Р Е Ш Е Н И Е

 

  28

 

гр. Кубрат, 10.04.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на десети април две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                     

и  при участие  на  секретаря  В.Д. и в присъствието на прокурора ………………….., като разгледа АНД № 61 по описа за 2012 година, докладвано от Председателя,

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-2501464/24.02.2012 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Търговище, с което на „Нептун – 2011” ЕООД – гр. Русе, ЕИК 201550390, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. Княжеска № 36а, и с адрес за призоваване в гр. Русе, ул. Шипка № 88, представлявано от управителя И.Т.Н., ЕГН **********, по реда на чл.416, ал.5 КТ и на основание чл.415в от Кодекса на труда, за нарушение по чл.408, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 100.00 (сто) лева, като  законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните, пред Административен съд - гр. Разград.

 

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/Д. Петрова - Енева

 

 

 

 

 

МОТИВИ  към  Решение № 28/ 10.04.2012 год.по над № 61/ 2012 година по описа на РС – гр. Кубрат

 

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Постъпила е жалба от И.Т.Н., ЕГН **********, в качеството на управител на „Нептун – 2011” ЕООД – гр. Русе, ЕИК 201550390, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. Княжеска № 36а, и с адрес за призоваване в гр. Русе, ул. Шипка № 88, против Наказателно постановление /НП/  № 25-2501464/ 24.02.2012 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Търговище, с което му е наложено е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 /сто/ лева, на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415в Кодекса на труда, за нарушение по чл.408, ал.2 от Кодекса на труда. В жалбата се сочи, че НП е незаконосъобразно, тъй като в административнонаказателното производство били допуснати нарушения на процесуалните разпоредби на ЗАНН – не било посочено мястото на извършване на нарушението; не били адекватно описани обстоятелствата, при които се твърди да е извършено нарушението.

        Въззиваемата страна – Дирекция “Областна инспекция по труда” – гр. Търговище, счита НП за правилно и законосъобразно, поради което моли то да бъде потвърдено.

        Районна прокуратура – Кубрат, уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени  и гласни доказателства, както и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: При направена проверка на обект – специален автомобил за търговия с риба и рибни продукти с рег. № Р 5350 АК, стациониран на територията на Кооперативния пазар в гр.Кубрат на 18.01.2012 год., около 11.45 часа,  продължила с проверка на документи на 30.01.2012 год. в канцеларията на Д “ИТ” в гр. Разград, относно спазване на КТ и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, установили, че обекта е стопанисван и експлоатиран от  „Нептун 2011” ЕООД – гр. Русе, и че в него на 18.01.2012 год. няма ревизионна книга по чл.408, ал.2 КТ. При проверката на работното място, видно от показанията на разпитаните по делото свидетели, безстационарния обект – специален автомобил за търговия с риба и рибни продукти, е бил стациониран и използван по предназначение – в него лицето В. К. предлага и продава риба и рибни продукти. За извършената проверка на място в град Кубрат съставили Констативен протокол от 18.01.2012 год., предаден на В.К., и  Протокол № Рз- 081/ 30.01.2012 год., в който отразили констатираните нарушения, вкл. в т.3 цитираното, и тъй като при проверката на представените от търговеца документи установили, че с тях е представена  Ревизионна книга № 141/ 20.01.2012 год., заверена на 20.01.2012 год., т.е. след извършване на проверката на работното място в град Кубрат, дали съответно предписание – работодателят да осигури наличието й в специалния автомобил за разносна търговия, съгласно чл.408, ал.2 КТ, и да създаде нужната организация  при поискване ревизионната книга да се предоставя на контролиращия инспектор – срок до 31.01.2012 год.

          Управителят присъствал и участвал в проверката, подписал приложените  Идентификационна карта за предприятието и Протокол № Рз - 081/ 2012 год., съдържащ конкретните констатирани нарушения и дадените предписания за отстраняването им. 

           На 30.01.2012 год. С.С. - в длъжностното си качество „старши инспектор”, и в присъствието на свидетелката М.И., съставил приетия като доказателство Акт за установяване на административно нарушение № 25-2501464/ 30.01.2012 год., за нарушението, описано подробно в същия, квалифицирано като бездействие в разрез със задължение за действие по чл.408, ал.2 КТ. Актът е съставен в присъствието на управителя, предявен по реда за това. Въпреки дадената му възможност, управителят не е регистрирал възражения по АУАН, поради което длъжностното лице – актосъставител, го изпратил за разпореждане на Директора на  Д „ИТ” – гр. Търговище.

        Директора на Д “Инспекция по труда” – гр. Търговище, приемайки, че работодателя „Нептун 2011” – ЕООД - гр.Русе, на 18.01.2012 год. около 11.45 часа, в „Безстационарен обект - специален автомобил за търговия с рег. № Р 5350 АК”  като не е осигурил заверена от инспекцията по труда ревизионна книга  за вписване на констатациите и предписанията на контролните органи при извършване на проверки в него, е извършил  нарушение на чл.408, ал.2 КТ, от което не са произтекли вредни последици и то е отстранено веднага след установяването му  - при приключването на проверката на контролния орган е представена издадена за обекта ревизионна книга с рег. № 141, в която са вписани констатациите и предписанията от проверката, по реда на 416, ал.5 и на основание чл.415в от КТ е издал атакуваното НП и е наложил на юридическото лице – работодател, имуществена санкция в размер на  100.00 лева.

         В този смисъл са показанията на актосъставителя и на разпитания по делото свидетел по акта, които от своя страна се потвърждават от приетите по делото писмени доказателства. 

         Изложените фактически обстоятелства обуславят следните правни изводи:

         Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна в процеса и срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което е допустима. Съдът следва да извърши цялостна проверка на обжалваното НП, относно неговата законосъобразност.

         В тази връзка съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е издадено: в съответствие с целта на закона; от компетентния за това орган, на когото е възложен контрола за спазване на трудовото законодателство; при спазване на установената форма; в производството не са допуснати съществени нарушения на административнонаказателните процесуални правила. 

         Относно твърдяната неправилност или противоречие с материалния закон, съдът намира оплакванията на жалбоподателя за неоснователни.  Съгласно разпоредбата на чл. 408, ал.2 КТ, работодателят е длъжен да осигури отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да се предоставят задължително на контролните органи при извършване на проверки. 

         По смисъла на КТ жалбоподателят, в качеството си на работодател – производител на услуги и стоки, ползващ работна сила, е задължено лице.

         Неоснователни и недоказани са възражението му, че не е извършил административното нарушение, за което е наказан, и че са извършени нарушения на процесуалните разпоредби -не било посочено мястото на извършване на нарушението; не били адекватно описани обстоятелствата, при които се твърди да е извършено нарушението. От събраните писмени и гласни доказателства се установи, че правата му в процеса са били редовно осигурени и реализирани – в АУАН и приложените към него и връчени му констативни протоколи е указано конкретно мястото на извършване на нарушение, името на намереното да работи в обекта за търговия с риба и рибни продукти лице - В. К., с посочен ЕГН и постоянен адрес, както и са изложени пълно обстоятелствата, при които е извършено нарушението на трудовото законодателство – неизпълнение на задължение по чл.408, ал.2 КТ,  а при служебната проверка съдът не установи такива процесуални нарушения, свързани с правото на защита на жалбоподателя. 

        Съдът приема за установено по безспорен начин извършването на административното нарушение от обективна страна.В качеството си на работодател, при задължение за действие, жалбоподателят е бездействал.  Цитираната  като нарушена законова разпоредба не изключва наказуемостта на деянието, като извършено по непредпазливост, съобразно принципа, заложен в разпоредбата на чл.7, ал.2 от ЗАНН. Административното нарушение е правилно установено, не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта, така и при издаването на НП – издадено от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазване на законоустановения ред и срокове. Правилна е квалификацията на деянието като нарушение, като в следствие на това наказващият орган правилно и законосъобразно е санкционирал жалбоподателя, налагайки му предвиденото с разпоредбата на чл.415в от КТ отговорност за маловажно нарушение наказание  имуществена санкция в размер на предвидения минимум от 100.00 лева, обратно на оплакването му, че е санкциониран в размер на максимума от 300.00 лева. С оглед несъмненото извършване на нарушението, което е било отстранено на 20.01.2012 год., т.е. веднага след установяването му на 18.01.2012 год. в гр. Кубрат, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, административно наказващият орган правилно е определил наказанието, отчитайки маловажност на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи вината обстоятелства.

               Водим от изложеното, съдът постанови своя акт.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д. Петрова - Енева