Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 9

 

08.03.2012г., гр.Кубрат

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

     Кубратски районен съд в публичното заседание на шести март две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                               Районен съдия: Пламен Ангелов

     при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов брачно дело № 5 по описа за 2012г. на РС-Кубрат, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Кубратски районен съд е сезиран с молба от С.Р.Г. *** с ЕГН – ********** и К.М.Г. *** с ЕГН-**********, за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. Представят споразумение  като желаят то да бъде утвърдено от съда. 

          Молителите се явиха в съдебно заседание и потвърдиха желанието си за прекратяване а брака им с развод по взаимно съгласие. Процесуалният им представител – адв.Дечев изложи съображения , че молителите са фактически разделени от дълъг период и , че в подписаното от тях споразумение те са постигнали съгласие по всички въпроси визирани в чл.51 от СК, поради което бракът следва да бъде прекратен,  а споразумението утвърдено. 

           Кубратски районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното:

          Молителите са съпрузи, сключили граждански брак  на 10.05.2003г., за което е съставен Акт за граждански брак №11/10.05.2003г. на Община Банкя, СО София-град. От брака си имат родено едно дете – Ясмин Кезимова Мустафова с ЕГН **********. Съпрузите живеят във фактическа раздяла от около четири години.

            Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 от СК:  

             В съдебно заседание молителите заявяват, че желаят бракът им да бъде прекратен с развод по  взаимно съгласие, като представят  споразумение,  по реда на чл.50 от Семейния кодекс,  с което уреждат личните и имуществените си отношения, както въпросите свързани с упражняване на родителските права, местоживеенето, издръжката на детето и личните му отношения с бащата. Упражняването на родителските права се предоставя на майката, като на бащата се определя режим на лични отношения с детето  и заплащане на издръжка. Съпрузите са се споразумели и относно фамилното име на съпругата, която след прекратяване на брака ще носи предбрачнота си фамилия – Хакъ.

 Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала. Постигнато е съгласие по всички въпроси визирани в чл.51,ал.1 от СК, като правата и законните интереси на детето  са защитени.  Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съдът да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

           Молителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса  по допускане на развода, която на основание чл.6, т.3 от Тарифата на държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, се определя в размер на 40.00 лева и на основание чл.329, ал.1, изр.2 от ГПК следва да се възложи по равно на всеки един от тях.  Бащата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на РС – Кубрат и д.т. върху утвърдения размер на издръжката. Таксата представлява 2% от тригошните й платежи и възлиза на 86,40 лева.

Мотивиран от изложеното, на основание чл.330,ал.3 от ГПК във вр. с чл.50 от Семейния кодекс, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между С.Р.Г. *** с ЕГН – ********** и К.М.Г. *** с ЕГН-**********, с постоянен адрес по лична карта: гр. Благоевград, ул. Броди № 20, вх. А, ет.7, ап. 19, с Акт  №11/10.05.2003г. на Община Банкя, СО София-град, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнато между страните споразумение, по силата на което:

1. Местоживеенето на детето Ясмин Кезимова Мустафова с ЕГН ********** се определя при майка му С.Р.Г. с ЕГН – **********.

*.Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете Ясмин Кезимова Мустафова с ЕГН ********** се предоставя на майката С.Р.Г. с ЕГН – **********, като на бащата  К.М.Г. се определя режим на лични отношения с детето, да го вижда и взема: един път в месеца през почивните дни; през училищните ваканции – по една седмица, а през лятото – за един месец,  когато майката не е в годишен отпуск.

3. Бащата К.М.Г. се задължава да заплаща на малолетното си дете Ясмин Кезимова Мустафова, чрез неговата майка и законен представител С.Р.Г., ежемесечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, до навършване на пълнолетие от детето.

4. Страните не притежават недвижими вещи съпружеска имуществена общност.

5. Няма спор за семейно жилище  в гр.Благоевград , тъй като то е било наемно и сега никой от съпрузите не живее в него.

6. Съпрузите нямат спор за движимите вещи , придобити по време на брака.

7.  След прекратяване на барака молителите не дължат издръжка един на друг.

8. След прекратяване на брака съпругата  С.Р.Г. ще носи предбрачното си фамилно име – ХАКЪ.

         ОСЪЖДА С.Р.Г. да заплати окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         ОСЪЖДА К.М.Г. да заплати окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20.00 /двадесет/ лева и 86,40 /осемдесет и шест лева  и четиридесет стотинки/ лева – държавна такса върху утвърдения размер на издръжката.

 Решението не подлежи на обжалване.                                              Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов