл.9,ал.3 от ЗЗДН, подписана от молителката под страх от наказателна отговорност тя живее на семейни начала с ответника от 2007г., в наследствената й къща в с.Сеслав. В средата на октомври 2011г., ответника се завърнал от Германия. Злоупотребявал с алкохол, поради което между двамата чести възниквали конфликти. На 12.10.2011г. З. се прибрал в дома им в нетрезво състояние. Събудил молителката и децата, вдигнал скандал и не ги оставил да спят. Н.Р. взела по голямото си дете и отишла в дома на кмета на селото , който сигнализирал РУ”Полиция”, гр.Кубрат. След посещението на полицейските служители, които съставили на ответника предупредителен протокол, той отново започнал да се кара на молителката и да замерва нея и децата с различни вещи. Това се повторило и на следващата вечер. 

            Предвид изложеното и представената като доказателство декларация по чл.9,ал.3 от ЗЗДН, молбата е основателна и доказана.

            Установи се, че ответника Р.З. осъществял домашно насилие спрямо молителката Н.Р..

            Тези действия разпоредбата на чл.2 ЗЗДН , квалифицира като домашно насилие, а разпоредбата на чл.3, т.4 от същия, дава право на Н.Р. да търси защита за семейството си , чрез налагането на подходящи мерки по чл.5 ЗЗДН.

        Съдът определи и подходящи мерки за защита на молителката от предвидените в разпоредбата на чл.5 ал.1 т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗЗДН, налагайки на ответника предвидената с чл.5 , ал.3 от ЗЗДН- глоба ,в размер на 200 лева.

            Предвид издадената заповед за защита срещу ответника по молбата съдът осъди Р.З. да заплати държавната такса по производството.

            Водим от горното съдът постанови решението си.

                                                                         

                                                                     Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов