Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  53

 

гр. Кубрат, 04.05.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на четвърти април, две хиляди и дванадесета година, в състав:

Районен съдия: Албена В.кова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело853 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

Ищците З.Х.С., ЕГН ********** ***, А.Б.Х., ЕГН ********** ***, А.А.С., ЕГН ********** ***, А.М.Х., ЕГН ********** ***, А.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.Х., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, З.Х.М., ЕГН ********** ***, Ф.М.С., ЕГН ********** ***, Е.М.А., ЕГН ********** ***, С.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, А.Х. М., ЕГН ********** ***, А.Я.Р., ЕГН ********** ***, А. С.Д., ЕГН ********** ***, Р.С.П., ЕГН ********** ***, С.С.М., ЕГН ********** ***, С.Х.М., ЕГН ********** ***, С.С.К., ЕГН ********** *** и А.Ю.А., ЕГН ********** *** чрез пълномощника си адв. Сезгин В. от АК гр. Разград като твърдят, че са съсобственици с ответниците  Н.Б.А., ЕГН ********** ***, А.А.А., ЕГН ********** *** и С.С.М., ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Мъдрево, община Кубрат, ЕКАТТЕ 49518, възстановени с Решения № р0245/21.08.1993г., № р0245/21.08.1993г. и № е0648/21.08.1993г. на Поземлена комисия гр. Кубрат /сега Общинска служба по земеделие/, а именно:   

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮК ЙЛНЪ” с площ от 31.099 дка, от които 16.223 дка шеста категория и 15.675 дка трета категория, съставляващ имот № 332012 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 332011 – нива на М.И.Н., имот № 000024 – пасище, мера на  Община Кубрат; имот № 332013 – нива на насл. на С. М.С. и др. ; имот № 000229 – полски път на Община Кубрат; 

2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване ЛОЗЕ в местността “ЯМАЧ” с площ от 5.003 дка, трета категория, съставляващ имот № 364150 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 364186 – лозе на М.К.А., имот № 364187 – лозе на А. К.А.; имот № 364188 – лозе на И. К.А.; имот № 364189 – лозе на З. И. К.;  имот № 000036-полски път на Община Кубрат; имот № 364174-лозе на Община Кубрат;имот № 000036-полски път на Община Кубрат. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения се запазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛВАДЖЪ” с площ от 12.317 дка, трета категория, съставляващ имот № 379002 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000286 – полски път на Община Кубрат, имот № 379001 – нива на Ю. Д.Х.; имот № 000278 – полски път на Община Кубрат; имот № 379003 – нива на Л.А.Д..

 4/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮК ЙЛНЪ” с площ от 16.507 дка, трета категория, съставляващ имот № 403014 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000275 – полски път на Община Кубрат, имот № 403015 – нива на И. С. М.; имот № 000274 – полски път на Община Кубрат.

5/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЗЕЙДЕЛЕР КЪШЛАСЪ” с площ от 3.007 дка, трета категория, съставляващ имот № 018281 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000021 – полски път на Община Кубрат, имот № 000027 – жил. територия на с. Мъдрево; имот № 018275 – нива на насл. на С. А.П.;

6/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЗЕЙДЕЛЕР КЪШЛАСЪ” с площ от 2.170 дка, трета категория, съставляващ имот № 020282 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000021 – полски път на Община Кубрат, имот № 020259 – нива на насл. на А. А.К., имот № 000027 – жил. територия на с. Мъдрево;

7/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛВАДЖЪ” с площ от 15.334 дка, трета категория, съставляващ имот № 425008 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 425007 – нива на Х.И.К., имот № 000271 – полски път на Община Кубрат, имот № 425009 – нива на насл. на З. Х. И.ов, имот № 000109 – полски път на Община Кубрат,

 които им останали в наследство от общия им наследодател М. С.К., б.ж. на с. Мъдрево, обл. Разград, поч. на 22.04.1963г. в с.с. и които имоти доброволно не могат да поделят. Претендират техните части от тази съсобственост да бъдат определени при съответните квоти, съгласно правата им по Закона за наследството.

Ответникът С.С.М., редовно уведомен за постъпилата искова претенция, депозира писмен отговор чрез процесуалния си представител адв. Скопакова. В съдебно заседание се явява пълномощникът му, заявявайки становище да се допусне делбата между конституираните като съделители страни за подялба на наследствените имоти на общия им наследодател при права съгласно ЗН.

Ответниците  Н.Б.А., А.А.А. и С.И.К., последната конституирана като съделител с Определение № 118/05.03.2012г., редовно уведомени за постъпилата искова претенция, не ангажират писмен отговор и не се явяват в съдебно заседание. 

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищците, приема за установено от фактическа страна следното: Страните са  наследници на починалия на 22.04.1963 год. в село Мъдрево М. С.К., за чиято смърт Кметство с. Мъдрево е издало Акт № 0003/23.04.1963 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 539/28.10.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение се установява, че към момента на смъртта си М. С.К. е оставил свои наследници децата си: Е. М. Н. – дъщеря, А.М.Х. - дъщеря, З.М.Р. - дъщеря, М. М.С. - син, С.М.С. - син и Ф.М. С. – дъщеря. 

Видно от представеното Удостоверение за наследници № 542/04.11.2011г. изд. от Кметство с. Мъдрево, Е. М. Н.  е починала на 02.11.1997г. в с. Мъдрево, за което е съставет Акт за смърт № 14/03.11.1997г. от Кметство с. Севар, като след смъртта си тя е оставила свои наследници дъщерите си – З.Х.С., А.А.А.  и А.А.С. и сина си Байрям Алидов Алиев. Последният, видно от приложеното удостоверение за наследници № 543/04.11.2011г. изд. от Кметство с.Мъдрево е починал на 15.04.2002г., за което същото кметство е издало Акт за смърт № 11/15.04.2002г., като е оставил свои наследници преживяла съпруга З. А.А., А.Б.Х. – син и Н. Б. А. – дъщеря.  Видно от отбелязването в удостоверението, съпругата на Байрям – З. А.А. е починала на 20.06.2010г. в с. Мъдрево.

От Удостоверение за наследници № 511/26.10.2011г. изд. от Кметство с. Севар се установява, че дъщерята на общия наследодател М. С.К. – З.М.Р. е починала на 15.07.2002г.  в с. Севар, за което е съставен Акт за смърт № 12/16.07.2002г., като е оставила свои наследници З.Х.М. – син, А.Х.М.- дъщеря и М. Ю.М. – син. Последният видно от съдържанието на цитираното удостоверение и от удостоверение за наследници № 512/26.10.2012г. на Кметство с. Севар, е починал на 09.01.2009г. в с.Севар, за което е съставен Акт за смърт № 4/09.01.2009г., като е оставил свои наследници – преживяла съпруга А.М.М., М.М.Х. – син и М.М.М. – дъщеря.

От удостоверение за наследници № 544/04.11.2011г. изд. от Кметство с. Мъдрево, се установява, че синът на общия наследодател М. С.К. – М. М.С. е починал на 20.01.1982г. в гр. Разград, за което е съставен Акт за смърт № 41/21.01.1982г. на същата община,  като след смъртта си е оставил свои наследници: преживяла съпруга А.Я.Р., трите си дъщери Ф.М.С., Е.М. В. и С.М.М. и сина си М.М.М.. 

От удостоверение за наследници № 545/04.11.2011г., удостоверение № 1/03.01.2012г., и двете изд. от Кметство с. Мъдрево,  се установява, че  синът на общия наследодател М. С.К. – С.М.С. е починал на 19.02.2005г. в гр. Кубрат, за което е съставен Акт за смърт № 25/19.02.2005г., като след смъртта си той е оставил свои наследници преживяла втора съпруга Е.С.М. /удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за граждански брак № 7/05.10.1979г. на Кметство с. Мъдрево/, децата си от първия брак – А. С.Д. – дъщеря,  Р.С.П. – дъщеря, С.С.К. -  син и С.С.М. – дъщеря и сина си от втория брак – С.С.М.. От отбелязването в цитираното удостоверение, както и от удостоверение за наследници № 579/28.12.2011г. на Кметство  с.Мъдрево, се установява, че Е.С.С. е починала на 03.01.2007г., оставяйки свои наследници сина си от втория брак – С.С.М. и дъщеря от първи брак – С.И.К..

От удостоверение за наследници № 551/14.11.2011г.  изд. от Кметство с. Мъдрево,  се установява, че дъщерята на общия наследодател М. С.К. – Ф.М.Х.  е починала на 29.10.1961г. в гр. Разгрд, за което е съставен Акт за смърт № 258/29.10.1961г., като след смъртта си тя е оставила свои наследници преживял съпруг Х. А.М., С.Х.М. – сина, А.Ю.А. – син и Х.Х.А. – дъщеря. Видно от отбелязването в удостоверението за наследници Х. А.М. е починал на 26.11.2001г.От удостоверение за наследници № 31/29.03.2012г. изд. от Кметство с. Мъдрево се установява, че Х.Х.А. е починала на 07.05.1977г., като е оставила свои наследници братята си С.Х.М. и А.Ю.А..

Всички наследници на общия наследодател М. С.К. са конституирани като страни в делбеното производство.   

            С влезли в законна сила Решения  р0245/21.08.1993г., № р0245/21.08.1993г. и № е0648/21.08.1993г. на Поземлена комисия гр. Кубрат /сега Общинска служба по земеделие/ на   М. С.К., е възстановено правото на собственост върху описаните подробно в обстоятелствената част на исковата молба ниви и лозе. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността са приложени и приети актуални скици на имотите и Удостоверения за данъчна оценка на същите по чл.264 от ДОПК с 6703000355/ 25.11.2011 год. и № 6703000369/28.11.2011 год. на отдел “МДТ” при Община – Кубрат.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влезли в законна сила Решения на Общинска служба по земеделие – гр. Завет, издадени на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 1993 година. Към момента на откриване на наследството – 22.04.1963 год., тези земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониума на наследодателя, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал неговата същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследството на М. С.К. е открито на 22.04.1963 год. в с. Мъдрево и правото да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент техни низходящи – шест деца. Пет от тях са починали, оставяйки след смъртта си за свои наследници по закон своите деца, някои от които към настоящия момент са починали и поради което правата им са преминали в наследство върху техните наследници по закон – техни деца и прежиВ. съпрузи, посочени в приетите като доказателства Удостоверения за наследници. 

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащия, а след смъртта му и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищеца и ответниците. Частите на децата на покойния общ наследодател от неговото наследство са равни, съгласно разпоредбата на чл.5 от Закона за наследството.  

Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество при следните  квоти:  90/2160 ид. части за  З.Х.С.,  45/2160 ид. части за  А.Б.Х., 90/2160 ид. части за  А.А.С., 360/2160 ид. части за  А.М.Х., 40/2160 ид. части за  А.М.М., 40/2160 ид. части за  М.  М.Х.,  40/2160 ид. части за  М.М.М.,  120/2160 ид. части за  З.Х.М.,  72/2160 ид. части за  Ф.М.С., 72/2160 ид. части за  Е.М.А., 72/2160 ид. части за  С.М.М., 72/2160 ид. части за  М.М.М., 120/2160 ид. части за  А.Х. М., 72/2160 ид. части за  А.Я.Р., 60/2160  ид. части за  А. С.Д., 60/2160 ид. части за  Р.С.П., 60/2160 ид. части за  С.С.М., 180/2160  ид. части за  С.Х.М., 60/2160 ид. части за  С.С.К., 180/2160 ид. части за  А.Ю.А., 45/2160 ид. части за  Н.Б.А., 90/2160 ид. части за  А.А.А., 90/2160 ид. части за  С.С.М. и 30/2160 ид. части за  С.И.К..

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И:

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между  З.Х.С., ЕГН ********** ***, А.Б.Х., ЕГН ********** ***, А.А.С., ЕГН ********** ***, А.М.Х., ЕГН ********** ***, А.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.Х., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, З.Х.М., ЕГН ********** ***, Ф.М.С., ЕГН ********** ***, Е.М.А., ЕГН ********** ***, С.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, А.Х. М., ЕГН ********** ***, А.Я.Р., ЕГН ********** ***, А. С.Д., ЕГН ********** ***, Р.С.П., ЕГН ********** ***, С.С.М., ЕГН ********** ***, С.Х.М., ЕГН ********** ***, С.С.К., ЕГН ********** *** и А.Ю.А., ЕГН ********** ***, Н.Б.А., ЕГН ********** ***, А.А.А., ЕГН ********** ***, С.С.М., ЕГН ********** *** и С.И.К., ЕГН ********** ***, следните, останали в наследство от общия им наследодател М. С.К., б.ж. на с. Мъдрево, поч. на 22.04.1963г.. в с.с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Мъдрево, община Кубрат, ЕКАТТЕ 49518, възстановени с Решения  р0245/21.08.1993г., № р0245/21.08.1993г. и № е0648/21.08.1993г. на Общинска служба по земеделие гр. Кубрат в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮК ЙЛНЪ” с площ от 31.099 дка, от които 16.223 дка шеста категория и 15.675 дка трета категория, съставляващ имот № 332012 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 332011 – нива на М.И.Н., имот № 000024 – пасище, мера на  Община Кубрат; имот № 332013 – нива на насл. на С. М.С. и др. ; имот № 000229 – полски път на Община Кубрат; 

2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване ЛОЗЕ в местността “ЯМАЧ” с площ от 5.003 дка, трета категория, съставляващ имот № 364150 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 364186 – лозе на М.К.А., имот № 364187 – лозе на А. К.А.; имот № 364188 – лозе на И. К.А.; имот № 364189 – лозе на З. И. К.;  имот № 000036-полски път на Община Кубрат; имот № 364174-лозе на Община Кубрат;имот № 000036-полски път на Община Кубрат. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения се запазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛВАДЖЪ” с площ от 12.317 дка, трета категория, съставляващ имот № 379002 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000286 – полски път на Община Кубрат, имот № 379001 – нива на Ю. Д.Х.; имот № 000278 – полски път на Община Кубрат; имот № 379003 – нива на Л.А.Д..

 4/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮК ЙЛНЪ” с площ от 16.507 дка, трета категория, съставляващ имот № 403014 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000275 – полски път на Община Кубрат, имот № 403015 – нива на И. С. М.; имот № 000274 – полски път на Община Кубрат.

5/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЗЕЙДЕЛЕР КЪШЛАСЪ” с площ от 3.007 дка, трета категория, съставляващ имот № 018281 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000021 – полски път на Община Кубрат, имот № 000027 – жил. територия на с. Мъдрево; имот № 018275 – нива на насл. на С. А.П.;

6/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЗЕЙДЕЛЕР КЪШЛАСЪ” с площ от 2.170 дка, трета категория, съставляващ имот № 020282 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000021 – полски път на Община Кубрат, имот № 020259 – нива на насл. на А. А.К., имот № 000027 – жил. територия на с. Мъдрево;

7/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛВАДЖЪ” с площ от 15.334 дка, трета категория, съставляващ имот № 425008 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 425007 – нива на Х.И.К., имот № 000271 – полски път на Община Кубрат, имот № 425009 – нива на насл. на З. Х. И.ов, имот № 000109 – полски път на Община Кубрат,

ПРИ ПРАВА:  90/2160 ид. части за  З.Х.С.,  45/2160 ид. части за  А.Б.Х., 90/2160 ид. части за  А.А.С., 360/2160 ид. части за  А.М.Х., 40/2160 ид. части за  А.М.М., 40/2160 ид. части за  М.  М.Х.,  40/2160 ид. части за  М.М.М.,  120/2160 ид. части за  З.Х.М.,  72/2160 ид. части за  Ф.М.С., 72/2160 ид. части за  Е.М.А., 72/2160 ид. части за  С.М.М., 72/2160 ид. части за  М.М.М., 120/2160 ид. части за  А.Х. М., 72/2160 ид. части за  А.Я.Р., 60/2160  ид. части за  А. С.Д., 60/2160 ид. части за  Р.С.П., 60/2160 ид. части за  С.С.М., 180/2160  ид. части за  С.Х.М., 60/2160 ид. части за  С.С.К., 180/2160 ид. части за  А.Ю.А., 45/2160 ид. части за  Н.Б.А., 90/2160 ид. части за  А.А.А., 90/2160 ид. части за  С.С.М. и 30/2160 ид. части за  С.И.К..

Решението за допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                       Районен съдия: /П/ Ал. В.кова