Р Е Ш Е Н И Е    59

 

Гр.Кубрат, 15 май 2012г.

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският  районен съд в публично съдебно заседание на девети май, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: Албена  Великова

 

При секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 105 по описа за 2012 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по иск с правно основание чл.150 във вр. с чл.143, ал.2 от Семейния кодекс /СК/.

Ищцата М.А.А., ЕГН ********** лично и със съгласието на своята майка М.М.А., ЕГН **********,*** , като твърди, че от момента на постановяване на решение по гр. дело № 77/2007г. по описа на РС гр. Кубрат, с което бащата – А.Д.А., е бил осъден да плаща месечна издръжка в размер на 55.00 лева, са се изменили обстоятелствата и са нараснали нуждите й, моли съда да постанови решение,  с което да бъде изменена присъдената с цитираното решение издръжка от 55.00 лева на 180.00 лева, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законовите изисквания за нейното изменение или прекратяване.

Ответникът А.Д.А., ЕГН ********** ***, редовно уведомен с връчено съобщение, изпраща писмен отговор в срок, с който заявява становище относно допустимост на исковата претенция и е направил доказателствени искания. Относно основателността на претенцията по размер заявява, че същата е  основателна до размера 80.00 лева, а в останалата част до претендирания размер е прекомерно завишена.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:   С влязло в законна сила Определение № 139/16.05.2007 год. по гражданско дело № 77/2007 год. по описа на РС – гр. Кубрат, страните са постигнали спогодба, по силата на която ответникът се съгласил да заплаща за издръжката на детето си М. ежемесечно по 55.00 лева, считано от 21.04.2007 год. до промяна на обстоятелствата.

Към настоящият момент, съгласно удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 23/ 20.10.1997 год. на Община - гр. Кубрат се установява, че към датата на съдебното заседание детето е  навършило 14-годишна възраст. От съдържанието на удостоверение № 605/20.02.2012г. се  установява, че М.А. е ученичка в VІІІа клас на СОУ “Христо Ботев” гр. Кубрат, дневна форма на обучение.

Видно от приложеното към исковата молба Удостоверение № 50/17.02.2012г. на ПУИ “Д-р Петър Берон” гр. Кубрат, майката на ищцата е получила за изминал период – една година назад - средно месечно нетно възнаграждение около 600.00 лева. Представена е и Служебна бележка от 16.02.2012 год. на Сдружение за учителска взаимопомощ гр. Кубрат, от която се установява, че М.М.А. е получила кредит в размер на 1 000.00 лева със срок на издължаване 24 месеца считано от месец юли 2011 год.  Приложено е и удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0039/27.02.2009г. на Община гр. Кубрат, от което е видно, че майката има родено друго дете – Д.Д.Д., род. на ***г.

От приложената по делото Служебна бележка № 60/13.03.2012г. издадена от Областна дирекция на МВР гр. Разград, се установява, че бащата на ищцата е получил за изминал период – една година назад - средно месечно нетно възнаграждение около 320.00 лева. От съдържанието на цитираното удостоверение е видно, че върху трудовото възнаграждение на ответника има наложени запор, заем/ВСК и др., които се удържат ежемесечно от работодателя. Представено е и удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 0064/28.04.2006г. на Община гр. Кубрат, от което е видно, че бащата има родено друго дете – Г. А.А., род. на ***г.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали те са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, гласи разпоредбата на чл.143, ал.2 СК, възпроизвеждаща текста на чл.82 СК /отм./, съгласно която в процеса на разглеждане на иска по арх.гр.дело № 77/2007 год. по описа на РС – Кубрат, ответникът - баща, се е съгласил да заплаща за издръжката на детето М. ежемесечно по 55.00 лева, до изменение на обстоятелствата.

Съгласно разпоредбата на чл.150 СК при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена.

В настоящият процес се твърди, че обстоятелствата са се изменили, както следва: 1. Във връзка с израстването на детето – при определяне на сумата 55.00 лева като необходима и достатъчна за издръжката на М., тя е била навършила 9-годишна възраст, а сега - след като са изминали повече от пет години, тя е навършила 14-годишна възраст и е  ученичка в VІІІ-ми клас в профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език. Съдът, в настоящият си състав приема, че изминалите пет години са причинили качествена промяна в нуждите на детето – то е вече в средношколска възрастова група, поради което са се увеличили качествено нуждите му от храна, облекло и обувки, както и са възникнали нови нужди - свързани със закупуване на учебни помагала и представително облекло и множество учебници и помагала, тъй като за средношколците българската държава не осигурява безплатно ползването им.

В тежест  на родителите остават всички останали разходи, свързани с ежедневното посещение на учебните занятия и участието в тях -   учебни помагала и пособия, тетрадки, спортни екипи, удобни дрехи и обувки.

2. Промяна във възможностите на родителите, при която тези на майката, представляваща непълнолетното дете са намалели – М.М.А. изпитва финансови затруднения, защото е поела издръжката и на друго свое по – малко дете, което е малолетно, не работи и не реализира доходи. Правноирелевантен е факта, че бащата на малолетното на М.А. дете е безработен. Бащата на М. – А.Д.А. продължава да полага грижи и осигурява издръжката и на друго свое малолетно дете, което обстоятелство не е ново, а е било предмет на доказване и установяване в предходното производство по гр. дело № 77/2007г. по описа на РС гр. Кубрат.

В настоящия процес ищцата и ответникът  представят  доказателства за доходите си, поради което дават възможност на  съда  да приеме, че всеки от тях реализира нетни доходи съответно – майката около 600 лева месечно, а бащата около 320 лева. Освен това майката установява наличие на обективен фактор, предизвикващ по – високи финансови разходи, а именно изпълнението на родителски задължения по отношение на още едно свое дете, родено след 2007 год., т.е. след постановяване на определението по гр. дело № 77/2007 год. по описа на РС гр. Кубрат. Следва да се отчете и фактът, че бащата на М. също съжителства с друга жена и има ангажименти за издръжката на друго свое дете. 

От качеството на родители произтича задължението на страната – ответник да осигурява на непълнолетната си дъщеря  издръжка, адекватна на нейните нужди. Несъмнено те качествено са нараснали за изминалите пет години от определянето на сумата 55.00 лв. като необходимо и достатъчно участие на ответника в  издръжката на детето му. Ищцата, действаща лично и със съгласието на своята майка, претендира увеличена издръжка в размер на 180.00 лв., считано от 23.02.2012 година, защото счита, че определената такава е недостатъчна, както и защото майка й сама не е в състояние да задоволи всичките й потребности.  На това основание – установена промяна в нуждите на детето в посока на тяхното нарастване, искът е основателен.

Дължимият размер издръжка е в зависимост от нуждите на детето и от възможностите на родителя.

Към момента – датата на съдебното заседание и постановяване на решението - детето е навършило 14 -годишна възраст, учи в средна степен учебно заведение, където следва да завърши средното си образование и не е на държавна издръжка.  Съдът намира, че за месечната му издръжка са необходими не по – малко от  220.00 лева, по съображенията изложени по – горе.

И двамата родители в еднаква степен дължат на непълнолетната си дъщеря  издръжка, която да осигурява задоволяване на потребностите й, съобразно техните – родителски възможности. Имайки предвид по-ограничените  възможности на бащата, който работи и реализира нетни доходи ориентирани малко над минималната за страната работна заплата, с които участва в издръжката на друго свое дете, както и че майката лично се грижи за отглеждането и възпитанието на детето, следва от необходимите на месец 220.00 лв. за  издръжката на детето, той  да поеме 100.00 лв., а майката - разликата от 120.00 лв.

Претенцията е доказана като основание, а като размер до сумата 100.00 лева – настъпила е промяна в нуждите на детето, при увеличени в абсолютна цифра, общо около съответно средната и минималната за страната работна заплата, възможности и на двамата родители. До следваща промяна, основателно е искането на ищцата – ответникът, чиито възможности са се увеличили, успоредно с увеличените нужди на порасналото дете, да участва в издръжката му, заплащайки ежемесечно сумата 100.00 лева, от необходимите за отглеждането му 220.00 лева месечно. Не се установиха обективно съществуващи пречки той да не е в състояние да заплаща увеличения размер издръжка, поради което в този размер искът следва да бъде уважен, а за разликата да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. 

Ответникът следва да бъде осъден да заплати  дължимата за сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса в размер на 68.40 лева.

Водим от изложеното и на основание чл. 150 СК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената с Определение № 139/16.05.2007 год. по гр. дело № 77/2007 год. по описа на РС – гр. Кубрат, издръжка в полза на М.А.А., ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на своята майка и законен попечител М.М.А., ЕГН **********, от с.гр. и адрес, срещу А.Д.А., ЕГН ********** ***, като Я УВЕЛИЧАВА от 55.00 (петдесет) лева на 100.00 (сто) лева ежемесечно, считано от 23.02.2012 год. до изменение на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане на решението в сила.

ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до предявения размер от 180.00 лева, като неоснователен и недоказан.

ДОПУСКА, на основание чл.242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението.

ОСЪЖДА А.Д.А. да заплати по сметка на РС – гр. Кубрат държавна такса за изменената издръжка в размер на 68.40 (шестдесет и осем лева, четиридесет стот.) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС - гр. Разград.

 

                                    Районен съдия: /П/ Ал. Великова