Р Е Ш Е Н И Е

 № 60

16.05.2012г.,гр.Кубрат

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

        Кубратски районен съд в закрито съдебно заседание на шестнадесети май  две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                                      Районен съдия:Пламен Ангелов 

       при секретаря……., като разгледа докладваното от съдия Ангелов гр.д.№ 364 по описа за 2011г. на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.247 от ГПК.

         С Решение №36 по гр.д.№ 364/2011г. по описа на РС – Кубрат е уважен предявения от З.Н.А.,*** с ЕГН – **********, срещу Б.М.А.,***, с ЕГН - **********, иск, с правно основание чл.127а,ал.2 от СК във вр. с чл.45 във вр. с чл. 76,т.9 от ЗБЛД, и е разрешено на малолетното дете Арзу Бейханова Ахмедова, род. на ***г., с ЕГН – ********** , да напуска страната и пътува в чужбина без ограничения, ежегодно и целогодишно, само със съгласието на своята майка и законен представител З.Н.А. *** с ЕГН – **********, без да е необходимо  съгласието на бащата Б.М.А., с ЕГН - **********. Със същото решение съдът е дал разрешение за издаване документи за самоличност, включително и за издаване на задграничен паспорт на детето Арзу Бейханов Ахмедова, род. на ***г., с ЕГН – **********, без да е необходимо, за целта, съгласието на бащата Б.М.А., с ЕГН - **********. Решението не е обжалвано и  е влязло в сила на 18.04.2012г..

             По своя инициатива, съгласно правомощията му по чл.247,ал.1 от ГПК, съдът констатира следното :

             Видно от мотивите на решението и от представеното като доказателство по делото Удостоверение за раждане издадено въз основа Акт за раждане №72/2003г. на Община Кубрат (л.8 от делото),  страните - З.Н.А. и Б.М.А. са родители на детето А.Б.М.. В диспозитива на решението, обаче, детето е посочено с фамилно име Ахмедова.  Поради това е налице е очевидна фактическа грешка, по смисъла на чл.247 от ГПК, изразяваща се в несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.  Тя следва да се поправи служебно от съда с ново решение, в което да се отбележи , че фамилното име на детето е Мехмедова , а не Ахмедова.  

                Съгласно изложеното, на основание чл.247, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

     

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №36/02.04.2012г. по гр.д.№364 по описа на РС – Кубрат за 2011г. и същото да се чете, както следва :  

УВАЖАВА предявения от З.Н.А.,*** с ЕГН – **********, срещу Б.М.А.,***, с ЕГН - **********, иск, с правно основание чл.127а,ал.2 от СК във вр. с чл.45 във вр. с чл. 76,т.9 от ЗБЛД, и РАЗРЕШАВА  на малолетното дете А.Б.М., род. на ***г., с ЕГН – ********** , да напуска страната и пътува в чужбина без ограничения, ежегодно и целогодишно, само със съгласието на своята майка и законен представител З.Н.А. *** с ЕГН – **********, без да е необходимо  съгласието на бащата Б.М.А., с ЕГН - **********.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за издаване документи за самоличност, включително и за издаване на задграничен паспорт на детето А.Б.М., род. на ***г., с ЕГН – **********, без да е необходимо, за целта, съгласието на бащата Б.М.А., с ЕГН - **********.

Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Разград,  в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

 

                                                                Районен съдия: