Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 № 71  

 

гр. Кубрат, 12.06.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на дванадесети юни,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

Районен съдия: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 848 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.247, ал.1, предл. второ от ГПК – поправка на допусната очевидна фактическа грешка.

С Решение № 35/29.03.2012г. по гражданско дело № 848/2011г. по описа на РС гр. Кубрат съдът е допуснал до делба между Ю.Р.А. /Ю. К./, А.Р.М. /Х.Ч./, А.Р.А. /А.К./, Х.К., М.К., Д.К.,  В.Ю., И.М.М., М.М.М., С.С.З. и Ф.С.К., следният, останал в наследство от общата им наследодателка С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, поч. на 14.03.1944г.. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г.   на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно: Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АРА БОСТАН” с площ от 17.056 дка, трета категория, съставляващ имот № 098005 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на А.А.Б., имот № ****** – полски път на Община Завет;  имот № ****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на “Агросем” ООД и имот №  ****** – нива на “Агросем” ООД,   при права:  24/30 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 24/30 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 24/30 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 24/30 ид. части за Х.К., 24/30 ид. части за М.К., 24/30 ид. части за Д.К., 42/30 ид. части за В.Ю., 36/30 ид.части за И.М.М., 36/30 ид.части за М.М.М., 36/30 ид.части за С.С.З. и 36/30 ид.части за Ф.С.К..

Със същото решение е допуснал до делба между  Ю.Р.А. /Ю. К./, А.Р.М. /Х.Ч./, А.Р.А. /А.К./, Х.К., М.К., Д.К.,  В.Ю., И.М.М., М.М.М., С.С.З. и Ф.С.К., следните, останали в наследство от общите им наследодатели И.И.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 09.05.1948г. в с.с. и А.И.М., б.ж. на с. Острово, поч. на 02.11.1970г. в с.с., недвижими имоти,  находящи се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановени с Решение № 26/О от 12.08.1994г. и Решение № 63/О от 10.09.1996г. на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно: 1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 45.735 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – полски път на Община Завет; имот № ****** – нива на насл. на М.Х.Х.; имот № ****** – нива на насл. на В. и М.А.К., имот № ******-нива на Ф. Р.Я., имот № ****** – нива на С. Б. М., имот № ******- нива на О. Б. М., имот № ******- нива на Х.А.С., имот № ******- нива на А.А.М., имот № ******- нива на К.В.Х. и № ******-нива на насл на С.М.Х.; 2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АЛМАЛЪ ЙОЛУ” с площ от 12.430 дка, от които 3.107 дка четвърта категория и 9.322 дка трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******– нива на насл. на М. А.Т., имот № ****** – нива на Д.-Р.Х.Т.; имот № ****** – нива на насл. на Р.А.М.; имот № ****** – полски път на Община Завет и имот № ******-нива на насл. на Х.К.М.; 3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “ЮГ АРДЪ” с площ от 0.559 дка, трета категория, съставляващ имот № ****** по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ******– нива на насл. на А. И.Ю., имот № ****** – нива на насл. на Ф.М.; имот № ****** –  полски път на Община Завет и имот №  ******-нива на насл. на М.С.И., при права:  2/30 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 2/30 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 2/30 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 2/30 ид. части за Х.К., 2/30 ид. части за М.К., 2/30 ид. части за Д.К., 6/30 ид.части  за В.Ю., 3/30 ид.части за И.М.М., 3/30 ид.части за М.М.М., 3/30 ид.части за С.С.З. и 3/30 ид.части за Ф.С.К..

Постъпила е молба от адв.Милена Найденова – пълномощник на съделителите М.М.М. и С.С.З., в която депозира искане за откриване на производство за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при изчисляване на квотите на съделителите по отношение наследството, останало от общата наследодателка С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, поч. на 14.03.1944г.. в с.с.

Съделителят В.Ю. чрез пълномощника си Х.Х.В. оспорва направеното искане, твърдейки, че делбата на имота, останал в наследство от С.А.М. /Ибрямова/,б.ж. на с. Острово, следва да се допусне до делба, но при равни права съгласно сега действащия Закон за наследството.

Съдът, след като се запозна с депозираната молба и възражението на ищеца, намира следното:

Молбата е основателна. При изчисляване на правата на всеки от съделителите по отношение на имота, останал в наследство от С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, съдът е приел, че то е открито на 11.03.1944 год. в с. Острово, при действието на Закона за наследството от 1889г., /по  аргумент на чл.89, ал.1 от ЗН, тъй като е открито преди 16.10.1944г./ отменен със сега действащия Закон за наследството, обн. ДВ бр.22/1949г. и правото да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент нейни низходящи – пет деца и преживял съпруг. Съгласно чл.21, ал.3 от ЗН/отм./, когато низходящите са от мъжки и от женски пол, тогава частта на низходящите от мъжки пол е два пъти по-голяма от частта на низходящите от женски пол. Следователно от наследството на своята майка синовете й Р., М., С. и А. получават по два дяла, а дъщерята А. – един дял. Преживелият съпруг А.И.М. също получава два дяла от наследството на покойната си съпруга, тъй като съгласно чл.38 от ЗН/отм./, когато децата са от различен пол и са повече от три, тогава частта на преживелия съпруг е равна на частта на дете от мъжки пол. А. М. е починал на 02.11.1970г., оставяйки свои наследници петте си деца, поради което и неговите два дяла следва да се разпределят по равно между неговите низходящи. Поради това, че и те са починали, оставяйки след смъртта си за свои наследници по закон своите деца, правата им са преминали в наследство върху техните наследници по закон. При изчисляване на правата им обаче, съдът е допуснал грешка в знаменателя на дробната част, като е посочил числото 30, вместо 330. Или правата на страните по отношение на имота, останал в  наследство от С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, следва да са следните: 24/330 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 24/330 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 24/330 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 24/330 ид. части за Х.К., 24/330 ид. части за М.К., 24/330 ид. части за Д.К., 42/330 ид. части за В.Ю., 36/330 ид.части за И.М.М., 36/330 ид.части за М.М.М., 36/330 ид.части за С.С.З. и 36/330 ид.части за Ф.С.К.. В този смисъл следва и да се поправи решението по допускане на делбата, в частта му досежно делбата на наследството на С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово.

Водим от гореизложеното и на основание чл.247, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка при постановяване на Решение № 35/29.03.2012г. по гражданско дело № 848/2011г. по описа на РС гр. Кубрат в частта му досежно делбата на наследството на С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, поч. на 14.03.1944г.. в с.с., КАТО ВМЕСТО: “ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Ю.Р.А. /Ю. К./ род. на ***г. живуща *** 131, Люлебургаз, Къръкларели, А.Р.М. /Х.Ч./ род. на ***г., живуща в Р Турция: кв.Фурузкьой, ул. Бамбу № 12/1, Авджълар, Истанбул, А.Р.А. /А.К./, род. на ***г., живущ в Р Турция: кв.Фурузкьой, ул. Бамбу № 8/2, Авджълар, Истанбул, Х.К., род. на ***г., живуща ***, Кючюкчекмедже, Истанбул, М.К., род. на ***г., живущ в Р Турция:  кв. Чънар № 8/3, ул. 7/5, Багджълар, Истанбул, Д.К., род. на ***г., живущ в Р Турция:  кв. Чънар № 8/3, ул. 7/5, Багджълар, Истанбул,  В.Ю., род. на ***г., живущ ***. Хава Пилот ЮТТМ. Ибрахим Герчек № 42/7, Люлебургаз, Къръкларели, И.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, С.С.З., ЕГН ********** *** и Ф.С.К., ЕГН ********** ***, следният, останал в наследство от общата им наследодателка С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, поч. на 14.03.1944г.. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г.   на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно: Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АРА БОСТАН” с площ от 17.056 дка, трета категория, съставляващ имот № 098005 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на А.А.Б., имот № ****** – полски път на Община Завет;  имот № ****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на “Агросем” ООД и имот №  ****** – нива на “Агросем” ООД,   при права:  24/30 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 24/30 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 24/30 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 24/30 ид. части за Х.К., 24/30 ид. части за М.К., 24/30 ид. части за Д.К., 42/30 ид. части за В.Ю., 36/30 ид.части за И.М.М., 36/30 ид.части за М.М.М., 36/30 ид.части за С.С.З. и 36/30 ид.части за Ф.С.К.”,  СЕ ЧЕТЕ:

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между Ю.Р.А. /Ю. К./ род. на ***г. живуща *** 131, Люлебургаз, Къръкларели, А.Р.М. /Х.Ч./ род. на ***г., живуща в Р Турция: кв.Фурузкьой, ул. Бамбу № 12/1, Авджълар, Истанбул, А.Р.А. /А.К./, род. на ***г., живущ в Р Турция: кв.Фурузкьой, ул. Бамбу № 8/2, Авджълар, Истанбул, Х.К., род. на ***г., живуща ***, Кючюкчекмедже, Истанбул, М.К., род. на ***г., живущ в Р Турция:  кв. Чънар № 8/3, ул. 7/5, Багджълар, Истанбул, Д.К., род. на ***г., живущ в Р Турция:  кв. Чънар № 8/3, ул. 7/5, Багджълар, Истанбул,  В.Ю., род. на ***г., живущ ***. Хава Пилот ЮТТМ. Ибрахим Герчек № 42/7, Люлебургаз, Къръкларели, И.М.М., ЕГН ********** ***, М.М.М., ЕГН ********** ***, С.С.З., ЕГН ********** *** и Ф.С.К., ЕГН ********** ***, следният, останал в наследство от общата им наследодателка С.А.М. /Ибрямова/, б.ж. на с. Острово, поч. на 14.03.1944г.. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Острово, община Завет, ЕКАТТЕ 54417, възстановен с Решение № 26/О от 12.08.1994г.   на Общинска служба по земеделие гр. Завет в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА в местността “АРА БОСТАН” с площ от 17.056 дка, трета категория, съставляващ имот № 098005 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № ****** – нива на насл. на А.А.Б., имот № ****** – полски път на Община Завет;  имот № ****** – полски път на Община Завет, имот № ****** – нива на “Агросем” ООД и имот №  ****** – нива на “Агросем” ООД,   

ПРИ ПРАВА:  24/330 ид. части за Ю.Р.А. /Ю. К./, 24/330 ид. части за А.Р.М. /Х.Ч./, 24/330 ид. части за А.Р.А. /А.К./, 24/330 ид. части за Х.К., 24/330 ид. части за М.К., 24/330 ид. части за Д.К., 42/330 ид. части за В.Ю., 36/330 ид.части за И.М.М., 36/330 ид.части за М.М.М., 36/330 ид.части за С.С.З. и 36/330 ид.части за Ф.С.К..

Решението подлежи на обжалване по общия ред - в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                    Районен съдия: