Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 8

 

гр. Кубрат, 06.03.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на шести март две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА- ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и прокурора  …………….., като разгледа бр. дело  № 4 по описа за 2012 година, докладвано от  Председателя, на основание чл.49, ал.1 от Семейния кодекс,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА с развод, сключения между Ф.С.С., ЕГН ********** ***, и У.С.С., ЕГН ********** ***, с Акт № 22/22.04.1984 год. на  Община гр. Кубрат, граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 53 от СК, след прекратяване на брака Ф.С.С. да носи предбрачното си фамилно име – Н..

ОСЪЖДА У.С.С. да заплати по сметка на РС -гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на преписи, пред ОС – гр. Разград.

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: /П/Д. Петрова – Енева

 

 

МОТИВИ по Решение № 8/ 06.03.2012 год. по бр.дело № 4/ 2012 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

        Предявен е иск с правно основание чл.49 СК.

        Ищцата Ф.С.С., ЕГН ********** ***,  като твърди, че са налице фактипроявено различие в характерите; установена от 2008 год. фактическата раздяла, когато тя напуснала семейното жилище и ответника; липса на контакти между съпрузите от момента на фактическата раздяла до предявяването на исковата молба, които са причинили дълбоко и непоправимо разстройство на гражданския брак между нея и ответника, моли съда да го прекрати с развод, без да се произнасяне по въпроса за  вината за разстройството на брака, на основание чл.49 СК. Съединява с този си брачен иск,  иск за възстановяване на  предбрачното й фамилно име Н., на основание чл.53 СК.

        Ответникът – У.С.С., ЕГН ********** ***, редовно уведомен, не изпраща писмен отговор. Редовно призован не се явява в съдебно заседание, не заявява становище относно допустимост и основателност  на исковата претенция.

        Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателствапоотделно и в тяхната съвкупност и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните по делото са съпрузи, сключили граждански брак   първи за двамата, на 22.04.1984 г. с Акт № 22/ 22.04.1984 год. на Общинагр. Кубрат, видно от приложеното към исковата молба удостоверение за граждански брак, издадено въз основа на цитирания акт. Между страните не се спори, че от брака си нямат родени непълнолетни към настоящия момент деца.  От  събраните по делото гласни доказателствапоказанията на водената от ищцата свидетелка, се установява, че от години отношенията между съпрузите не се развивали нормалноищцата и ответника имали различни становища по важни за семейството и общността въпроси, което обостряло отношенията между тях. След поредица скарвания през м.03.2008 год. ответникът поискал от ищцата да напусне семейното им жилище, собствено на неговите родители, защото не искал повече да живее с нея. Родените от бракът им две децадъщери, вече живеели самостоятелно, поради което ищцата се изнесла от жилището на съпруга си и се установила да живее на квартира в гр. Кубрат. Не след дълго започнала да работи извън страната.   Съпрузите не направили опити да възстановят брачното съжителство.

          Между страните не се спори, че  двамата съпрузи са в работоспособна възраст, макар и ищцата в момента да не работи, поради което съдът приема, че е двамата реализират или могат да реализират  доходи в размер на средните за страната.

        Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Предявения иск за развод е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен. Бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, след като те не живеят съвместно и не са положили и минимални усилия за възстановяване на брачното съжителство.  Брачната връзка е лишена от съдържание и в този й вид, следва да  бъде прекратена. Бракът е доброволен съюз между мъж и жена и не е в компетенциите на съда, поради нежеланието на съпрузите да го поддържат, да ги задължи да живеят съвместно и да изпълняват произтичащите от него задължения за обич, взаимно уважение и пр.

          За това състояние на брачните отношения съдът не е ангажиран да издирва и установява вина, тъй като страните не претендират произнасяне.

          Ищцата, предвид разпоредбата на чл.53 СК, е поискала да възстанови предбрачното си фамилно имеН., което искане, като упражнено нейно субективно право, следва да бъде уважено, предвид прекратяването на брачната връзка с развод. 

          На основание чл.329 ГПК разноските по делото следва да се възложат на двамата съпрузи.  Окончателната държавна такса, съдът определя в размер на 50.00 лева, от които ищцата е платила 25.00 лева при предявяването на иска, поради което ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат разликата от 25.00 лева.

          Водим от изложеното, съдът постанови своя акт.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. Петрова - Енева