ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

гр. КУБРАТ, 12.04.2012 год.

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание на 12.04.2012 /дванадесети април две хиляди и дванадесета/ година, в състав:

 

                                                        Председател: Пламен Ангелов

 

При участието на секретаря П.П.,*** по описа на 2012 година, докладвано от съдия Ангелов.

 

Съдът счита,  че са налице условията  на чл.238 от ГПК. Към съобщението с което е връчено исковата молба на ответника е приложено и разпореждане от 27.01.2012г. В него на ВиК „Меден кладенец” ЕООД – гр.Кубрат са указани последиците от непредставянето на отговор в указания срок, включително и възможността за постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е подавал отговор в срок, не се явява в първо съдебно заседание и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Едновременно с това към исковата молба са представени писмени доказателства  които правят двата  обективно кумулативни съединени иска вероятно основателни. С оглед изложеното на осн. чл.239, ал.1 във  вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

РЕШИ:№44

 

ОСЪЖДА, основание чл.318 от ТЗ във  вр. с  чл.79 от ЗЗД,  ВиК „Меден кладенец” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, ул.Цар Иван Асен  ІІ № 80, с ЕИК:826043792, представлявано от Б. Мюмюмн В., да заплати на „Строймонтаж” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Разград, ул. Дондуков №3,  ЕИК:116042078, представлявано от Г.  П.И., сумата от 1419,60 (хиляда четиристотин и деветнадесет лева и 0.60ст.) лева,  представляваща дължима цена на доставена стока – плътна асфалтова смес, от която сума  936.00 (деветстотин тридесет и шест) лева са дължими по фактура №0000002710 от 11.11.2010г. и 483,60 (четиристотин осемдесет и три лева и 0.60 ст.) лева са дължими по фактура №0000002712 от 23.11.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от 1419.60 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 24.01.2011г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА , на осн. чл.86 ал.1 от ЗЗД,  ВиК „Меден кладенец” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, ул.Цар Иван Асен  ІІ № 80, с ЕИК:826043792, представлявано от Б. Мюмюмн В., да заплати на „Строймонтаж” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Разград, ул. Дондуков №3,  ЕИК:116042078, представлявано от Г.  П.И., сумата от 174,46 (сто седемдесет и четири лева и 0.46 ст.) лева, представляваща обезщетение за забавно плащане,  от които: 116,11(сто и шестнадесет лева и 0.11ст.) лева - мораторна лихва за забавено плащане на главницата по фактура №0000002710 от 11.11.2010г. начислена за периода от 12.11.2010г. до 23.01.2012г.  и  58,35 (петдесет и осем лева и 0.35 ст.) лева - мораторна лихва за забавено плащане на главницата по фактура №0000002712 от 23.11.2010г.,  начислена за периода от 24.11.2010г. до 23.01.2012г..

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК,  ВиК „Меден кладенец” ЕООД да заплати на „Строймонтаж” ЕАД  гр. Разград сумата от 346,78 лв. деловодни разноски, включваща 240.00 лева – адвокатско възнаграждение  и 106,78 лева – заплатена държавна такса.

На основание чл.239, ал.4 от ГПК неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

                                               

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ - Пл.Ангелов