Р Е Ш Е Н И Е

39

05.04.2012г.,гр.Кубрат

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Кубратският районен съд в публичното заседание на осми март две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                        Районен съдия: Пламен Ангелов

 при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов гражданско дело № 568 по описа на КРС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

         Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 127, ал.2 във вр. с чл.143 във вр. с чл.142 от СК.

          Ищецът П.В.П. *** с ЕГН – ********** твърди , че от съвместното им съжителство с  ответницата Г.В. *** и адрес за призоваване гр.София, ул.”Бачо Киро”, с ЕГН – **********, имат родени две деца – Васил П.В. и Георги П.В.. През месец януари 2011г. ответницата заминала за гр.София за да гледа болната си майка , като взела със себе си и децата. Междувременно ищеца заминал да работи в чужбина. Родителите му посетили дома на ответницата в гр.София и установили , че условията за живот на децата са ужасни. Децата разказали , че майка им ги биела и ги държала на терасата в студено време. Ищецът твърди, че разполага с необходимите финансови възможности, има собствено жилище , ползва се от помощта на роднини при отглеждане на децата, поради което желае да му се предостави упражняването на родителските права по отношение на тях, като на майката се определи режим на лични отношения и й се възложи заплащане на издръжка в размер на 70 лева за всяко едно от тях. Претендират се съдебни разноски.

           Ответницата, както в отговора по иска , така и в съдебно заседание го оспорва като недоказан и неоснователен. Твърди, че ищеца работи в чужбина, поради което не може да осъществява родителските си права и задължения. Ангажира доказателства, че разполага с работа, жилище и финансова възможност за отглеждане на децата. Желае да й се предоставят родителските права по отношение на тях, като на бащата се определи режим на лични отношения и му се възложи заплащане на издръжка. Претендират се съдебни разноски.

        След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

          Безспорно между страните е, че от съвместното им съжителство имат родени две деца – Георги П.В. – род .на 11.01.2007г. и Васил П.В. – род. на ***г.. Ищецът и ответницата нямат сключен граждански брак. Разделили се през месец януари 2011г. , когато ответницата заминала заедно с  децата за гр.София, за да гледа болната си майка.  Ищецът нямал работа, поради което напуснал страната. Започнал работа Република Австрия. Видно от представения като доказателство административен акт на агенция по труда  на гр.Виена  (л.7 от делото) той е трудово зает при трудово възнаграждение от 665 евро.

           Ответницата също е трудово ангажира по Трудов Договор №1/26.04.2011г., като служител на „Вега транс”ЕООД, при договорено трудово възнаграждение от 400 лева.

            През месец юли 2011г. родителите на ищеца посетили децата в гр.София. Уговорили се с ответницата да ги вземат, за да им погостуват. Децата останали в дома на родителите на ищеца, в с.Савин, общ.Кубрат,  до средата на септември. Преди началото на учебната година Г.В. ***, заедно с баща си и св.Чолакова, за да прибере децата. Те не пожелали да тръгнат с майка си. Казвали,  че в противен случай  „баба им щяла да умре”. Същото казвала и баба им – св.Гергина Костова , която щом децата се приближели до майка си им казвала, че ще умре и няма да я видят повече. Ответницата се съгласила да остави децата за още няколко дни в дома на  св.Гергина Костова.До настоящия момент децата живеят в дома на родителите на ищеца в с.Савин, общ.Кубрат.  

             Страните по делото разполагат с добри материални и битови условия на живот. Видно от показанията на св.Чолакова и св.Георгиева, както и от изготвения социален доклад на Д”СП” – гр.София, ответницата живее под наем в гр.София. Жилището е мезонет и се състои от хол, кухня, две спални, баня, детска стая. Домакинството има всичко необходимо за полагане на грижи за децата, напълно обзаведено и поддържано в добро състояние.

             Видно от показанията на св.Костова и св.Банчева, както и от изготвения от Д”СП”- гр.Кубрат социален доклад, в жилището обитавано от ищеца и неговите родители също са налице нормални условия за отглеждане на децата.

             И двамата родители се ползват от помощта на трети лица при отглеждането им.  

            По доказателствата:

            Изложената по – горе фактическа обстановка се възприе въз основа на всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. Ответниците изложиха съображения за недостоверност на свидетелските показания на св.Чолакова и св.Георгиева, както и за неистинност на представения от ответницата трудов договор с фирма „Вега транс”. Съдебният състав счете, че показанията на сочените свидетели следва да се кредитират. Те са последователни, логични и непротиворечиви. Подкрепят се и от изготвения от Д”СП”- гр. София социален доклад. Истинността на трудови договор не е оспорена по съответни ред. Не се ангажираха и противни доказателства, които да я опровергаят. Поради това съдът го кредитира.

          От правна страна съдът намира за установено следното:

           Искът е допустим. Допустимо е и разглеждането на насрещната претенция на ответницата за предоставяне на родителските права. От една страна, в процеса се установи недобросъвестно поведение на ищеца. В съдебното заседание проведено на 08.03.2012г.,  разпитания социален работник установи, че адреса на ответницата в гр.София е бил известен на ищеца още през месец декември 2011г.. Той обаче не е посочен като адрес за призоваване на поделото. За такъв се сочи постоянния адрес на ответницата находящ се в гр.Кубрат, на който тя не пребивава. Поради това следва да се счете, че отговора по иска и насрещното искане за предоставяне на родителски права са направени в срок. От друга страна, дори да няма такова искане, съдът е длъжен служебно да следи за интереса на децата и да се произнесе относно възлагане на родителските права на този родител при когото правата им и законните им интереси ще са защитени по най – добър начин.   

          Разгледан по същество предявеният от ищеца иск се явява неоснователен, поради следното:

Искът по чл. 127, ал. 2 от СК е единственият правен способ за разрешаване на разногласията между родителите относно упражняването на родителските права. В това производство, което по своя характер представлява съдебна администрация на граждански отношения, съдът не се ръководи от желанията на единия или другия родител, а от интересите на децата.

Решението за предоставяне упражнението на родителските права следва да се основава на интересите на децата, преценени с оглед следните обстоятелства:  родителски качества;  полагане грижи и умения за възпитание; подпомагане подготовката за придобиване знания, трудови навици и др.;  морални качества на родителя;  социално обкръжение и битови условия; възраст и пол на децата;  привързаност между деца и родители и между децата;  помощ на трети лица и др.

Съдът приема, че и двамата родители имат добри възпитателски качества и добри материални възможности, необходими за отглеждането и възпитанието на децата и всеки е привързан към тях.

 Съгласно чл.126,ал.1 от СК родителите и ненавършилите им пълнолетие деца живеят заедно, освен ако важни причини не налагат да живеят отделно.  Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС  също сочи , че е в интерес на децата да живеят при трето лице само при невъзможност на родителите да упражняват родителските права, както и когато поведението им изключва предоставянето на упражняването на родителските права.

          Установи се, че ищецът П.П. пребивава за постоянно в чужбина. Поради това той е в обективна невъзможност да упражнява родителските права и задължения  и да се грижи за децата. Уважаването на иска  ще означава децата да бъдат отглеждани от баба си и дядо си, които макар и роднини се явяват трети лица. Не се установиха такива важни причини, които да налагат отглеждане на децата от трети лица, и които да сочат, че майката не е пригодна да се грижи за тях. Не се ангажираха доказателства които да установяват по категоричен начин , че ответницата бие децата си и  за наказание ги държи в студа на терасата на жилището си . Напротив св.Чолакова и св.Георгиева сочат , че   Г.В. е „прекрасна майка”, която се грижи добре за отглеждането и възпитанието на децата, както за поддържането на домакинството.

          От друга страна следва да се отбележи и че с оглед възрастта на децата , Васил е на осем години, а Георги на пет , майката е по – пригодния за отглеждането им родител.

Поради изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че упражняването на родителските права и задължения по отношение на двете деца следва да се  предостави на майката.

           На бащата следва да се определи подходящ режим на лични контакти с децата – да ги взема и вижда всяка първа и трета събота и неделя от месеца , с преспиване в дома му,  от 10.00 часа на съботния ден – до 15.00 часа на неделния, както и двадесет дни през лятната ваканция на децата , които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

         Относно издръжката:

         Родителските права се предоставят на майката. Поради това на бащата следва да се възложи заплащането на ежемесечна издръжка.  С оглед възраст на децата  , на 8 и 5 години, размера на издръжката следва да се диференцира с оглед специфичните нужди за възрастта им .Така на детето Васил следва да се присъди по-голям размер на издръжка. Като се има предвид , че той е на 8 години и нуждите му от средства за храна , облекло, учебни помагала и други алименти необходими за физическото му и духовно развитие , са по-големи , бащата следва да се осъди да му заплаща издръжка в размер на 90.00 лева. В този ред на мисли на детето Георги следва да се определи по-малка издръжка - в размер на 80.00 лева на месец. Издръжката следва да се присъди от момента на влизане на решението в сила , т.к. не е направено искане в друг смисъл..  Тя се дължи до  настъпване на предпоставки за нейното изменение или прекратяване.                     

           Относно разноските:

           С оглед отхвърляне на иска и предоставяне родителските права на майката на основание чл.78,ал.3 от ГПК на ищеца следва да се възложи заплащане на сторените от ответницата съдебни разноски в размер на 200.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение, съгласно представения  договор за правна защита и съдействие, сключен с адв.Коцин. На ищеца следва да се възложи и заплащане, по сметка на РС – Кубрат, на сумата от 244.80 лева -  държавна такса върху присъдения размер на издръжка.

          Мотивиран така ,съдът

Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права и задължения по отношение на децата Васил П.В. с ЕГН – ********** и Георги П.В. с ЕГН – ********** на тяхната майка и законен представител  Г.В. ***, с ЕГН – **********.

ПОСТАНОВЯВА малолетните деца Васил П.В. с ЕГН – ********** и Георги П.В. с ЕГН – ********** да живеят в дома на своята майка и законен представител Г.В.В. с ЕГН – **********,***.

        ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата П.В.П. ***,  с ЕГН – ********** и децата Васил П.В. с ЕГН – ********** и Георги П.В. с ЕГН – **********, както следва:  да ги взема и вижда всяка първа и трета събота и неделя от месеца , с преспиване в дома му,  от 10.00 часа на съботния ден – до 15.00 часа на неделния, както и двадесет дни през лятната ваканция на децата , които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката Г.В.В. с ЕГН – **********.

ОСЪЖДА  П.В.П. ***,  с ЕГН – ********** да заплаща на малолетното си дете  Васил П.В. с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законен представител Г.В.В. с ЕГН – **********, ежемесечна издръжка в  размер от 90.00 /деветдесет/ лева, считано от влизане на решението в сила до изменение на обстоятелствата.

ОСЪЖДА  П.В.П. ***,  с ЕГН – ********** да заплаща на малолетното си дете  Георги П.В. с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законен представител Г.В.В. с ЕГН – **********, ежемесечна издръжка в  размер от 80.00 /осемдесет/ лева, считано от влизане на решението в сила до изменение на обстоятелствата.

          ОСЪЖДА П.В.П. ***,  с ЕГН – ********** да заплати на  Г.В.В. с ЕГН – **********,***, сумата от   200.00 /двеста/ лева -деловодни разноски.

          ОСЪЖДА П.В.П. ***,  с ЕГН – ********** да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от  244.80 /двеста четиридесет и четири лева осемдесет стотинки/ лева – държавна такса върху три годишните платежи на присъдената издръжка. 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от получаването му, от страните, пред ОС – гр.Разград.

 

                                                            Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов