П  Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  11

 

Гр.Кубрат,  19 април  2012г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Кубратският  районен съд на деветнадесети април две хиляди и дванадесета  година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

 

при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов НЧХД № 335 по описа  за 2011г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

   ПРИЗНАВА подсъдимия  А. Салиев Алиев  - роден на *** год. в с.Севар,  живущ ***, български гражданин, с  основно образование, женен, неосъждан, ЕГН -**********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2011г. в село Севар, Разградска област  е причинил лека телесна повреда  на  И.Х.Е.,***, изразяваща се във  временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.130, ал.1 НК, поради което и на осн. чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а, ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание  ГЛОБА” в размер на  1 000.00 /хиляда/ лева.

   ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.С. - роден на  ***год. в гр.Разград, живущ ***, български гражданин, със завършен седми клас, женен, осъждан, безработен, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2011г. в село Севар, Разградска област е причинил лека телесна повреда  на  И.Х.Е.,***, изразяваща се във  временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.130, ал.1 НК, поради което и на осн. чл.36, ал.1 от НК и чл.54,  ал.1 от НК му налага наказание „Пробация”, включваща следните задължителни пробационни мерки:

               1/ на основание чл.42б, ал.1 във вр. с чл.42а, ал.4 във вр. с ал.2, т.1 и ал.3, т.1 от НК – “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично

               2/ на основание чл.42б, ал.2 във вр. с чл.42а, ал.4 във вр. с ал.2, т.2 и ал.3, т.1 от НК – “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА А.С.А., със снета по- горе самоличност,  и А.А.С., със снета по –горе самоличност, да заплатят солидарно  на И.Х.Е., с ЕГН-********** сумата от 500.00  /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания, ведно със законната лихва върху тази сума  считано от 17.12.2011г. до окончателното й изплащане,  като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в останалата му част до 2000.00  /две хиляди/ лева като неоснователен и  недоказан.

ОСЪЖДА А.С.А.  и А.А.С. да заплатят солидарно  на И.Х.Е., ЕГН ********** сумата от 367.00 /триста шестдесет и седем/ лева – разноски по делото.

ОСЪЖДА А.С.А.  и А.А.С. да заплатят по сметка на РС – Кубрат   50.00 /петдесет/ лева –  държавна такса върху уважената част от гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване и  протестиране  в 15-дневен срок от днес пред Разградски окръжен съд.

 

 

                   Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов