Р Е Ш Е Н И Е

 

  24

 

гр. Кубрат, 14.03.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на четиринадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и в присъствието на прокурора ……………… , като разгледа гр. дело № 850 по описа за 2011 година, докладвано от съдия Великова,

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

 

ИЗМЕНЯВА, на основание чл.150 от СК, размера на присъдената с Решение от 21.12.2010 год. по гражданско дело 3732/2010 год. по описа на РС – гр. В. Търново издръжка в полза на В.В.К., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своята майка В.К.К., ЕГН **********,***. Хаджистанчев № 1, вх.А, ет.3, ап.8, със съдебен адрес: гр. Русе ул. Муткурова № 37А, ет.1, чрез пълномощника адв. Валерия Трифонова от АК - гр. Русе, срещу В.А.В., ЕГН ********** ***, представляван от особен представител адв. Исмигюл Семед от АК – гр. Разград, като Я УВЕЛИЧАВА от 100.00 (сто) лева на 130.00 (сто и тридесет) лева ежемесечно, считано от 20.12.2011 год. до промяна на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане на решението в сила.

ДОПУСКА, на основание чл.242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението.

ОСЪЖДА В.А.В. да заплати В.В.К. направените по делото разноски в размер на 200.00 (двеста) лева.

ОСЪЖДА В.А.В. да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса за изменената издръжка в размер на 43.20 (четиридесет и три лева, двадесет стот.) лева.

ОСЪЖДА В.А.В. да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат сумата от 100.00 (сто) лева – разноски по делото за особен представител.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС - гр.Разград.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова

 

 

 

 

 

МОТИВИ по Решение № 24/14.03.2012г. по гражданско дело № 850/2011г. по описа на Районен съд – гр. Кубрат

 

Производство по реда на чл.150 СК.

Ищцата В.В.К., ЕГН **********, лично и със съгласието на своята майка В.К.К., ЕГН **********,***. Хаджистанчев № 1, вх.А, ет.3, ап.8, със съдебен адрес: гр. Русе ул. Муткурова № 37А, ет.1, чрез пълномощника адв. Валерия Трифонова от АК - гр. Русе, като твърди, че от момента на постановяване на Решение от 21.12.2010 год. по гражданско дело № 3732/2010 год. по описа на РС – гр. В. Търново, с което бащата – В.А.В., ЕГН ********** ***, е бил осъден да плаща месечна издръжка в размер на 100.00 лева, са се изменили обстоятелствата и са нараснали нуждите й, моли съда да постанови решение, с което да бъде изменена присъдената с цитираното решение издръжка от 100.00 лева на 130.00 лева, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законовите изисквания за нейното изменение или прекратяване, като претендира и направените разноски.

Ответникът В.А.В., с регистриран постоянен и настоящ адрес в страната, редовно уведомен с връчено съобщение, чрез назначения си особен представител, изпраща писмен отговор в срок, с който заявява становище относно допустимост на исковата претенция. В съдебно заседание заема становище относно основателността на претенцията по размер, излагайки доводи, че същата е прекомерно завишена.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното: С влязло в законна сила решение  от 21.12.2010 год. по гражданско дело № 3732/2010 год. по описа на РС – гр. Велико Търново, ответникът е осъден да заплаща за издръжката на детето си В. ежемесечно по 100.00 лева, считано от влизане в сила на решението до промяна на обстоятелствата. Към настоящият момент от съдържанието на удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 831/ 28.05.1994 год. на Община - гр. Русе се установява, че към датата на съдебното заседание детето е  навършило 17-годишна възраст. Видно от приложеното към исковата молба Удостоверение изх. № 379/ 12.01.2012 год. на Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе, В.В.К. през учебната 2011/ 2012 год. е ученичка в ХІб  клас на същото.

Видно от събраните по делото писмени доказателства – фишове за получено трудово възнаграждение за месеците януари и февруари 2012г., че ищцата работи, реализирайки брутно трудово възнаграждение в размер над средната работна заплата и сама полага грижи за своята дъщеря, а бащата  - видно от приложената справка от НАП /л.23 от делото/ също работи по трудово правоотношение от 09.11.2011г. и получава основна заплата в размер на 380.00 лева. 

Въз основа на така установеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:

Родителите дължат издръжка на своите не навършили пълнолетие деца, независимо дали те са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, гласи разпоредбата на чл.143, ал.2 СК, поради което и ответникът - баща, е бил осъден по повод  влязло в сила решение по гр. дело № 3732/2010г. да заплаща за издръжката на непълнолетната си дъщеря В. ежемесечно по 100.00 лева, до изменение на обстоятелствата.

Съгласно разпоредбата на чл.150 СК при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена.

В настоящият процес се твърди, че обстоятелствата са се изменили, както следва: 1. Във връзка с израстването на детето – при определяне на сумата 100.00 лева като необходима и достатъчна за издръжката на В., тя е била ученичка в Х клас, а сега - след като са изминали 2 години, тя е навършила 17-годишна възраст и е  ученичка в ХІ клас. Съдът, в настоящият си състав приема, че изминалите две години са причинили качествена промяна в нуждите на детето – то е вече в гимназиална възрастова група, поради което са се увеличили качествено нуждите му от храна, облекло и обувки, както и са възникнали нови нужди - свързани със закупуване на учебни помагала и представително облекло/ Служебна бележка изх. № 236/ 13.01.2012 год. на Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе/ и множество учебници и помагала, тъй като за средношколците българската държава не осигурява безплатно ползването им, а спецификата на учебното заведение – с изучаване на чужди езици – оскъпява значително същите. Освен това на детето предстои кандидастване във висше учебно заведение, подготовката за което следва да започне още по време на обучението му в ХІ клас, което определя необходимостта от осигуряване на допълнителни финансови средства.

В тежест  на родителите остават всички останали разходи, свързани с ежедневното посещение на учебните занятия и участието в тях - учебни помагала и пособия, тетрадки, спортни екипи, удобни дрехи и обувки.

2. Промяна във възможностите на родителите - при постановяване на решението по гр. дело № 3732/2010г. по описа на РС гр. Велико Търново е установено, че ответникът получава основно месечно трудово възнаграждение в размер на 320.00 лева и допълнително възнаграждение за трудов стаж, а към настоящия момент – основно месечно възнаграждение в размер на 380.00 лева и допълнително възнаграждение за трудов стаж. 

В настоящия процес ищцата представя  доказателства за доходите си, а по отношение на ответника се депозира справка относно регистрираните му в НАП трудови договори.  

От качеството на родител произтича задължението на страната – ответник да осигурява на непълнолетната си дъщеря  издръжка, адекватна на нейните нужди. Несъмнено те качествено са нараснали за изминалите две години от определянето на сумата 100.00 лв. като необходимо и достатъчно участие на ответника в  издръжката на детето му.  Ищцата, действаща лично и със съгласието на своята майка, претендира увеличена издръжка в размер на 130.00 лв., считано от 20.12.2012 година, защото счита, че определените общо 100.00 лева за издръжката й са недостатъчни, както и защото майка й сама не е в състояние да задоволи всичките й потребности.  На това основание – установена промяна в нуждите на детето в посока на тяхното нарастване, искът е основателен.

Дължимият размер издръжка е в зависимост от нуждите на детето и от възможностите на родителя.

Към момента – датата на съдебното заседание и постановяване на решението - детето е навършило 17 -годишна възраст, учи в учебно заведение, където следва да завърши след една година средното си образование и не е на  държавна издръжка.  Съдът намира, че за месечната му издръжка са необходими не по – малко от  400.00 лева, по съображенията изложени по – горе.

И двамата родители в еднаква степен дължат на непълнолетната си дъщеря  издръжка, която да осигурява задоволяване на потребностите й, съобразно техните – родителски възможности. Имайки предвид  ограничените  възможности на бащата, който работи, но реализира оптимални доходи – ориентирани над минималната за страната работна заплата, както и че майката  лично се грижи за отглеждането и възпитанието на момичето, следва от необходимите на месец 400.00 лв. за  издръжката на детето, той  да поеме 130.00 лв., а майката - разликата от 270.00 лв.

Претенцията е доказана като основание, а като размер - сумата 130.00 лева – настъпила е промяна в нуждите на детето, при увеличени в абсолютна цифра, възможности и на двамата родители. До следваща промяна, основателно е искането на ищцата – ответникът, чиито възможности са се увеличили, успоредно с увеличените нужди на порасналото дете, да участва в издръжката му, заплащайки ежемесечно сумата 130.00 лева, от необходимите за отглеждането му 400.00 лева месечно. Не се установиха обективно съществуващи пречки той да не е в състояние да заплаща увеличения размер издръжка – да има задължения към други свои деца, към банкови и други финансови институции, поради което в този размер искът следва да бъде уважен.  

Разноските по делото на ищцата следва да се възложат на ответника, съразмерно на уважената част от иска, вкл. и по отношение на дължимата за сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса в размер на 43.20  лева, както и сумата 100.00 лева – възнаграждение за особен представител.

Водим от изложеното и на основание чл. 150 СК, съдът постанови своето решение.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/Ал. Великова