Р Е Ш Е Н И Е

21

гр.Кубрат,09.03.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        Кубратски районен съд, трети състав, в публичното заседание на първи март  две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Пламен Ангелов

        при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов АНД №26 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН

        С.Д.С.,*** с ЕГН – **********,  обжалва Наказателно постановление № 942/30.09.2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ „Полиция”, гр.Кубрат, с което, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177,ал.3 във вр.с  чл.177,ал.1,т.2 от ЗДвП , му е наложено административно наказание „глоба” от 500.00 лева

       Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка и извършеното нарушение на ЗДвП. Твърди, обаче, че нарушението не е осъществил в условията на повторност. 

        Въззиваемото РУ „Полиция” – гр.Кубрат не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

       Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:  

        На 16.06.2010г. е влязло в сила съставено срещу жалбоподателя Ст.С. Наказателно постановление №161/2010г. на РУ „Полиция” , гр.Исперих, с което за управление на ППС без да е правоспособен водач,  на основание чл.177,ал.1,т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева.        

         На 16.09.2011г. служителите на РУ на МВР – гр.Кубрат –  П.Н.Г. и И.К.И. изпълнявали служебните си задължения в района на кв.Дряново на гр.Кубрат. Около 10.30 часа видели, че по ул.”Росица” се движи лек автомобил „Мерцедес Е300” с рег.№ РР 1789 АР. При преминаване на автомобила в близост, установили че негов водач е жалбоподателят С.С., когото свидетелите познавали и за когото знаели, че не е правоспособен водач. Служителите на полицията  решили да извършат проверка на водача и автомобила. Тъй като жалбоподателят минал покрай тях в посока противоположна на движението им, свидетелите направили обиколка в квартала и не след дълго установили, че автомобила на С. ***. Извикали жалбоподателя и поискали представяне на личните му документи и тези на автомобила. С. признал, че не притежава свидетелство за управление на МПС.  Свидетелите установили това и след като извършили справка в ОДЧ на РУ „Полиция”, гр.Кубрат. За констатираното нарушение – управление на лек автомобил без правоспособност,  свидетеля П.Г. съставил на С.С. Акт за установяване на административно нарушение с бланков №599466 серия „В” от 12.09.2011г.. Предявил акта на нарушителя, който го подписал.

         В последствие въз основа на така съставения акт, Началникът на група „ОП” към РУ „Полиция”, гр.Кубрат,  издал атакуваното НП №942/ 30.09.2011г.. В него административнонаказващия орган възприел изцяло описаната в акта фактическа обстановка, но счел че е налице повторност, т.к. срещу С. , за същото нарушение, имало издадено и влязло в сила НП №161/17.03.2010г. на РУ „Полиция”, гр.Исперих, с което  на основание чл.177,ал.3 във вр. с чл.177,ал.1,т.2,  му е наложена  „глоба” в размер на 300.00 лева.

         По доказателствата:

         Изложената фактическа обстановка е безспорна между страните. Тя се установява и от събраните гласни доказателства (показанията на свидетелите – Г. и К.) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка : Акт за установяване на административно нарушение №942/13.09.2011г.;   НП №942 /30.09.2011г., НП №161/17.03.2010г. на РУ „Полиция”, гр.Исперих). Истинността на описаните писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите също следва да се кредитират, т.к. те са последователни, непротиворечиви и са в съгласие с останалите доказателства по делото.

         Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима.

         Разгледана по същество тя е  основателна, поради следното:

         В административно-наказателното производство са допуснато съществено процесуално нарушение. Налице е разминаване между обстоятелствената част и диспозитива на наказателното постановление. Вмененото на жалбоподателя нарушение не съответства на посочената в диспозитива санкционна разпоредба.

        Съгласно чл.150,ал.1 от ЗДвП всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач. Безспорно установено е , че жалбоподателят е нарушил тази разпоредба на закона, като е шофирал собствения си лек автомобил, без да притежава правоспособност. За това нарушение той следва  да бъде санкциониран по чл.177,ал.1,т.2, пр.1 от ЗДвП. С изменение на закона, публикувано в Държавен вестник бр.39 от 2011г. , в чл.177 от ЗДвП е въведена нова ал.3 , която гласи :

     „Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”.

      Видно от диспозитива на наказателното постановление, АНО не е съобразил влязлото в сила на 24.05.2011г. изменение в закона и е наложил на жалбоподателя глоба на основание чл.177,ал.3 от ЗДвП, вместо да наложи такава на основание чл.177,ал.4 от ЗДвП, която разпоредба понастоящем визира нарушенията извършени повторно. Това води до недопустимо разминаване между обстоятелствената част и диспозитива на наказателното постановление. Констатираната двузначност прави невъзможно установяване действителната воля на административнонаказващия орган – дали счита, че жалбоподателят е извършил нарушение на  чл.177,ал.1,т.2 или на чл.177,ал.3 от ЗДвП. Видно от цитираните по – горе разпоредби на закона става въпрос за коренно различен фактически състава на административни нарушения. Недопустимо е АНО да е приел извършване на едно нарушение, а санкцията да се налага на основание друга правна норма. 

         Актът е съставен на 12.09.2011г., след влизане на изменението в сила, поради което е следвало да се приложи действащата към момента разпоредба на закона и нарушителя да се санкционира на основание чл.177,ал.4 във вр. с чл.177,ал.1,т.2,пр.1 от ЗДвП.

          Настоящият състав намира, че посоченото разминаване  е нарушило правото на защита на санкционираното лице, тъй като препятства установяване на нарушението, за което се налага наказание.

          Към изложеното следва да се отбележи и, че извода на АНО за наличие на „повторно” нарушение е незаконосъобразен. Легална дефиниция на понятието „повторност” се съдържа в т.33 на ДР на ЗДвП, която гласи - . "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 - в двегодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.” Видно от приложеното като доказателство наказателно постановление №161/2010г. на РУ”Полиция” , гр.Исперих същото е влязло в сила на 16.06.2010г.. Новото  нарушение е констатирано на 12.09.2011г., т.е. след изтичане на едногодишния срок обуславящ повторност.

           Водим от горното и на основание чл.63,ал.1  от ЗАНН,съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ, като неправилно и незаконосъобразно, Наказателно постановление №942 от 30.09.2011г. на Началника на група „Охранителна полиция” към РУ „Полиция” - гр.Кубрат, с което на С.Д.С.,***, с ЕГН – **********, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177,ал.3 във вр.с  чл.177,ал.1,т.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” от 500.00 лева

         Решението подлежи на касационно обжалване  пред  Административен съд – гр. Разград  в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов