Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 № 25  

 

гр. Кубрат, 15.03.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на петнадесети февруари,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

Районен съдия: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело781 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на съсобствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

Ф.К. /Ф. Х.Т./, ЕГН **********, гражданка на Р България и Р Турция чрез процесуален представител адв. Сезгин Вели от АК гр. Разград, моли  съда да допусне  до делба между нея и ответника  В.В.Т., ЕГН ********** ***, следните  недвижими имоти, находящ се в землището на село Брестовене, община Завет, ЕКАТТЕ 06481, възстановени с Решение № 98/Б от 29.05.1998г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно: 1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЯНКАТА” с площ от 2.204 дка, трета категория, съставляващ имот №  021039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 021043 –  лозе на Х.О.А.; поземлен имот № 021038 – лозе на С.О.А.; поземлен имот № 000136 – полски път на Община Завет и поземлен имот № 021040 – лозе на М.В.Д.; 2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЧАРДАКЛИИ” с площ от 8.007 дка, трета категория, съставляващ имот №  047010 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000276 –  полски път на Община Завет; поземлен имот № 047009 – нива на насл. на С.Ц.С.; поземлен имот № 047027 – нива на насл. на Т.М.Т.; поземлен имот № 047026- нива на насл. на М.Т.Х. и поземлен имот № 047011 – нива на “Серес” АД; 3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЯНКАТА” с площ от 19.298 дка, трета категория, съставляващ имот №  105029 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 105015 – нива на Х.О.А.; поземлен имот № 105016 – нива на Държавен поземлен фонд; поземлен имот № 105017 – нива на С.И.Г.; поземлен имот №  105028 - нива на насл. на В.П.В.; поземлен имот №  000124- полски път на Община Завет; поземлен имот № 105058 – нива на  Х.О.А.; поземлен имот №  105059 – нива на  Х.О.А.; поземлен имот № 105060-нива на Ш.Р.А.; поземлен имот № 105061- нива на А.Р.М., които имоти доброволно не могат да поделят. Претендира техните части от тази съсобственост да бъдат определени при равни права.

Ответникът В.В.Т., редовно уведомен за постъпилата искова претенция, не  ангажира писмен отговор в срок. В съдебно заседание се явява лично и заявява, че не желае да дели нивите със сестра му Ф., тъй като последната живеела в Р Турция, а той заедно със съпругата си наемали работници и обработвали нивите.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищцата, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са наследници на починалия на 17.09.1941 год. в село Брестовене В. Х. Т.,*** е издало Акт № 43/18.09.1941 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 362/ 10.11.2011 год. на същото. Ищцата и ответникът са съответно – дъщеря и син на В. Х. Т., като видно от отбелязването в цитираното удостоверение, В. Х. Т.,*** е имал и още една дъщеря – А.В.А.. В това удостоверение за наследници ищцата е записана с българските и имена В.В.Е., но от представената декларация за идентичност на лице с различни имена, с нотариална заверка на подписа рег. № 07938/10.11.2011г. на нотариус С.Садък с р-н на действие РС гр. Кубрат, имената Ф.К., В.В.Е. и Ф. Х.Т. са на едно и също лице.

            С влязло в законна сила Решение Решение № 98/Б от 29.05.1998г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет на В. и Ф. Х.Т., е възстановено правото на собственост върху описаните подробно в обстоятелствената част на исковата молба ниви. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуални скици на имотите и Удостоверение за данъчна оценка на същия по чл.264 от ДОПК № 933/ 10.11.2011 год. на отдел “МДТ” при Община – Завет.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в  исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено на страните по делото по силата на влязло в законна сила Решение на Общинска служба по земеделие – гр. Завет, издадено на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1998 година.  

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащия.  

            Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки съсобственик. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество при равни права – по1/2 ид. част за Ф.К. /Ф. Х.Т./, ЕГН ********** и за В.В.Т., ЕГН ********** ***.  

            Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И:

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между  Ф.К. /Ф. Х.Т./, ЕГН **********, гражданка на Р България и Р Турция и В.В.Т., ЕГН ********** *** следните недвижими имоти,  находящи се в землището на село Брестовене, община Завет, ЕКАТТЕ 06481, възстановени с Решение №  98/Б от 29.05.1998г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЯНКАТА” с площ от 2.204 дка, трета категория, съставляващ имот №  021039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 021043 –  лозе на Х.О.А.; поземлен имот № 021038 – лозе на С.О.А.; поземлен имот № 000136 – полски път на Община Завет и поземлен имот № 021040 – лозе на М.В.Д.;

2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЧАРДАКЛИИ” с площ от 8.007 дка, трета категория, съставляващ имот №  047010 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000276 –  полски път на Община Завет; поземлен имот № 047009 – нива на насл. на С.Ц.С.; поземлен имот № 047027 – нива на насл. на Т.М.Т.; поземлен имот № 047026- нива на насл. на М.Т.Х. и поземлен имот № 047011 – нива на “Серес” АД;

3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЯНКАТА” с площ от 19.298 дка, трета категория, съставляващ имот №  105029 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 105015 – нива на Х.О.А.; поземлен имот № 105016 – нива на Държавен поземлен фонд; поземлен имот № 105017 – нива на С.И.Г.; поземлен имот №  105028 - нива на насл. на В.П.В.; поземлен имот №  000124- полски път на Община Завет; поземлен имот № 105058 – нива на  Х.О.А.; поземлен имот №  105059 – нива на  Х.О.А.; поземлен имот № 105060-нива на Ш.Р.А.; поземлен имот № 105061- нива на А.Р.М.,

при права: по 1/2 ид. част за Ф.К. /Ф. Х.Т./   и по 1/2 ид. част за   В.В.Т..

Решението за допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                                         Районен съдия: /П/ Ал. Великова