Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

22

гр.Кубрат,13.03.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Кубратски районен съд,  трети състав, в публичното съдебно заседание на първи март  две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Пламен А.

          при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдията АНД № 27 по описа за 2012 година, за да се произнесе,взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН.

         Х. Сахлинов Х. *** с ЕГН - ********** е обжалвал НП №699/26.06.2009г. на Началника на Районно управление „Полиция” – гр.Кубрат, с което, за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182,ал.1,т.4 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 150.00 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец и на основание чл.4,ал.1,т.11 от Нар.№ Iз-1959/2007г. на МВР са му отнети три контролни точки и за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП на основание чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 /десет/ лева.

           Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като неправилно , незаконосъобразно. В жалбата се твърди, че показанията на техническото средство не се отнасят за управлявания от него автомобил.     Ответната страна РУ „Полиция”, гр.Кубрат, не изпраща представител и не ангажира становище по жалбата.

          РП-Кубрат не изпраща представител и не ангажира становище.

          Анализирани поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства дават основание да се приеме за установено от фактическа страна следното:                                

          На 17.06.2009г. актосъставителят Р.А.Д. и св. В.В.А., и двамата служители на РУ „Полиция”- гр.Кубрат, работили по контрол на пътното движение на територията на гр.Кубрат. Около 12.58 часа спрели за проверка  движещ се по ул.”Цар Освободител” товарен автомобил „Мицубиши 1200” с рег.№ СА 9998 КМ, тъй като цифровата индикация на скоростомер ТR-4 с фабр.№166, отчела движение на превозно средство със скорост 82 км.ч., при ограничение на скоростта от петдесет километра, в населено място. При проверка на документите на водача се установило, че спряното превозното средство се управлява от жалбоподателя Х.Х.. Свидетелите установили , че водачът не носи контролен талон към СУ на МПС.

На нарушителя бил съставен АУАН с бланков № 063264, серия А от  17.06.2009г., за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП и чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП.

 На 26.09.2008г. е издадено и атакуваното НП №699 на Началника на РУ „Полиция”, гр.Кубрат.

          Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства (показанията на свидетелите –Д. и А.) и писмени доказателства (документите приложени към жалбата, съставляващи адм.-наказателна преписка: Акт за установяване на административно нарушение №699/17.06.2009г.; НП №699/26.06.2009г. на Началника на РУ „Полиция”, гр.Кубрат). Истинността на описаните писмени доказателства не е оспорена, поради което съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите също следва да се кредитират, т.к. те са последователни, непротиворечиви и са в съгласие с останалите доказателства по делото.

        Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

       Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН- седмодневен от връчване на НП и пред надлежния съд - по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което същата е допустима.

       Разгледана по същество тя е частично основателна, поради следното:

       По делото не се представи изисканата от РУ „Полиция”, гр.Кубрат разпечатка от процесния трафик радар с №166, /видно от писмо с изх.№КТ-1699/2012г. на РУ „Полиция”,гр.Кубрат/. Непредставянето на разпечатката  административнонаказващият орган е обосновал с невъзможността същата  да бъде изготвена, тъй като регистрираните записи за 17.06.2009г. били изтрити, без да бъдат записани на хартиен или друг носител.

 Точната величината на скоростта на движение може да бъде установена единствено с техническо средство, а не с възприятията на очевидци.  Трафик радарът е именно такова измервателно средство, което е вписано в Държавния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване.  При използването на такова средство административнонаказващият орган  е длъжен да изготви веществено доказателствено средство съобразно чл.189, ал.7 от ЗДвП (в редакцията му, действаща към инкриминираната дата).  Въпреки това административно-наказващият орган не е приложил разпечатка от паметта на устройството за засичане на скоростта, въпреки че точно с такова устройство е била измерена скоростта на движение на автомобила, управляван от жалбоподателя. Регистрираните съобразно чл.752 от НСИКПМК записи служат именно за установяване фактическата обстановка и доказване на извършени и документирани с тях нарушения по ЗДвП. Разпечатка не е представена и при разглеждане на правния спор, въпреки поддържаното от жалбоподателя искане. Непредставянето на веществено доказателствено средство, каквото е следвало да бъде изготвено, води до съмнения в неоспоримостта на фактическата обстановка, възприета за осъществена от административно-наказващия орган. Именно регистрираният запис, съдържащ всички необходими според Наредбата за средствата за измерване параметри би установил, че в момента на фиксиране на нарушението радарът е бил изправен и е отбелязал всички необходими данни- дата и час на засичането, установена скорост и посока на движение.  Доказването на тези факти е в тежест на административния орган и след като не ги е установил  по несъмнен и категоричен начин, той следва  да понесе неблагоприятните последици от това /така и Решение №128 по КАНД №121/2011г. на АС- Разград/.

По изложените съображения атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено в частта , с която на Х. Сахлинов Х. , за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182,ал.1,т.4 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 150.00 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец и на основание чл.4,ал.1,т.11 от Нар.№ Iз-1959/2007г. на МВР са му отнети три контролни точки.

 В останалата му част наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

 Съобразно чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него. На основание чл. 183,ал.1, т.1 от ЗДвП се наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство.

 С неизпълнение на това свое задължение жалбоподателят е осъществил посоченото в акта и наказателното постановление административно нарушение, за което правилно е санкциониран от АНО.

Мотивиран така , съдът

Р  Е  Ш  И  :

         ОТМЕНЯ, като неправилно и незаконосъобразно, наказателно постановление №699/20.06.2009г. на Началника на Районно управление „Полиция“- град Кубрат, в частта, с която на Х. Сахлинов Х. *** с ЕГН – **********, за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182,ал.1,т.4 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 150.00 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец и на основание чл.4,ал.1,т.11 от Нар.№ Iз-1959/2007г. на МВР са му отнети три контролни точки.

          ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно, наказателно постановление №699/20.06.2009г. на Началника на Районно управление „Полиция“- град Кубрат, в частта, с която на Х. Сахлинов Х. *** с ЕГН – **********, за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП, на основание чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 10.00 /десет/ лева.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ - Пл.А.