Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 30  

 

гр. Кубрат, 20.03.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети февруари,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Албена Великова

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело857 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имотиземеделска земя, във фазата по допускането  й.

И.А.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски № 18, чрез процесуален представител   адв. Нергин Хамдиев от АК гр. Разград със съдебен адрес: гр.Разград, ул. Иван Вазов № 7, ет.3, офис 9, моли  съда да допусне  до делба между него и ответниците М.С.Я., ЕГН ********** ***,  В.С.Я., ЕГН ********** ***, И.С.З., ЕГН ********** ***, С.А.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24, С.М.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски24, Г.М.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24, Р.Н.М., ЕГН ********** *** Стамболийски24, М.Н.М., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24 и М.Н.М., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24, следния недвижим имот, находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г. на Поземлена комисия гр. Завет /сега Общинска служба по земеделие/ в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:   Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местносттаКАРШИЯТА” с площ от 26.609 дка, трета категория, съставляващ имот****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на Д.Б.Х.; имот № ****** - нива на насл. на С.А.К.; имот № ****** – нива на А.М.Х.; имот № ****** – нива на насл. на Х.М.А.Е.,  който им останал в наследство от общия им наследодател Ю.С.Х., б.ж. на село Острово,  поч. на 16.12.1940 год. в с.с. и които имоти доброволно не могат да поделят. Претендират техните части от тази съсобственост да бъдат определени при съответните квоти, съгласно правата им по Закона за наследството.

Ответниците М.С.Я., В.С.Я., И.С.З., С.А.Н.,  С.М.Н., Г.М.Н., Р.Н.М., М.Н.М. и М.Н.М., редовно уведомени за постъпилата искова претенция, не са ангажирали писмен отговор. В съдебно заседание се явява само М.С.Я., който заявява, че е получил следващата му се идеална част от процесния имот, за което представя скица-проект от 08.12.1998г.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищцата, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са  наследници на починалата на 16.12.1940 год. в село Острово Ю.С.Х., за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт65/16.12.1940 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 560/15.09.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение  се установява, че към момента на смъртта си Ю.С.Н. е оставила свои наследници трите си деца  С.Я.Х. - дъщеря, А. С.Х. - син и М. С.Х. - син.

Видно от представеното Удостоверение за наследници № 552/15.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово, С.Я.Х. е починала на 22.07.1954г. в гр. Завет, за което е съставет Акт за смърт № 45/22.07.1954г. от Община гр. Завет, като след смъртта си тя е оставила свои наследници децата си – С. Я.Х. – син и Ф.Я.З. – дъщеря. С. Я.Х. е починал на 06.03.1982г., видно от Удостоверение за наследници № 537/13.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово, като след смъртта си оставил свои наследници съпруга – Айше Исуф Я. и син – М.С.Я..Преживялата съпруга Айше Исуф Я., видно от удостоверение за наследници № 609/06.10.2011г. изд. от Кметство с. Острово е починала на 26.03.1997г. в с. Острово и оставила свой законен наследник сина си – М.С.Я.. Другата наследница на С.Я.Х. – дъщеря й Ф.Я.З. е починала на 26.09.1980г., и видно от удостоверение за наследници № 563/16.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово оставила свои наследници съпруга си С.М. З., В.С.Я. – дъщеря и И.С.З. – син. Съпругът й С.М. З. е починал на 18.04.1989г., оставяйки свои наследници децата си В.С.Я. и И.С.З., съгласно Удостоверение за наследници № 610/06.10.2011г. изд. от Кметство с. Острово. Представена е и служебна бележка, издадена от Кметство с. Острово, от която се установява, че имената С.Я.Х. и С.С.Х., са имена на едно и също лице.

От Удостоверение за наследници № 548/15.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово се установява, че синът на общата наследодателка Ю.С.Х. – А. С.Х. е починал на 12.10.1955г.  в с. Острово, като е оставил свои наследници съпруга А.А. Н. и син И.А.Н.. Видно от удостоверение за наследници № 547/15.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово, А.А. Н. е починала на 15.07.1988г. в с. Острово, оставяйки свой единствен наследник сина си И.А.Н..

Видно от Удостоверение за наследници № 545/15.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово, синът на общата наследодателка Ю.С.Х. – М. С.Х. е починал на 15.07.1983г., оставяйки свои наследници: С.А.Н. – съпруга, С.М.Н. – син и Н.М.Н. – син. Последният, видно от удостоверение за наследници № 546/15.09.2011г. изд. от Кметство с. Острово, е починал оставяйки свои законни наследници: Г.М.Н. – съпруга и децата си: Р.Н. Х. - дъщеря, М.Н.М. – син и М.Н.М. – син.

Всички наследници на общата наследодателка Ю.С.Х. са конституирани като страни в делбеното производство.   

            С влязло в законна сила Решение26/О от 12.08.1994 год. на ПК – гр. Кубрат на  Ю.С.Х., е възстановено правото на собственост върху описаната подробно в обстоятелствената част на исковата молба нива. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуална скица на имота и Удостоверение за данъчна оценка на същия по чл.264 от ДОПК с 785/ 27.09.2011 год. на отдел “МДТ” при ОбщинаЗавет.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за допускане на съдебна делба  на описания подробно в  исковата молба недвижим имот е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кой имот ще следва да се допусне извършването й. 

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влязло в законна сила Решение на Общинска служба по земеделиегр. Завет, издадено на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1994 година. Към момента на откриване на наследството, 16.12.1940 год., тази земя не се е намирала като обособен и самостоятелен обект на собственост в патримониума на наследодателката, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията му, законодателят е дефинирал неговата същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството катоновооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследството на Ю.С.Х.  е открито на 16.12.1940 год. в с. Острово и правото да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящитри деца. Последните са починали, оставяйки след смъртта си за свои наследници по закон своите деца, които към настоящия момент са починали и поради което правата им са преминали в наследство върху техните наследници по законтехни деца и преживели ги съпрузи, посочени в приетите като доказателства Удостоверения за наследници. 

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственостниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащия, а след смъртта му и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищеца и ответниците. Частите на децата на покойния общ наследодател от неговото наследство са равни, съгласно разпоредбата на чл.5 от Закона за наследството.  

Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество при следните  квоти: 12/36 ид. части за И.А.Н., 6/36 ид.части за М.С.Я., по 3/36 ид. части за В.С.Я. и И.С.З., по 4/36 ид.части за С.А.Н. и С.М.Н. и по 1/36 ид.части за Г.М.Н., Р.Н.М., М.Н.М. и М.Н.М..

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И:

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между  И.А.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски № 18,  М.С.Я., ЕГН ********** ***,  В.С.Я., ЕГН ********** ***, И.С.З., ЕГН ********** ***, С.А.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24, С.М.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски24, Г.М.Н., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24, Р.Н.М., ЕГН ********** *** Стамболийски24, М.Н.М., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24 и М.Н.М., ЕГН ********** *** Стамболийски № 24, следния, останал в наследство от Ю.С.Х., б.ж. на село Острово,  поч. на 16.12.1940 год. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно: Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местносттаКАРШИЯТА” с площ от 26.609 дка, трета категория, съставляващ имот****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на Д.Б.Х.; имот № ****** - нива на насл. на С.А.К.; имот № ****** – нива на А.М.Х.; имот № ****** – нива на насл. на Х.М.А.Е.,

ПРИ ПРАВА:   12/36 ид. части за И.А.Н., 6/36 ид.части за М.С.Я., по 3/36 ид. части за В.С.Я. и И.С.З., по 4/36 ид.части за С.А.Н. и С.М.Н. и по 1/36 ид.части за Г.М.Н., Р.Н.М., М.Н.М. и М.Н.М..   

Решението за допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

                                                   

                                                                            Районен съдия: /П/ Ал.Великова