Р Е Ш Е Н И Е

23

гр.Кубрат,13.03.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        Кубратски районен съд, трети състав, в публичното заседание на първи март  две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: П. Ангелов

        при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов АНД №65 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

        П.А.М. *** с ЕГН - **********, обжалва Наказателно постановление № 1136/28.11.2010г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ „Полиция”- гр.Кубрат, с което за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП, на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,  му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

       Жалбоподателят твърди че е допуснато съществено нарушение в хода на административнонаказателното производство, т.к. наказателното постановление е издадено от орган, който не е компетентен за това. Освен това в АУАН и НП липсвало точно посочване на мястото, на което извършена проверката, за да може да се направи извод дали АНО и служителите на полицията имат необходимата местна компетентност.

        Въззиваемата ОД на МВР – Разград  не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

       Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:           

        На 02.11.2010г.  служителите на РУ на МВР – гр.Кубрат –П.С. и Харамби Х. изпълнявали съвместно наряд по контрол на  пътното движение по републикански път ІІ-23, свързващ гр.Кубрат със с.Медовене и гр.Исперих. Около 11.50 часа, на посочения пътен участък, извън населено място, спрели за проверка товарен автомобил „Рено Магнум 440” с рег.№ ЕН 5099 ВВ.  След извършена проверка на документите на водача и автомобила свидетелите установили, че превозното средство е собственост на „Съни ко” ООД и се управлява от жалбоподателя П.М.. Констатирали, че автомобила се управлява без за него да е заплатен винетен стикер, т.к. такъв не бил залепен на предното панорамно стъкло.

          За установеното управление на МПС от кат.N3, за което не е платена винетна такса,  свидетелят С. съставил на жалбоподателя П.М. АУАН с бланков №703006, серия Б от 02.11.2010г., за нарушение на чл.139,ал.5 и от ЗДвП. Предявил акта на нарушителя, който го подписал без възражения.

         В последствие въз основа на така съставения акт, в рамките на местната и материалната си компетентност, Началникът на група „ОП” към РУ „Полиция”, гр.Кубрат,  издал атакуваното НП №1136/ 28.11.2010г., с което, за посоченото нарушение, на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП наложил на жалбоподателя административно наказание „глоба” в размер от 500.00 лева..

         Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства (показанията на свидетелите –С. и Халамбев) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка - Акт за установяване на административно нарушение №1136/03.11.2010г.;   НП №1136 /28.11.2010г.; Заповед №Із-1687/2010г. на Министъра на вътрешните работи /л.38 от делото/; Справка за пътувания на лице извън страната /л.39 от делото/; Разпечатка с данни за МПС с рег.№ ЕН 5099 ВВ /л.79 от делото/ и Свидетелство за регистрация частІ  /л.80 от делото/). Истинността на посочените писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите също следва да се кредитират, т.к. те са последователни, непротиворечиви и са в съгласие с останалите доказателства по делото.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП (видно от разписка №01209/18.02.2011г. на ТП БП-гр.Плевен –л.76 от делото) и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима.

         Разгледана по същество тя е  неоснователна, поради следното:

        Актът с бланков №703006, серия „Б” от 02.11.2010г., е съставен от компетентно лице и съдържа всички необходими реквизити съгл.разпоредбата на чл.42 от ЗАНН. Атакуваното НП е издадено от компетентен  орган, в кръга на неговите правомощия. То съдържа всички изискуеми от закона реквизити. Фактическата обстановка, авторството и вината, предпоставка за обоснованост и правилност на НП са установени и потвърдени по безсъмнен начин.

         Съгласно чл.139,ал.5 от ЗДвП, движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса.

        Съгласно чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП, в редакцията му с ДВ бр. 51 от 2007 г., водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса,  се наказва с глоба,  която при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с две оси, е в размер на 500.00 лв..

        Според чл. 10а, ал. 5, т. 1 от ЗП, удостоверяването на плащането на винетната такса пред контролните органи става със залепване на част първа от винетния стикер.

          Безспорно установено е, че нарушителят Пл.М. е осъществил от обективна страна състава на вмененото му нарушение по чл.139,ал.5 от ЗДвП. Управлявал е МПС за което не е заплатена винетна такса, по участък от републиканската пътна мрежа – път ІІ-23. Същият фигурира в Решение № 945 от 1.12.2004 г. на МС за утвърждаване на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.   Според чл. 10а, ал. 5, т. 1 от ЗП, удостоверяването на плащането на винетната такса пред контролните органи става със залепване на част първа от винетния стикер, т.е незалепването на съответната част от стикера сочи на неизпълнение на задължението за плащане на винетната такса.

        Съгласно чл.149,ал.1,т.2,б.”б” от ЗДвП управляваното от нарушителя М. пътно превозно средство е от категория категория N3” , към която спадат  моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона. Видно от приложената  като доказателство по делото разпечатка с данни процесното МПС е с две оси , от кат.”N3”,  с технически допустима макс.маса от 19000  кг.. С оглед това правилно АНО е определил като санкционна разпоредба  чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП и е наложил на жалбоподателя глоба в размер на 500.00 лева.         

             Не са налице сочените от жалбоподателя процесуални нарушения. Видно от т.4 на приложената като доказателство ЗаповедІз-1687/2010г. на Министъра на вътрешните работи,  на началниците на групи „Охранителна полиция” в районните управления е вменено издаване на наказателни постановления. Административнонаказващият орган е действал и в рамките на териториалната си компетентност, т.к. пътният участък гр.Кубрат – с.Медовене се намира в рамките на Община Кубрат и се обслужва от РУ „Полиция”- гр.Кубрат.

       Неоснователно е и възражениято , че в АУАН и НП не е посочено с точност мястото, на което е извършено нарушението. Нарушението и неговото местоизвършване са описани в достатъчна степен, за да може да се гарантира правото на защита на жалбоподателя.  

      Недоказано остана възражението на жалбоподателя , че по време на проверката той се е намирал извън страната. Действително на 31.08.2010г. за същия е регистрирано излизане извън страната след което не е регистрирано влизане. Подобна регистрация обаче не е направена и след други предходни или последващи излизания на Пл.М. извършени на 28.03.2010, 06.02.2010г., 27.04.2010г. и 02.12.2010г..  Както сочи РУ „Полиция”, гр.Кубрат в писмо с изх.№КТ4841/16.05.2011г. /л.37/ това обстоятелство се дължи на това, че несе отразяват всички влизания и излизания, т.к. Република България е член на ЕС и съгласно директивата за свободно движение на гражданите на ЕС българските граждани се проверяват на ГКПП по метода „Анализ на риска”

         По изложените съображения наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

           На основание чл.63,ал.1  от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно, наказателно постановление №1136/28.11.2010г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ ”Полиция” – гр.Кубрат, с което на П.А.М. *** с ЕГН – **********,  за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП, на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов