О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 244

 

гр.Кубрат, 22.06.2012г.

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на двадесет и втори юни две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                        Районен съдия: Албена Великова

 

при секретаря ................   и в присъствието на прокурора .................като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 584 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство с правно основание чл.248, ал.1 от ГПК.

Образувано е по “въззивна жалба”, с характер на молба по чл.248, ал.1 от ГПК за произнасяне на съда относно разноските.

 С Решение № 26/15.03.2012г. по гр.дело № 584/2011г. по описа на РС гр. Кубрат, образувано по искова молба на С.М.А., ЕГН ********** *** чрез пълномощник адв. Йорданка Кондиева от АК гр. Разград против “ССОЗ- КЛАС” ООД, ЕИК 826040967, със седалище и адрес на управление гр. Завет, обл. Разград, ул. Лудогорие № 53, представлявано от управител Х.К.Б., съдът е прогласил  нищожността на Пълномощно с удостоверяване на подписа рег. № 321/08.01.2010г. и с удостоверяване на съдържанието рег. № 322, том 1, акт № 9/08.01.2010г. на нотариус Цвятко Миланов с рег. № 180 при Нотариалната камара с район на действие РС гр. Русе. Със същото решение, на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, е прогласил и нищожността на сключения договор за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт № 43, том 1, рег. № 00438, дело № 26/29.01.2010г. на нотариус С. Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара с район на действие РС гр. Кубрат,  относно продажбата на описаните подробно недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Завет. С цитираното решение съдът, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, е осъдил ответника да заплати на ищеца сумата 987.31 лева, представляваща направените разноски по делото.

С “въззивната жалба” ответникът “ССОЗ- КЛАС” ООД, ЕИК 826040967, със седалище и адрес на управление гр. Завет, обл. Разград, ул. Лудогорие № 53, представлявано от управител Х.К.Б., недоволен от решението, в частта му относно присъдените разноски, претендира отмяната му.

Съдът намира, че молбата на ответника е основателна. С исковата си молба ищецът С.М.А. действително е претендирал да му бъдат присъдени направените по делото разноски, но в съдебно заседание на 15.02.2012г. чрез пълномощникът си е оттеглил това искане, видно от изявлението на адв. Кондиева, изложено по съществото на делото.

Ето защо съдът следва да постанови определение, с което измени решението в частта относно разноските, като го отмени.

Предвид изложеното и на основание чл.248, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ  Решение № 26/15.03.2012г. по гражданско дело № 584/2011г. по описа на Районен съд гр. Кубрат в частта относно разноските, като ОТМЕНЯ  същото в часта му, с която “ССОЗ- КЛАС” ООД, ЕИК 826040967, със седалище и адрес на управление гр. Завет, обл. Разград, ул. Лудогорие № 53, представлявано от управител Х.К.Б. е осъдено да заплати   на С.М.А., ЕГН ********** *** сумата 987.31 /деветстотин осемдесет и седем лева, тридесет и една стот./ лева – разноски по делото.

Определението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС – гр. Разград.

 

                                                                          Районен съдия: