Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 35  

 

гр. Кубрат, 29.03.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети февруари,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

Районен съдия: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело848 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

Ищците Х.Х.В., действащ лично и като пълномощник на Ю.Р.А. /Ю. К./, А.Р.М. /Х.Ч./, А.Р.А. /А.К./, Х.К., М.К., Д.К., В.Ю., Н.Ю. и Г.К., молят  съда да допусне  до делба между тях, с изключение на Х.Х.В. и ответниците И.М.М., М.М.М., С.С.З. и Ф.С.К., следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Острово, община Кубрат, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решения № 26/О от 12.08.1994г. /два броя/ и № 63/О от 10.09.1996г. на Поземлена комисия гр. Завет /сега Общинска служба по земеделие/ в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:   

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 45.735 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на М.Х.Х.; имот № ****** – нива на насл. на В. и М.А.К., имот № ******-нива на Ф. Р.Я., имот № ****** – нива на С. Б. М., имот № ******- нива на О. Б. М., имот № ******- нива на Х.А.С., имот № ******- нива на А.А.М., имот № ******- нива на К.В.Х. и № ******-нива на насл на С.М.Х.. 

2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 12.430 дка, от които 3.107 дка четвърта категория и 9.322 дка трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******– нива на насл. на М. А.Т., имот № ****** – нива на Д.-Р.Х.Т.; имот № ****** – нива на насл. на Р.А.М.; имот № ****** – полски път на Община Завет и имот № ******-нива на насл. на Х.К.М..

3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АРА БОСТАН” с площ от 17.056 дка, трета категория, съставляващ имот № 098005 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на А.А.Б., имот № ****** – полски път на Община Завет;  имот № ****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на “Агросем” ООД и имот №  ****** – нива на “Агросем” ООД.

4/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮГ АРДЪ” с площ от 0.559 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******– нива на насл. на А. И.Ю., имот № ****** – нива на насл. на Ф.М.; имот № ****** –  полски път на Община Завет и имот №  ******-нива на насл. на М.С.И.,

 които им останали в наследство от общите наследодатели И.И.М., б.ж. на село Острово,  поч. на 09.05.1948 год. в с.с., А.И.М., поч. на 02.11.1970г.  с.с и С.А.М.,***., и които имоти доброволно не могат да поделят. Претендират техните части от тази съсобственост да бъдат определени при съответни квоти, съгласно правата им по Закона за наследството.

Ответниците   И.М.М., М.М.М. и Ф.С.К., редовно уведомени за постъпилата искова претенция, не ангажират писмен отговор в срок. Ответницата С.С.З. депозира писмено становище, че желае да й бъде поставен в дял Поземлен имот – нива в местността “Алмалъ йолу” с площ от 45,735 дка или същата да бъде поделена по равно между всички наследници.

В съдебно заседание се явяват  М.М.М. и С.С.З. - лично и с пълномощник адв. Милена Найденова от АК гр. Разград, които по същество не възразяват да се допуснат до делба съсобствените с другите наследници недвижими имоти, но правят възражение относно участието на Х.Х.В. като ищец, както и относно участието като съделители на Н.Ю. и Г.К., позовавайки се на обстоятелството, че Н. се явява втора съпруга на Х.А.Д., а Г. тяхна обща дъщеря. Оспорва и посочените в исковата молба делбени квоти, позовавайки се на обстоятелството, че наследството на С.А.М. се явява открито по време на действието на Закона за наследството преди 16.10.1944г., поради което и наследствените права на страните следва да се съобрази с разпоредбите на този нормативен акт. 

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищците, приема за установено от фактическа страна следното: Общият наследодател на страните И.И.М., роден на 26.05.1864г., е починал на 09.05.1948г.,  за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт № 40/10.05.1948 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 635/19.10.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение  се установява, че към момента на смъртта си И.И.М. е оставил свой наследник синът си А.И.М..

А.И.М. е имал сключени два брака, видно от съдържанието на приетите като доказателства по делото удостоверения за наследници.

Първата съпруга на А.И.М. – С.А.М., е починала на 11.03.1944г., видно от Удостоверение за наследнци № 633/19.10.2011г. на Кметство с. Острово, оставяйки свои наследници  преживял съпруг А.И.М. и петте им деца:  Р.А.М.-син, М.А. М.-син, С. А. М.-син, А.Х.А.Д.-дъщеря и А.А. М. – син. А.И.М., видно от приложеното на л.11 от делото Удостоверение за наследници № 632/19.10.2011г. е починал на 02.11.1970г., оставяйки свои наследници втората си съпруга – Ю.С.В. и петте си деца - Р.А.М.-син, М.А. М.-син, С. А. М.-син, А.Х.А.Д.-дъщеря и А.А. М. – син. Втората му съпруга Ю.С.В. е починала на 26.09.1980г. 

Р.А.М., син на общите наследодатели С.А.М. и А.И.М., видно от Удостоверение на наследници № 637/19.10.2011г. изд. от Кметство с. Острово  е починал на 16.09.1954г. в с. Острово, оставяйки свои законни наследници преживяла съпруга Р.А. М. и деца: Ю.Р.А. /Ю. К./-дъщеря, А.Р.А. /Х.Ч./-дъщеря и А.Р.А. /А.К./-син. Съпрругата Р.А. М. е починала на 25.03.1965г.

М.А. М.- син на общите наследодатели С.А.М. и А.И.М., видно от съдържанието на Удостоверение за наследници № 617/13.10.2011г. изд. от Кметство с. Острово, е починал на 13.10.1997г., оставяйки свои законни наследници: преживяла съпруга Ф. О. М. и синове: И.М.М. и М.М.М.. Съпругата Ф. О. М. е починала на 28.10.1997г. в с. Острово.

С. А. М., син на общите наследодатели С.А.М. и А.И.М., видно от съдържанието на Удостоверение за наследници № 636/19.10.2011г. е починал на 30.11.1991г. Неговата съпруга Сейде Исмаил М. е починала на същата дата – 30.11.1991г. След смъртта си С. А. М. е оставил свои наследници двете си дъщери: Ф.С.К. и С.С.З..

А.Х.А.Д., дъщеря на общите наследодатели С.А.М. и А.И.М., видно от съдържанието на Удостоверение за наследници № 638/20.10.2011г. е починала на 22.12.1958г., оставяйки свои законни наследници преживял съпруг Х.А.Д. и син В.Х.Д. /В. Ю./. От представените пълномощни-протокол, заверени от нотариус в Р Турция, както и от становището на процесуалния представител на двамата ответници, се установява, че Х.А.Д. е сключил втори брак с Н.Ю., от който имат родена дъщеря Г.К..

А. А. М. /А.К./, син на общите наследодатели С.А.М. и А.И.М., роден на ***г.,  видно от съдържанието на Решение 2001/512 по дело № 2001/513 на Четвърти граждански съд Бакъркьой, Р Турция, е починал на 13.05.2001г. в  Р Турция, като е оставил свои наследници по закон преживяла съпруга Х.К. и синове: М.К. и Д. К..

Като съделители и в качеството на наследници на общите наследодатели са конституирани всички лица, посочени в исковата молба.

            С влезли в законна сила Решения26/О от 12.08.1994г. по преписка № О-538-А/11.02.1992г., Решение № 26/О от 12.08.1994г. по преписка № О-431А/20.01.1992г. и Решение № 63/О от 10.09.1996 год., и трите на ПК – гр. Завет на   наследниците на И.И.М., А.И.М. и С.А.М. е възстановено правото на собственост върху описаните подробно в обстоятелствената част на исковата молба ниви. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуални скици на имотите и Удостоверения за данъчна оценка на същите по чл.264 от ДОПК с 1034/ 13.12.2011 год., № 1033/ 13.12.2011 год. и № 1035/ 13.12.2011 год. на отдел “МДТ” при Община –Завет.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

По отношение на участниците в съдебната делба: Основателно се явява възражението на процесуалния представител на двамата ответници досежно “участието” на Х.Х.В. посочен в исковата молба като ищец действащ лично и като пълномощник на останалите ищци, но същевременно без да е посочен като лице, претедиращо дял от наследството на тримата наследодатели. Съдът приема, че това лице няма качеството на наследник и съделител, а е пълномощник на ищците, установили се да живеят в Р Турция и като лице за съдебен адрес.

Досежно участието като съделители в делбеното производство на Н.Ю. и Г.К.. Последните са съответно втора съпруга и дъщеря от втория брак на Х.А.Д., а предмет на делбата е наследство идващо от първата съпруга на Х.А.Д. – А.Х.А.Д., б.ж. на с. Острово, поч. на 22.12.1958г. Тя е починала преди да е открито наследството на нейния баща А.И.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 02.11.1970г., поради което и съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗН, полагащия й се наследствен дял преминава по права линия по заместване единствено върху нейния син В.Ю. /В.Х.Д./. Ето защо и възражението на процесуалния представител на двамата ответници относно участието на тези две съделителки се явява основателно, поради което производството по отношение на тях, както и по отношение на лицето Х.Х.В. следва да се прекрати, тъй като те нямат качеството наследници на общите наследодатели.

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влезли в законна сила Решения на Общинска служба по земеделие – гр. Завет, издадени на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1994 и 1996 година. Към момента на откриване на наследствата – 11.03.1944г. на С.А.М., 09.05.1948г. – на И.И.М. и на 02.11.1970 год. – на А. И. М., тези земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониума на наследодателите, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал тяхната същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрити наследства”. С въвеждането им не се изменят момента на откриване на наследствата, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване. 

В случая наследството на С.А.М. е открито на 11.03.1944 год. в с. Острово, при действието на Закона за наследството от 1889г., /по  аргумент на чл.89, ал.1 от ЗН, тъй като е открито преди 16.10.1944г./ отменен със сега действащия Закон за наследството, обн. ДВ бр.22/1949г. и правото да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент нейни низходящи – пет деца и преживял съпруг. Съгласно чл.21, ал.3 от ЗН/отм./, когато низходящите са от мъжки и от женски пол, тогава частта на низходящите от мъжки пол е два пъти по-голяма от частта на низходящите от женски пол. Следователно от наследството на своята майка синовете й Р., М., С. и А. получават по два дяла, а дъщерята А. – един дял. Преживелият съпруг А.И.М. също получава два дяла от наследството на покойната си съпруга, тъй като съгласно чл.38 от ЗН/отм./, когато децата са от различен пол и са повече от три, тогава частта на преживелия съпруг е равна на частта на дете от мъжки пол. А. М. е починал на 02.11.1970г., оставяйки свои наследници петте си деца, поради което и неговите два дяла следва да се разпределят по равно между неговите низходящи. Поради това, че и те са починали, оставяйки след смъртта си за свои наследници по закон своите деца, правата им са преминали в наследство върху техните наследници по закон – техни деца и преживели съпрузи, посочени в приетите като доказателства Удостоверения за наследници, след изключването като съделители на Х.Х.В., Н.Ю. и Г.К.. 

По отношение наследството на И.И.М., същото е открито на 09.05.1948г. Към този момент той е оставил свой единствен законен наследник сина си А.И.М.. Последният е починал на 02.11.1970г., оставяйки свои законни наследници петте си деца, които към настоящия момент също са починали, поради което и правата им са преминали в наследство върху техните наследници – деца и преживели съпрузи. Частите на децата на покойния общ наследодател от неговото наследство са равни, съгласно разпоредбата на чл.5 от Закона за наследството, поради което и имотите, останали от тези двама наследодатели следва да се разпределят по равно на наследниците.  

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите, а след смъртта им и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищци и ответници, без Х.Х.В., Н.Ю. и Г.К..  

Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество, останало в наследство от С.А. ***, при следните  квоти: по 24/30 за Ю.Р.А. /Ю. К./, А.Р.М. /Х.Ч./, А.Р.А. /А.К./, Х.К., М.К. и Д.К., 42/30 ид. части за В.Ю. и по 36/30 ид.части за И.М.М., М.М.М., С.С.З. и Ф.С.К..

По отношение имуществото останало в наследство от И.И.М., б.ж. на с. Острово и А.И.М., б.ж. на с. Острово, делбата следва да се допусне при следните квоти: по 2/30 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, А.Р.М. /Х.Ч./, А.Р.А. /А.К./, Х.К., М.К. и Д.К., 6/30 ид.части  за В.Ю. и по 3/30 ид.части за И.М.М., М.М.М., С.С.З. и Ф.С.К..

 

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И:

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Ю.Р.А. /Ю. К./ род. на ***г*** 131, Люлебургаз, Къръкларели, А.Р.М. /Х.Ч./ род. на ***г***/1, Авджълар, Истанбул, А.Р.А. /А.К./, род. на ***г***/2, Авджълар, Истанбул, Х.К., род. на ***г***, Кючюкчекмедже, Истанбул, М.К., род. на ***г***/5, Багджълар, Истанбул, Д.К., род. на ***г***/5, Багджълар, Истанбул,  В.Ю., род. на ***г***. Хава Пилот ЮТТМ. Ибрахим Герчек № 42/7, Люлебургаз, Къръкларели, И.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, С.С.З., ЕГН ********** *** и Ф.С.К., ЕГН ********** ***, следният, останал в наследство от общата им наследодателка С.А.М. ***, поч. на 14.03.1944г.. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г.   на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АРА БОСТАН” с площ от 17.056 дка, трета категория, съставляващ имот № 098005 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на А.А.Б., имот № ****** – полски път на Община Завет;  имот № ****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на “Агросем” ООД и имот №  ****** – нива на “Агросем” ООД,   

ПРИ ПРАВА:  24/30 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 24/30 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 24/30 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 24/30 ид. части за Х.К., 24/30 ид. части за М.К., 24/30 ид. части за Д.К., 42/30 ид. части за В.Ю., 36/30 ид.части за И.М.М., 36/30 ид.части за М.М.М., 36/30 ид.части за С.С.З. и 36/30 ид.части за Ф.С.К..

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Ю.Р.А. /Ю. К./ род. на ***г*** 131, Люлебургаз, Къръкларели, А.Р.М. /Х.Ч./ род. на ***г***/1, Авджълар, Истанбул, А.Р.А. /А.К./, род. на ***г***/2, Авджълар, Истанбул, Х.К., род. на ***г***, Кючюкчекмедже, Истанбул, М.К., род. на ***г***/5, Багджълар, Истанбул, Д.К., род. на ***г***/5, Багджълар, Истанбул,  В.Ю., род. на ***г***. Хава Пилот ЮТТМ. Ибрахим Герчек № 42/7, Люлебургаз, Къръкларели, И.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, С.С.З., ЕГН ********** *** и Ф.С.К., ЕГН ********** ***, следните, останали в наследство от общите им наследодатели И.И.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 09.05.1948г. в с.с. и А.И.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 02.11.1970г. в с.с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решение № 26/О от 12.08.1994г. и Решение № 63/О от 10.09.1996г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 45.735 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на М.Х.Х.; имот № ****** – нива на насл. на В. и М.А.К., имот № ******-нива на Ф. Р.Я., имот № ****** – нива на С. Б. М., имот № ******- нива на О. Б. М., имот № ******- нива на Х.А.С., имот № ******- нива на А.А.М., имот № ******- нива на К.В.Х. и № ******-нива на насл на С.М.Х.. 

2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 12.430 дка, от които 3.107 дка четвърта категория и 9.322 дка трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******– нива на насл. на М. А.Т., имот № ****** – нива на Д.-Р.Х.Т.; имот № ****** – нива на насл. на Р.А.М.; имот № ****** – полски път на Община Завет и имот № ******-нива на насл. на Х.К.М..

3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮГ АРДЪ” с площ от 0.559 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******– нива на насл. на А. И.Ю., имот № ****** – нива на насл. на Ф.М.; имот № ****** –  полски път на Община Завет и имот №  ******-нива на насл. на М.С.И.,

ПРИ ПРАВА:  2/30 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 2/30 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 2/30 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 2/30 ид. части за Х.К., 2/30 ид. части за М.К., 2/30 ид. части за Д.К., 6/30 ид.части  за В.Ю., 3/30 ид.части за И.М.М., 3/30 ид.части за М.М.М., 3/30 ид.части за С.С.З. и 3/30 ид.части за Ф.С.К..

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта относно предявения  от Х.Х.В., Н.Ю. и Г.К. иск за делба на наследствени земеделски земи, останали в наследство от И.И.М., б.ж. на село Острово,  поч. на 09.05.1948 год. в с.с., А.И.М., поч. на 02.11.1970г.  с.с и С.А.М.,***., поради недопустимост.

Решението в частта му, с която е прекратено производството, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС гр. Разград, а в частта по допускане на делбата -  в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                    Районен съдия: /П/ Ал.Великова