О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 180

 

гр. Кубрат, 21.04.2012 год.

 

 

        Кубратският районен съд в закрито заседание на двадесет и първи април, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Диана Петрова – Енева

 

като разгледа докладваното на Председателя гр.дело № 112 по описа за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

      Делото е образувано по искова молба, изходяща от А.С.С. срещу  „СЦДП – ДП ТП Държавно горско стопанство Сеслав” – гр. Кубрат.

      Налице са  различни – конкретно посочени обстоятелства, които могат да предположат заинтересованост на съдиите от състава на съда от изхода на делото, в нейна вреда или полза, поради което всеки един сам се е отвел от разглеждането му.

       Поради отстраняване на всички съдии от РС – Кубрат  разглеждането на гр.д. № 112/ 2012 год. по описа на съда в РС – Кубрат е невъзможно. Производството по гр.д. № 112/ 2012 год. по описа на РС – Кубрат следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено на Председателя на ОС – Разград, който да определи друг равен по степен съд за разглеждането му.

       Водим от изложеното и на основание чл.23, ал.3 ГПК, председателят

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

       Прекратява производството по гр.д. № 112/ 2012 год.по описа на РС – Кубрат.

       Делото да се докладва на Председателя на ОС – Разград, който да постанови изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

            

                          Председател:/П/