МОТИВИ  КЪМ  РЕШЕНИЕ  ПО  АНД № 57/2012г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД–ГР.  КУБРАТ

     

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.     

Кубратската районна прокуратура е внесла материалите по Бързо производство № 53/2012г. по описа на Районно управление “Полиция” – гр. Кубрат срещу  М.Р.И. *** за това, че   на 14.03.2012г. на път ІV 23019 – с. Сушево- гр. Завет, обл.  Разград, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил “Фолксваген Транспортер” с номер на рама WV27ZZZ25ZEH068952, си е служил с контролни знаци – 2 броя регистрационни табели с номер СС 85 49 АС, издадени за друго МПС, а именно – лек автомобил “ВАЗ 2103”, собственост на Ю.А.В. от с. Искра, обл. Силистра. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя М.Р.И. с налагане на административно наказание за извършеното от нея престъпление по  чл.345 от НК, предвид наличието на основанията на чл.78а от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл.78а от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер. Прави искане веществените доказателства – 2 бр. регистрационни табели с номер СС 85 49 АС по делото да бъдат изпратени на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Разград за унищожаването им, а МПС лек автомобил “Фолксваген Транспортер” с номер на рама WV27ZZZ25ZEH068952 да бъде върнато на собственика след влизане в сила на решението.

Нарушителят М.Р.И., разпитан на досъдебното производство, дава подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание се явява упълномощения от него защитник адв. Вели, който не оспорва установените по делото факти и позовавайки се на наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, както и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл.78а от НК, моли съда да освободи подзащитния му от наказателна отговорност и наложи административно наказание глоба, ориентирано на минимума. Поддържа искането на представителя на прокуратурата иззетите като веществени доказателства да бъдат унищожени, а МПС – върнато на собственика.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 53/2012г. по описа на Районно управление “Полиция” – гр. Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят М.Р.И. е 55-годишен,  български гражданин,  женен, с основно образование, безработен.

Към датата на извършване на деянието нарушителят И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

Подсъдимият  М.Р.И. притежава моторно превозно средство – микробус “Фолксваген Транспортер” с номер на рама WV27ZZZ25ZEH068952, който бракувал преди повече от една година. След бракуването му, микробусът бил без регистрационните табели.

В началото на месец март 2012г. подсъдимият поставил на микробуса си две регистрационни табели с № СС 85 49 АС, които табели при години бил закупил с отпадъчно желязо от непознат мъж от с. Свещари. Подс. И. знаел, че тези две регистрационни табели не са за неговия микробус, но въпреки това ги поставил на собственото си моторно превозно средство - микробус “Фолксваген Транспортер” с номер на рама WV27ZZZ25ZEH068952 и продължил да го кара с тези регистрационни табели.

На 14.03.2012г. свидетелите Н.И., М.М. и Д.Д. – служители в РУП гр. Кубрат, УП гр. Завет, били назначени съвместно наряд за времето от 08.00 часа до 17.00 часа, като изпълнявали служебните си задължения на територията на гр. Завет по контрол на пътното движение. Около 10.00 часа се намирали на път ІV 23019 с. Сушево- гр. Завет, когато спрели за проверка микробус “Фолксваген Транспортер” с рег. № СС 85 49 АС, управляван от нарушителя М.И.. При поискване на документите на водача и на автомобила, И. заявил, че не носи никакви документи за самоличност, притежава свидетелство за управление на МПС, но не го носи. Заявил също, че няма документи и за управлявания автомобил, тъй като същият бил бракуван. След извършена справка с ОДЧ в РУП гр. Кубрат било установено, че водач на автомобила е М.Р.И. ***. При справката в базата данни полицейските служители установили, че поставените на микробуса регистрационни табели № СС 85 49 АС, са били издадени за друго МПС - лек автомобил “ВАЗ 2103”, собственост на Ю.А.В. от с. Искра, обл. Силистра.

При извършения оглед на местопроизшествието били иззети като веществени доказателства  2 бр. регистрационни табели № СС 85 49 АС, приложени като веществено доказателство по делото, както и микробус “Фолксваген Транспортер” с номер на рама WV27ZZZ25ZEH068952, оставен на съхранение в РУП гр. Кубрат,  УП гр. Завет.

 По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите Димитров, Юсеин, Минев, Исмаил и Вейсалов, протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум, намиращи се  по БП, справка от сектор КАТ при ОДП гр. Разград, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на  БП. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят М.Р.И. е осъществил състава на престъпление по чл.345от НК.

От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено чрез действия - поставянето на истински контролни знаци - регистрационни табели, издадени за друго МПС -  лек автомобил “ВАЗ 2103”, собственост на Ю.А.В. от с. Искра, обл. Силистра. Деянието е осъществено в първата предвидена в нормата на чл. 345 НК форма - служене с истински контролни знаци, издадени обаче за друго моторно превозно средство. Престъплението е резултатно, като престъпният му резултат се изчерпва с окачването на нередовния знак  регистрационни номера (табели) върху МПС, за което не са предназначени. В случая дори не е нужно моторното превозно средство да е проверявано, а още по-малко да не е могло да бъде идентифицирано от служители на КАТ, за да се счита за довършено деянието. В конкретната обстановка деецът е бил спрян за проверка и така е било установено извършването на деянието.

Субект на престъплението е нарушителят М.Р.И., който е извършил деянието при пряк умисъл, като е съзнавал обществено-опасният характер на деянието, предвиждал е обществено-опасните му последици и е целял настъпване на съставомерния резултат.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл.78а, ал.1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 100 до 300 лева, нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди.

Предвид горното съдът освободи М.Р.И. от наказателна отговорност за престъплението по чл.345 от НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.   

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, съдействие за разкриване на обективната истина, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК съдът постанови  веществените доказателства по делото – 2 броя регистрационни табели с номер СС 85 49 АС, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил “ВАЗ 2103”, собственост на Ю.А.В. от с. Искра, обл. Силистра, да бъдат изпратени в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР, гр.Разград за унищожаване след влизане в сила на решението. С решението си съдът постанови след влизане в сила на съдебния акт,  МПС - микробус “Фолксваген Транспортер” с номер на рама WV27ZZZ25ZEH068952, оставен на съхранение в РУП гр. Кубрат,  УП гр. Завет, да бъде върнат на собственика И..

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                              

                                                   Районен съдия: /П/ Ал. Великова