Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 67  

 

гр. Кубрат, 05.06.2012 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети май, две хиляди и дванадесета година, в състав:

Районен съдия: Албена Великова

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело848 по описа за 2011  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на наследствени  недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускането  й.

Ищците И.И.Т., ЕГН ********** ***, М.А.Н., ЕГН ********** ***, В.А.И., ЕГН ********** *** Иван Асен ІІ № 46А чрез пълномощника си Г.Н.Г., ЕГН ********** *** и  Р.Р.П.,***, всички чрез пълномощник адв. РумЯ. Скопакова от АК гр. Разград, като твърдят, че са съсобственици с ответниците  Н.П.М., ЕГН ********** ***, Н.С.Н., ЕГН ********** ***, Б.С.Н., ЕГН ********** *** и Р.С.Н., ЕГН ********** ***, на следния недвижим имот, находящ се в землището на село Беловец, община Кубрат, ЕКАТТЕ 03575, възстановен с Решение № б0830/27.02.2002г. на Поземлена комисия гр. Кубрат /сега Общинска служба по земеделие/ в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:   

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА в местността “ПАРАДЖИКА” с площ от 18.948 дка, трета категория, съставляващ имот № 262037 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 262090 – нива на Л.Й.И.; имот № 262092 – нива на А.А.Д.; имот № 000508 – полски път на Община Кубрат; имот № 000093 - полски път на Община Кубрат; имот № 262038 – нива на Ю.А.М. и др. и имот № 262035 - нива на “Серес” АД,  който им останал в наследство от общия наследодател Д.Т.Н., б.ж. на село Беловец,  поч. на 20.08.1939 год. в с.с. и който имот доброволно не могат да поделят. Претендират техните части от тази съсобственост да бъдат определени при съответни квоти, съгласно правата им по Закона за наследството.

Ответниците Н.П.М., Н.С.Н. и Р.С.Н., редовно уведомени за постъпилата искова претенция, не ангажират писмен отговор в срок. В съдебно заседание се явява лично ответникът Р.С.Н., който не възразява да се допусне до делба между всички конституирани съделители съсобствения имот.

Ответникът Б.С.Н., с регистриран постоянен и настоящ адрес в страната, не е открит. Назначеният му от съда особен представител изразява становище да се допусне делбата между всички наследници на общия наследодател, при права съгласно Закона за наследството. 

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на ищците, приема за установено от фактическа страна следното: Общият наследодател на страните Д.Т.Н., роден на 01.01.1854г., е починал на 20.08.1939г.,  за чиято смърт Кметство с. Беловец е издало Акт № 25/21.08.1939 год., видно от съдържанието на приетото като писмено доказателство Удостоверение за наследници № 758/22.08.2011г., изд. от същото кметство. От цитираното удостоверение  се установява, че към момента на смъртта си Д.Т.Н. е оставил свои наследници син - И.Д.Т. и дъщеря – Я.Д.С..

Видно от удостоверение за наследници № 299/01.07.2011г. изд. от Кметство с. Беловец, че синът на общия наследодател на страните Д.Т.Н. - И.Д.Т. е починал на 19.06.1984г. в с. Беловец, за което същото кметство е съставило Акт за смърт № 15/20.06.1984г., като същият е оставил свои наследници – С. И.Р. – дъщеря, А.И.Д. – син и И.И.Т. – дъщеря. А.И.Д., видно от представеното удостоверение за наследници № 302/04.07.2011г. на Кметство с. Беловец, след смъртта си на 20.01.2005г., е оставил свои наследници – О.Д.Д. – съпруга, М.А.Н. –дъщеря и В.А.И. – дъщеря. Видно от отбелязването в цитираното удостоверение, О.Д.Д. е починала на 12.11.2005г. От удостоверение за наследници № 34/01.07.2011г. на Кметство с. Беловец се установява, че С. И.Р. е починала на 11.12.1957г., оставяйки свои наследници Р.Й.Р. – съпруг и Р.Р.П. – дъщеря. Съпругът Р.Й.Р., видно от отбелязването в цитираното удостоверение за наследници, е починал на 31.01.1988г.

Видно от удостоверение за наследници № 173/15.12.2011г. изд. от Кметство с. Ново село, обл. Русе, че дъщерята на общия наследодател на страните Д.Т.Н. – Я.Д.С. е починала на 02.11.1971г. в с. Ново село, за което същото кметство е съставило Акт за смърт № 17/03.11.1971г., като след смъртта си тя е оставила свои наследници – С. К.Ч. – дъщеря, Г.Н. П. - дъщеря и С. Н. С. - син. Последният е починал на 23.03.1994г., оставяйки свои наследници синовете си:  Н.С. С., Б.С.Н. и Р.С.Н..  С. К.Ч. е починала на 05.01.1992г., като е оставила свой наследник сина си Н.П.М.. Г.Н. П. е починала на 17.08.1968г. в гр.Русе, за което е бил съставен Акт за смърт № 0694/18.08.1968г. на Община гр. Русе, чийто препис е приложен като доказателство по делото. От представената Служебна справка № 1758/06.04.2012г. изд. от Община гр. Русе, се установява, че в регистрите на общината липсват данни за деца на Г.Н. П.,  а съпругът й А.И.П. е поч. на 14.02.1988г.

Като съделители и в качеството на наследници на общите наследодатели са конституирани всички лица, посочени в исковата молба.

            С влязло в законна сила Решениеб0830/27.02.2002г. на ПК – гр. Кубрат на   наследниците на Д.Т.Н. е възстановено правото на собственост върху описаната подробно в обстоятелствената част на исковата молба нива. Като доказателство за реалното възстановяване на собствеността е приложена и приета актуална скица на имота и Удостоверение за данъчна оценка на същия по чл.264 от ДОПК с 1291/ 01.09.2011 год. на отдел “МДТ” при Община – Кубрат.

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за допускане на съдебна делба на описания подробно в исковата молба недвижим имот е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

 Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влязло в законна сила Решение на Общинска служба по земеделие – гр. Кубрат, издадено на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ през 2002 година. Към момента на откриване на наследството – 20.08.1939г., тази земя не се е намирала като обособен и самостоятелен обект на собственост в патримониума на наследодателя, поради което с оглед предвидената по закон възможност за реституцията му, законодателят е дефинирал неговата същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството като “новооткрити наследства”. С въвеждането им не се изменят момента на откриване на наследствата, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване. 

В случая наследството на Д.Т.Н. е открито на 20.08.1939 год. в с. Беловец, при действието на Закона за наследството от 1889г., /по  аргумент на чл.89, ал.1 от ЗН, тъй като е открито преди 16.10.1944г./ отменен със сега действащия Закон за наследството, обн. ДВ бр.22/1949г. и правото да получат имота се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящи – две деца И.Д.Т. и Я.Д.С.. Съгласно чл.21, ал.3 от ЗН/отм./, когато низходящите са от мъжки и от женски пол, тогава частта на низходящите от мъжки пол е два пъти по-голяма от частта на низходящите от женски пол. Следователно от наследството на своя баща синът И.Д.Т. получава два дяла, а дъщерята Я. – един дял. Поради това, че те са починали, оставяйки след смъртта си за свои наследници по закон своите деца, правата им са преминали в наследство върху техните наследници по закон – техни деца и преживели съпрузи, посочени в приетите като доказателства Удостоверения за наследници.   

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите, а след смъртта им и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват, съответно ищци и ответници.  

Разпоредбата на чл.344, ал.1 от ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник. Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество, останало в наследство от Д.Т.Н., б.ж. на с. Беловец, при следните  квоти: 4/18 ид.ч. за И.И.Т., 2/18 ид. ч. за  М.А.Н.,  2/18 ид. ч.  В.А.,  4/18 ид.ч. за Р.Р.П.,  3/18 ид.ч. за  Н.П.М.,  1/18 ид.ч. за Н.С.Н., 1/18 ид.ч. за Б.С.Н. и 1/18 ид.ч. за Р.С.Н..

 Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И  :

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  между И.И.Т., ЕГН ********** ***, М.А.Н., ЕГН ********** ***, В.А.И., ЕГН ********** *** Иван Асен ІІ № 46А чрез пълномощника си Г.Н.Г., ЕГН ********** *** и  Р.Р.П.,***, Н.П.М., ЕГН ********** ***, Н.С.Н., ЕГН ********** ***, Б.С.Н., ЕГН ********** *** и Р.С.Н., ЕГН ********** ***, следният, останал в наследство от общия им наследодател Д.Т.Н., б.ж. на с. Беловец, поч. на 20.08.1939г.. в с.с., недвижим имот,  находящ се в землището на село Беловец, община Кубрат, ЕКАТТЕ  03575, възстановен с Решение № б0830/27.02.2002 год.   на Общинска служба по земеделие гр. Кубрат в съществуващи /възстановими/ граници, а именно:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА в местността “ПАРАДЖИКА” с площ от 18.948 дка, трета категория, съставляващ имот № 262037 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 262090 – нива на Л.Й.И.; имот № 262092 – нива на А.А.Д.; имот № 000508 – полски път на Община Кубрат; имот № 000093 - полски път на Община Кубрат; имот № 262038 – нива на Ю.А.М. и др. и имот № 262035 - нива на “Серес” АД,

ПРИ ПРАВА:   4/18 ид.ч. за И.И.Т., 2/18 ид. ч. за  М.А.Н.,  2/18 ид. ч.  В.А.,  4/18 ид.ч. за Р.Р.П.,  3/18 ид.ч. за  Н.П.М.,  1/18 ид.ч. за Н.С.Н., 1/18 ид.ч. за Б.С.Н. и 1/18 ид.ч. за Р.С.Н..

Решението за допускане на делбата подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                              Районен съдия: /П/ Ал.Великова