Р Е Ш Е Н И Е

19

гр.Кубрат,07.03.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        Кубратски районен съд, трети състав, в публичното заседание на девети февруари  две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: П. Ангелов

        при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов АНД №10 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

        Х.З.М. *** с ЕГН - **********, обжалва Наказателно постановление № 913/30.09..2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ „Полиция”, гр.Кубрат, с което: 1/ за нарушение на чл.150а от ЗДвП, на основание на осн.чл.177,ал.1,т.2 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” от 150.00 лева и на осн. чл.4,ал.1,т.4 от Нар.№Із-1959/2007г. на МВР - отнемане на шест контролни точки; 2/ за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП, на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,  му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500.00 лева; 3/ за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП, на осн. чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП, му наложено административно наказание „глоба” от 10.00 лева.

       Жалбоподателят твърди неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление. Сочи , че на предното стъкло на автомобила е имало залепена винетка за дата 27.08.2011г., както и че е носил друга дневна винетка, която е показал на полицейските служители. В депозирано срещу съставения му АУАН възражение сочи, че притежава съответната правоспособност за управление на моторното превозно средство.

        Въззиваемата ОД на МВР – Разград  не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

       Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:           

        На 28.08.2011г. служителите на РУ на МВР – гр.Кубрат – Т.Ю. и П.С. изпълнявали съвместно наряд по контрол на  пътното движение по републикански път ІІ-23, свързващ гр.Кубрат и с.Медовене. Около 14.30 часа, на упоменатия пътен участък, извън населено място, спрели за проверка товарен автомобил „Мерцедес 711Д” с рег.№ РР7008АК.  След извършена проверка на документите на водача и автомобила свидетелите установили, че превозното средство се управлява от жалбоподателя Х.М., който не носел в себе си свидетелство за управление на МПС. След справка в ОДЧ на РУ”П”-гр.Кубрат установили, че водача притежава СУ на МПС категория „В”. Не притежавал правоспособност за управление на превозни сраства от категория „N2”, за които се изисквало СУ на МПС – кат.”С”. На предното панорамно стъкло на автомобила имало залепени два дневни винетни стикера с изтекъл срок.

          За констатираните нарушения – управление на МПС, за което не е платена винетна такса, управление на автомобил без водача да притежава СУМПС валидно за категорията и не носене на СУМПС,  свидетелят Ю. съставил на Х.М. АУАН с бланков №599181 от 28.08.2011г., за нарушения на чл.150а, чл.139,ал.5 и чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП. Предявил акта на нарушителя, който го подписал.

         В последствие въз основа на така съставения акт, Началникът на група „ОП” към РУ „Полиция”, гр.Кубрат,  издал атакуваното НП №913/ 30.09.2011г., с което, за посочените нарушения , на основание чл.177,ал.1,т.2,  чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП и чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП  наложил на жалбоподателя три административни наказания „глоба” в размер съответно от: 150 лева, 1500.00 лева и 10.00 лева.

         Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства (показанията на свидетелите – Ю. и С.) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка (Акт за установяване на административно нарушение №913/29.08.2011г.;   НП №913 /30.09.2011г., Справка за лица /л.10/, Разпечатка с данни за МПС с рег.№РР7908AK на ОД на МВР – Рагзрад ). Истинността на описаните писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите също следва да се кредитират, т.к. те са последователни, непротиворечиви и са в съгласие с останалите доказателства по делото.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима.

         Разгледана по същество тя е  неоснователна, поради следното:

        Актът с бланков №599181, серия „В” от 28.08.2011г., е съставен от компетентно лице и съдържа всички необходими реквизити съгл.разпоредбата на чл.42 от ЗАНН. Атакуваното НП е издадено от компетентен  орган, в кръга на неговите правомощия. То съдържа всички изискуеми от закона реквизити. Фактическата обстановка, авторството и вината, предпоставка за обоснованост и правилност на НП са установени и потвърдени по безсъмнен начин.

         Съгласно чл.139,ал.5 от ЗДвП, движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса.

        Съгласно чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП, водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса,  се наказва с глоба,  която при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, е в размер на 1500.00 лв..

        Според чл. 10а, ал. 5, т. 1 от ЗП, удостоверяването на плащането на винетната такса пред контролните органи става със залепване на част първа от винетния стикер, т.е незалепването на съответната част от стикера сочи на неизпълнение на задължението за плащане на винетната такса.

          Безспорно установено е, че нарушителят Салим е осъществил от обективна страна състава на вмененото му нарушение по чл.139,ал.5 от ЗДвП. Управлявал е МПС за което не е заплатена винетна такса, по участък от републиканската пътна мрежа – път ІІ-23. Същият фигурира в Решение № 945 от 1.12.2004 г. на МС за утвърждаване на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.   Според чл. 10а, ал. 5, т. 1 от ЗП, удостоверяването на плащането на винетната такса пред контролните органи става със залепване на част първа от винетния стикер, т.е незалепването на съответната част от стикера сочи на неизпълнение на задължението за плащане на винетната такса.

        Съгласно чл.149,ал.1,т.2,б.”б” от ЗДвП управляваното от нарушителя Салим пътно превозно средство е от категория категория N2 , към която спадат  моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t, но не повече от 12 t. Видно от приложената  като доказателство по делото разпечатка с данни за МПС, управлявваното от нарушителя превозно средство е с две оси , от кат.”N2”,  с макс.маса от 6600 кг.. С оглед това правилно АНО е определил като санкционна разпоредба  чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП и е наложил на жалбоподателя глоба в размер на 1500.00 лева.         

         Съгласно чл. 150а,ал.1 от ЗДвП, за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. Алинея втора , т.10 от същия член сочи, че притежание на СУ  категория С се изисква за моторни превозни средства, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача. За управление на товоарния автомобил „Мерцедес 711Д”, Х.З.М. е следвало да притежава СУ категория „С”. Видно от приложената към делото от АНО справка за лице, жалбоподателят е правоспособен водач само на автомобили за които се изисква СУ на МПС от категория „В”. Управлявайки процесния автомобил той е нарушил чл. 150а,ал.1 от ЗДвП.. С оглед това правилно АНО е определил като санкционна разпоредба  чл.177,ал.1,т.2 от ЗДвП и е наложил на жалбоподателя глоба в размер на 150.00 лева, за управление на МПС, за което не се притежава съответна категория.

            Съгласно чл. 100, ал.1,т.1 от ЗДвП, водачът на МПС е длъжен да носи свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него. Свидетелите установяват еднозначно и безпротиворечиво, че нарушителят не им е представил СУ на МПС. Така той е нарушил посочената разпоредба, поради което правилно АНО на основание чл.183,ал..1,т.1 от ЗДвП му е наложил глоба в размер на 10.00 лева.

           С оглед изложеното наказателно постановление следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.        

           Водим от горното и на основание чл.63,ал.1  от ЗАНН,съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно, наказателно постановление №913/30.09.2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ ”Полиция” – гр.Кубрат, с което на Х.З.М. ***,  с ЕГН – **********, за нарушение на чл.150а от ЗДвП, на основание на осн.чл.177,ал.1,т.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” от 150.00 /сто и петдесет/ лева и на осн. чл.4,ал.1,т.4 от Нар.№Із-1959/2007г. на МВР - отнемане на шест контролни точки;  за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП, на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева;  за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП, на осн. чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” от 10.00 /десет/ лева.  

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов