О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 13

 

гр.Кубрат, 13.03.2012г.

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на тринадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                        Районен съдия: Албена Великова

 

при секретаря ................   и в присъствието на прокурора .................като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 1 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по  искова молба на И.Ф.А., ЕГН ********** *** чрез адв.Сезгин Вели от АК гр. Разград против Е.С.А., ЕГН ********** *** с правно основание чл.49, ал.1 от СК – прекратяване на брак с развод.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът Е.С.А., ведно с писмения отговор, представя доказателство – заверено фотокопие от лична карта № 643744723, изд. на 24.01.2012г. от МВР гр. Шумен, депозирайки особено искане за прекратяване на брачното производство пред Районен съд гр. Кубрат и изпращане на делото по подсъдност на Районен съд гр. Шумен.

Съдът, като взе предвид становището на страната и представените доказателства, намира следното:

По същество направеното от ответника А. искане представлява възражение за местна неподсъдност.

Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянния адрес или седалището на ответника. Местната подсъдност не е абсолютна, а относителна процесуална предпоставка, с изключение на тази по чл.109 ГПК. За местната подсъдност съдът не следи служебно, тя се проверява само по повод искане от ответника и то направено най-късно в срока за отговор на исковата молба.

В настоящата хипотеза от представеното по делото фотокопие от лична карта, се установява, че ответникът е с регистриран постоянен адрес в гр. Шумен, ул. Гостивар № 8. Последният се намира в териториалната компетентност на Районен съд  гр. Шумен. Възражението за местна неподсъдност е направено в срока по чл.119, ал.3 от ГПК, поради което следва производството по иска за прекратяване на брака с развод, образувано пред РС гр.Кубрат да бъде прекратено, а делото  - да се изпрати за разглеждане по правилата на местната подсъдност на РС гр. Шумен.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по брачно дело № 1/2012 год. по описа на Районен съд гр.Кубрат.

Определението за прекратяването на производството може да се обжалва с частна жалба чрез РС - гр.Кубрат пред ОС – гр.Разград в едноседмичен срок от връчването на заинтересованите страни – ищец и ответник.

След влизане в сила на определението за прекратяване на делото, същото да се изпрати на надлежния съд – Районен съд гр. Шумен.

 

                                                                     Районен съдия:/П/