Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 11

 

гр. Кубрат, 20.03.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на двадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА- ЕНЕВА

                                                     

при участие  на  секретаря  В.Д. и прокурора  …………….., като разгледа бр. дело  № 6 по описа за 2012 година, докладвано от  Председателя, на основание чл.50 от Семейния кодекс,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между И.П.И., ЕГН **********,*** и С.К.И., ЕГН **********,***, с Акт № 13/24.04.2004 год. на Община – гр. Кубрат, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото на 09.03.2012 год., на основание чл.51 от СК, между страните споразумение, по силата на което:

          1. Родителските права по отношение роденото от брака малолетно дете – Й.И.П., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката – С.К.И., като се определя адрес на местоживеенето на детето Й.И.П., ЕГН ********** ***.

          2. На бащата – И.П.И., се ДАВА право да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета седмица от месеца в съботния ден от 10:00 часа до 17:00 часа в неделния, както и по един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, до изменение на обстоятелствата.

          3. Бащата – И.П.И., се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на малолетното си дете – Й.И.П., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител – С.К.И., ежемесечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от 20.03.2012год. до промяна на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

          4. Страните нямат спор относно семейното жилище, което не е съсобствено между тях, нито е собствено на някой от тях, поради което ползването на семейното жилище на страните, находящо се в гр. Кубрат, ул. Юрий Гагарин № 30А, се предоставя на съпруга - И.П.И..

          5. След прекратяването на брака бившите съпрузи не си дължат издръжка.

          6. След прекратяването на брака съпругата С.К.И. ще продължи да носи брачното фамилното име – И..

          7. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

          8. Разноските по делото страните поемат по-равно.

          9. Придобитото по време на брака имущество са си поделили доброволно извънсъдебно.

          ОСЪЖДА И.П.И. да заплати по сметка на РС - гр. Кубрат държавна такса по утвърдения размер издръжка в размер на 57.60 (петдесет и седем лева, шестдесет стот.) лева.

          ОСЪЖДА И.П.И. и С.К.И. да заплатят по сметка на РС – гр. Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 15.00 (петнадесет) лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: /П/Д. Петрова – Енева

 

 

 

 

МОТИВИ  по  Решение № 11/ 20.03.2012 год. по бр.д. № 6   по описа на РС – Кубрат за 2012 година

 

            Производството е по чл.50  СК.

            Постъпила е молба от И.П.И., ЕГН **********,*** и С.К.И., ЕГН **********,***, с която молят съда да прекрати бракът им с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по реда за това.

            Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното: Молителите са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двама им, на 24.04.2004 год., за което е съставен с Акт № 13/ 24.04.2004 год. на  Община – гр. Кубрат. От брака си имат родено едно не навършило пълнолетие дете – Й.И.П., ЕГН **********.  Към молбата си са приложили подписаното между тях на 09.03.2012 год. Споразумение, поддържано и в съдебно заседание, с което уреждат личните и имуществените си отношения, както и тези във връзка с упражняването на родителските права, местоживеенето и издръжката на роденото от брака им дете, към датата на завеждането на молбата. В съдебно  заседание поддържат сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, както и изложеното  споразумение по реда на чл.51 СК.

            Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 СК:  Молителите са съпрузи, сключили граждански брак. В съдебно заседание заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяването му. Постигнатото между тях споразумение урежда напълно имуществените и личните им отношения и защитава интересите на роденото от прекратявания брак едно непълнолетно дете – предвид   възрастта и полът му страните се съгласяват родителските права и задължения по отношение на него да се упражняват от  майката, която биологично и социално е по – пригодния родител за непосредственото му отглеждане и възпитание, зачитайки правото му да продължи да общува с баща си. И.П.И. се задължава да  заплаща за детето ежемесечна издръжка, в размер, който съответства на потребностите му от храна и облекло, съобразно възрастта. Определили са подходящ режим за лични отношения между него и детето.  Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съда да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

               Молителите следва да бъдат осъдени да заплатят окончателната държавна такса  по бракоразводното дело, а задължения родител и държ.такса за утвърдената в негова тежест издръжка. 

               Мотивиран от изложеното, съдът постанови своя акт.      

 

                                       

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. Петрова - Енева