Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

10.05.2012г., гр.Кубрат

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           Кубратски районен съд в публичното заседание на дванадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав                                                                            

  Районен съдия:Пламен Ангелов

            при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов гражданско дело № 546 по описа за 2011г. на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 132,ал.1,т.2 от СК.

          Образувано е по искова молба на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кубрат, представлявана от директора си Росица Калева  Калинова, предявена срещу Т.Д.Г. с пост. адрес *** с ЕГН -**********.

           Ищецът твърди, че ответницата е майка на малолетното дете М.Т.Г. с ЕГН -**********. Непосредствено след раждането му майката напуснала дома  си и оставила грижите по отглеждането на детето на своите родители. От тогава тя не се е обаждала и не се е интересувала от дъщеря си. Със заповед на Д”СП”-гр.Кубрат детето е настанено за отглеждане при баба му у дядо му по майчина линия.

          Ищецът желае да бъде постановено решение, с което ответницата да бъде лишена от родителските права по отношение на роденото от нея дете. Да й се определи режим на лични отношение и да й се възложи заплащане на издръжка в размер на 80.00 лева месечно, считано от датата на подаване на иска, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното им изплащане.

          Ответницата не се яви в съдебно заседание и не взе становище по иска. Назначеният й служебен защитник  също не се яви в съдебно заседание и не изложи съображения по иска.

          Представителят на РП – Кубрат счита, че исковата молба е допустима, а с оглед на събраните доказателства и основателна. Пледира за уважаването й.

         След като прецени събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна:

         Видно от Удостоверение за раждане издадено въз основа Акт за раждане №144/25.06.1999г. на Община Кубрат, детето М.Т.Г. е родена на ***г. от майка Т.Д.Г. и баща – неизвестен. Непосредствено след раждането на детето майката го оставила на грижите на своите родители, като напуснала дома и населеното си място. От този момент тя престанала да се е интересува от детето. За периода от раждането му до настоящия момент го е посещавала три пъти , не му е изпращала парични средства, дрехи, подаръци или други неща от първа необходимост.

          Със Заповед №285/28.10.2003г. на Директора на Д”СП”-гр.Кубрат по отношение на детето е приложена мярка за закрила – настаняване в семейството на роднини, а именно в семейството на баба му и дядо му по майчина линия.

          Грижи за дето до настоящия момент полага баба му Т.Д.Ц.,***.

          Видно от представения по делото Социален доклад детето е в добро общо здравословно състояние. Редовно посещава учебни занятия, където полага старание и усвоява учебния материал.

             Съгласно изложеното, от правна страна съдът намира за установено следното:

           Искът се явява допустим, като предявен от правно легитимирано лице, което на основание чл.133,ал.1 от СК има процесуална възможност  да предявява от свое име чужди права пред съд.  По съществото си се явява основателен и следва да се уважи.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че Т.Г. е с нисък родителски капацитет. Безотговорно е оставила детето на грижите на своите родители, самоосвободила се е от задължението си да се грижи за него и да го възпитава. Престанала е да се интересува по какъвто и да е начин от него.         

        Пасивното поведение на майката сочи , че тя трайно не полага грижи за дъщеря си , както и не дава средства за издръжката й.

         Претендираното  с исковата молба лишаване от родителски права на майката е в интерес на детето, поради което искът следва да се уважи.

          Относно издръжката:

         Исковата молба следва да с уважи и относно претендирания размер на издръжка. Детето М.Г. е на 12 години и издръжка в размер на 80.00 лева месечно отговаря на нуждите му от храна , облекло и други алименти необходими физическото му и духовно развитие.  

        Относно режима на лични отношения:

        По делото се събраха категорични доказателства, че ответницата се е дезинтересирала от детето си от дълго време. Въпреки това, не следва да се прекъсват биологичната, социалната и емоционалната връзка дете - родител и майката, въпреки незаинтересоваността си, трябва да има възможност да осъществява и поддържа контакти с детето. Мотивиран от горното и на основание чл. 134,т.2 от СК, съдът намира, че следва да бъде определен режим на лични отношения на найакта с детето, а именно: всяка последна  събота от месеца за времето от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, както и двадесет дни през лятото определени по график , изготвен от Д”СП”- гр.Кубрат съвместно с майакта ио полагащия приемни грижи.

        Относно разноските:

        Ищецът не е направил искане по разноските , поради което такива не следва да й се присъждат.

        С оглед данните по делото, съдът определя окончателна държавна такса за производството по делото в размер на 80 лв., които следва да се възложат в тежест на ответницата.  Същата следва да бъде осъден да заплати и д.т. върху три годишните платежи на издръжка , която възлиза на 115.20 лева.

          Мотивиран от изложеното, съдът,

 

РЕШИ:

 

          ЛИШАВА от родителски права Т.Д.Г. с ЕГН – **********,*** и наст.адрес гр.Кубрат, ул.”Спартак”№16 по отношение на детето М.Т.Г. с ЕГН - **********.

         Определя мерки на лични отношения на майката Т.Д.Г. с детето М.Т.Г. с ЕГН - **********, както следва: всяка последна събота и неделя от месеца за времето от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, както и двадесет дни през лятото, определени по график изготвен от Д”СП”-гр.Кубрат съвместно с майката и полагащия приемни грижи.

       ОСЪЖДА Т.Д.Г. с ЕГН – **********,*** и наст.адрес гр.Кубрат, ул.”Спартак”№16 да заплаща на малолетната си дъщеря  М.Т.Г. с ЕГН - **********, чрез нейната баба по майчина линия – Т.Д.Ц. с ЕГН - ********** ежемесечна издръжка в размер 80.00 /осемдесет/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба, до  настъпване на обстоятелства  водещи до изменението или прекратяването й , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

         Да се изпрати съобщение до Община Кубрат за вписване лишаването от родителски права.

        Препис от решението да се изпрати и на Д „СП”, гр. Кубрат

        Осъжда Т.Д.Г. с ЕГН – **********,*** и наст.адрес гр.Кубрат, ул.”Спартак”№16 да заплати по сметка на РС – Кубрат сумата от 80.00 (осемдесет) лева – окончателна държавна такса за настоящото производство, както и сумата от 115.20 (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки) лева – държавна такса върху присъдения размер на издръжка.

         Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд- Разград в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                            Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов