Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 33  

 

гр. Кубрат, 26.03.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети февруари,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

Районен съдия: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело858 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

Е.О.З. /Е. О.Н./, ЕГН ********** *** Стамболийски № 18, чрез процесуален представител   адв. Нергин Хамдиев от АК гр. Разград със съдебен адрес: гр.Разград, ул. Иван Вазов № 7, ет.3, офис 9, моли  съда да допусне  до делба между него и ответниците В.О.З., ЕГН ********** ***,  С.С.М., ЕГН ********** ***, Ф.С.М., ЕГН ********** ***, Д.С.Е., ЕГН ********** *** и Д. С. С., ЕГН ********** ***, следнияте недвижими имоти, находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решения № 26/О от 12.08.1994г. на Поземлена комисия гр. Завет /сега Общинска служба по земеделие/ в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:   1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮРТЛУК” с площ от 23.577 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на А.С.В., имот № 120008 – нива на “Агросем” ООД; имот № 120006 - нива на Мюсюлманско настоятелство с. Брестовене; имот № 120001 – нива на насл. на Б.Р.К.; имот № ****** – полски път на Община Завет и имот № ****** – нива на А.С.В.; 2/  Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “КЬОМЮРЛИЯТА” с площ от 18.385 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на “Агросем” ООД; имот № ****** – нива на Ф.С.Ф., имот № ******- полски път на Община Завет и имот № ****** – нива на насл. на братя Я. и А. М.; 3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЕН ЙОЛУ” с площ от 25.506 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******-нива на З.М.С. и др., имот № ******-нива на З.М.С., имот № ******- нива на насл. на Г.Р.М. З., имот № ******- нива на насл. на Е. А.Д.Ю., имот № ******- нива на насл. на И.М.Ф., имот № ******-полски път на Община Завет и имот № ******-нива на Училищни фондове с. Острово, които им останали в наследство от общите им наследодатели О.И.М., б.ж. на село Острово,  поч. на 17.04.1959 год. в с.с. и Ф.С.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 06.01.1972г. и които имоти доброволно не могат да поделят. Претендират техните части от тази съсобственост да бъдат определени при съответните квоти, съгласно правата им по Закона за наследството.

Ответниците  В.О.З.,  С.С.М.,  Ф.С.М., Д.С.Е. и Д. С. С., редовно уведомени за постъпилата искова претенция, не ангажират писмен отговор и не се явяват  в съдебно заседание.  

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищцата, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са  наследници на починалия на 17.04.1959 год. в село Острово О.И.М., за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт от 18.04.1959 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 559/15.09.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение  се установява, че към момента на смъртта си О.И.М. е оставил свои наследници съпруга Ф.С.М. и трите си деца  К.О.М.- дъщеря, В.О.З. - дъщеря и Е. О.Н. - дъщеря. Ф.С.М. е починала на 06.01.1972г., за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт №1/07.01.1972 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 558/15.09.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение  се установява, че към момента на смъртта си  Ф.С.М. е оставила свои наследници трите си деца  К.О.М. - дъщеря, В.О.З. - дъщеря и Е. О.Н. - дъщеря.

Дъщерята на общите наследодатели - К.О.М. е починала на 04.11.1997г., за чиято смърт Кметство с. Острово е издало Акт за смърт № 40/05.11.1997г., видно от съдържанието на приетото като доказателство Удостоверение за наследници, издадено от същото кметство, като след смъртта си тя е оставила свои наследници, наследниците на децата си – Ф.С.Е. – дъщеря и С. С.М. – син. Това е така, защото и двете й деца Ф.Е. и С. М., са починали преди наследодателката си К. М.а. След своята смърт Ф.С.Е., поч. на 1***., е оставила свои наследници преживял съпруг С. Х.Е. и деца: Д.С.Е. и Д. С. С.. След смъртта си С. С.М., поч. на 15.11.1993г. в с.Острово, е оставил свои наследници преживяла съпруга С.Р. М.а и деца: С.С.М. и Ф. Сали М..

Всички наследници на общите наследодатели О.И.М. и Ф.С.М. са конституирани като страни в делбеното производство.   

            С влезли в законна сила Решения26/О от 12.08.1994 год. на ПК – гр. Завет, по преписки № О-252 и № О-252а на  О.И.М. и Ф.С.М., е възстановено правото на собственост върху описаните подробно в обстоятелствената част на исковата молба ниви. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуални скици на имотите и Удостоверения за данъчна оценка на същите по чл.264 от ДОПК с 784/ 27.09.2011 год. и № 786/27.09.2011г., и двете на отдел “МДТ” при Община – Завет.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влезли в законна сила Решения на Общинска служба по земеделие – гр. Завет, издадени на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1994 година. Към момента на откриване на наследствата, съответно 17.04.1959 год. и 06.01.1972 год., тези земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониумите на наследодателите, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал неговата същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследствата на  О.И.М. и Ф.С.М. са открити съответно на 17.04.1959 год. и на 06.01.1972 год. в с. Острово и правото да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент техни низходящи – три деца. Едно от тях е починало, оставяйки след смъртта си за свои наследници по закон своите деца, които към настоящия момент са починали и поради което правата им са преминали в наследство върху техните наследници по закон – техни деца, без преживелите ги съпрузи, посочени в приетите като доказателства Удостоверения за наследници. 

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащия, а след смъртта му и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищеца и ответниците. Частите на децата на покойния общ наследодател от неговото наследство са равни, съгласно разпоредбата на чл.5 от Закона за наследството.  

Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество при следните  квоти: 4/12 ид. части за Е. О.Н., 4/12 ид. части за В.О.З. и по 1/12 ид. части за Д.С.Е., Д. С. С., С.С.М. и Ф. Сали М..

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И:

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Е.О.З. /Е. О.Н./, ЕГН ********** *** Стамболийски № 18, В.О.З., ЕГН ********** ***,  С.С.М., ЕГН ********** ***, Ф.С.М., ЕГН ********** ***, Д.С.Е., ЕГН ********** *** и Д. С. С., ЕГН ********** ***, следните, останали в наследство от общите им наследодатели О.И.М., б.ж. на село Острово,  поч. на 17.04.1959 год. в с.с. и Ф.С.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 06.01.1972г.. в с.с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решения № 26/О от 12.08.1994г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮРТЛУК” с площ от 23.577 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на А.С.В., имот № 120008 – нива на “Агросем” ООД; имот № 120006 - нива на Мюсюлманско настоятелство с. Брестовене; имот № 120001 – нива на насл. на Б.Р.К.; имот № ****** – полски път на Община Завет и имот № ****** – нива на А.С.В.;

2/  Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “КЬОМЮРЛИЯТА” с площ от 18.385 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на “Агросем” ООД; имот № ****** – нива на Ф.С.Ф., имот № ******- полски път на Община Завет и имот № ****** – нива на насл. на братя Я. и А. М.;

3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЕН ЙОЛУ” с площ от 25.506 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******-нива на З.М.С. и др., имот № ******-нива на З.М.С., имот № ******- нива на насл. на Г.Р.М. З., имот № ******- нива на насл. на Е. А.Д.Ю., имот № ******- нива на насл. на И.М.Ф., имот № ******-полски път на Община Завет и имот № ******-нива на Училищни фондове с. Острово,

ПРИ ПРАВА: 4/12 ид. части за Е.О.З. /Е. О.Н./, 4/12 ид. части за В.О.З. и по 1/12 ид. части за Д.С.Е., Д. С. С., С.С.М. и Ф. Сали М..   

Решението за допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                                            Районен съдия: /П/ Ал. Великова