МОТИВИ  КЪМ  РЕШЕНИЕ  ПО  АНД № 71/2012г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД–ГР.  КУБРАТ

     

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.     

Кубратската районна прокуратура е внесла материалите по Досъдебно производство № 23/2012г. по описа на Районно управление “Полиция” – гр. Кубрат срещу  К.С.К. *** Освободител № 9, ет.1, ап.2 и настоящ адрес с. Севар, обл. Разград, ул. Хан Крум № 4 за това, че през периода – 30.11.2011 год. – 16.12.2011 год. в гр. Кубрат, обл. Разград, по незаконен начин е използвал далекосъобщителната мрежа на „Кубрат кабел” ООД – Плевен, офис Кубрат за  предоставяне на услуга, за да пренасочи в свой интерес, насочен пренос на сигнали, изображения и звук, чрез проводник и премахване на двоен и поставяне на троен сплитер, като случаят е маловажен. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя К.С.К. с налагане на административно наказание за извършеното от нея престъпление по  чл.348а, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, предвид наличието на основанията на чл.78а от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл.78а от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер. Прави искане вещественото доказателство - троен сплитер да бъде унищожено след влизане в сила на решението.

Нарушителят К.С.К., разпитан на досъдебното производство, дава подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание се явява упълномощения от него защитник адв. Назми, която не оспорва установените по делото факти и позовавайки се на наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, както и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл.78а от НК, моли съда да освободи подзащитния й от наказателна отговорност и наложи административно наказание глоба, ориентирано на минимума. Поддържа искането на представителя на прокуратурата иззетото  веществено доказателство да бъде унищожено.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Досъдебно производство № 23/2012г. по описа на Районно управление “Полиция” – гр. Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят К.С.К. е 24-годишен,  български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Видно от приложената справка за съдимост нарушителят К. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

 Подсъдимият К. ***, но семейството му притежавало и апартамент, находящ се в гр. Кубрат, обл. Разград, на ул. Цар Освободител № 9, ет.1, ап.2. До 2009г., до когато семейството обитавало апартамента, семейството на подсъдимия било абонат на кабелна телевизия “Кубрат кабел” ООД. След преместването им в село Севар, кабелът на кабелната телевизия бил прекъснат, но оставен на стълбищната площадка.

На 30.11.2011г. подсъдимият К. поканил приятели в апартамента си в гр. Кубрат. В жилището нямало кабелна телевизия, нямало и музика, поради което подсъдимият решил да се прикачи към мрежата на “Кубрат кабел”. За целта той премахнал двойния сплитер, намиращ се на стълбищната площадка на етажа, като на негово място поставил троен сплитер и скачил към него кабела, собственост на “Кубрат кабел” ООД. По този начин, чрез използване на далекосъобщителната мрежа на “Кубрат кабел” подс. К. пренасочил изображения, звук и сигнал в апартамента си. Същата вечер кабела бил свързан с телевизионен приемник в дома на подсъдимия.

 По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите Д., Х., Т., С. и Х., протокол за доброволно предаване,  намиращи се  по ДП, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на  ДП и обясненията на нарушителя. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят К.С.К. е осъществил състава на престъпление по чл.348а, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

Непосредствен обект на посегателство по този текст са обществените отношения, в рамките на които се гарантира законосъобразното изпълзване на далекосъобщителните мрежи и съоръжения и осъществяване на далекосъобщителните услуги. От обективна страна предмет на престъпно посегателство е далекосъобщителната мрежа на “Кубрат кабел” ООД  Плевен. Далекосъобщителната мрежа, съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията /ЗД/ представлява съвкупност от преносни съоръжения и когато е необходимо комутационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за осъществяване на далекосъобщения. Съгласно чл.1, ал.2 от ЗД далекосъобщения са пренасянето, излъчването, предаването или приемането на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда. Изпълнителното деяние е осъществил чрез действие – като си е послужил с предмета на престъпно посегателство съобразно с основното му предназначение – като участва в процеса на осъществяване на далекосъобщения чрез поставяне на устройството троен сплитер. Деянието е формално и е довършено в момента на осъществяване на радиочестотното излъчване. Освен това, осъществил изпълнителното деяние по незаконен начин – защото избрания от него начин противоречи на императивни правни норми.

От субективна страна, нарушителят е осъществил деянието при пряк умисъл и специална цел: съзнавал е, че използва далекосъобщителната мрежа, съобразно посоченото нейно основно предназначение и тази му употреба противоречи на императивна правна норма, закрепена в закон, преследвайки специална цел: да пренасочи в свой интерес насочен пренос на сигнали, изображения и звук, чрез проводник и премахване на двоен сплитер и поставяне на троен сплитер.

Деянието представлява маловажен случай по см. на чл.93, т.9 от НК, поради което следва да бъде квалифицирано по привилегирования състав на чл.348а, ал.3 от НК.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл.78а, ал.1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, нарушителят e пълнолетен, не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди.

Предвид горното съдът освободи К.С.К. от наказателна отговорност за престъплението по чл.348а, ал.3 във вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, съдействие за разкриване на обективната истина, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК съдът постанови   вещественото доказателство по делото – 1 брой троен сплитер да бъде унищожено след влизане в сила на решението.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                                  Районен съдия: /П/ Ал. Великова