О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 243

 

гр.Кубрат, 21.06.2012г.

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на двадесет и първи юни две хиляди и дванадесета година в състав:

Районен съдия: Албена Великова

 

при секретаря ............. и в присъствието на прокурора ......................  като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 274 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази ледното:

Производството е по реда на чл.165, ал.4 във вр. с чл.130, ал.3 от СК.

Постъпила е молба от А.С.С., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, действащ като настойник на поставения под пълно запрещение Г.С.С., ЕГН ********** ***, Разградска област, ул.Христо Ботев  № 24, съгласно Акт за учредяване на настойнически съвет от 03.12.2009 год. на Органа по настойничество и попечителство при Община град Кубрат, с която моли съда да даде разрешение да извърши действие на разпореждане – продажба и доброволна делба на идеални части от два наследствени земеделски имота, находящи се в землището на с. Нова Черна, обл. Силистра, подробно описани в обстоятелствената част на молбата. Молителят в качеството му на настойник заявява, че получената сума ще използва за нуждите на поставеното под пълно запрещение лице относно продължаване на лечението му, извършване на ремонт на жилището, което обитава, а в случай, че останат средства, същите ще депозира на безсрочен депозит в банка за непосредствени или непредвидени нужди на освидетелствания.   

Към молбата са представени като доказателства Акт за учредяване на настойнически съвет от 03.12.2009г. на Органа по настойничество и попечителство при Община гр. Кубрат по Настойническо дело № 12/2000г., от което се установява, че молителят А.С.С. е назначен настойник на Г.С.С.; Решение № 53/23.10.2009г. по гр. дело № 228/2009г. по описа на ОС гр. Разград; експертно решение на ТЕЛК гр. Русе № 1241-112/14.07.2011г.; Решение № 2007/06.09.1994г. на Общинска служба по земеделие гр. Тутракан, с което е възстановена собственост на наследниците на Йордан Великов Арабаджиев върху две ниви в местността “Пред ДЗС” в землището на с. Нова Черна едната с площ 39.995 дка и другата с площ 2.999 дка ведно с два броя скици и удостоверения за данъчна оценка; удостоверение № АО-08-186/07.05.2012г. за наследниците на Йордан Великов Арабаджиев, удостоверение № АО-08-226/11.06.2012г. за наследниците на Христо Йорданов Великов, и двете издадени от Кметство с. Нова Черна, обл. Силистра и удостоверение № 000080/11.06.2012 год. за наследниците на Атанаска Христова Тонева, издадено от Кметство с. Юпер, от които е видно, че поставеното под пълно запрещение лице Г.С.С. е наследник на общия наследодател Йордан Великов Арабаджиев; Проект на Нотариален акт за покупко-продажба на нива, находяща се в землището на с. Нова Черна, обл. Силистра, в местността “Пред ДЗС” с площ от 39.995 дка, трета категория, съставляваща имот № 011022; Проект за доброволна делба на нива,  находяща се в землището на с. Нова Черна, обл. Силистра, в местността “Пред ДЗС” с площ от 2.999 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 101025 .

Представено е и становище на Настойническия съвет, заверено в Кметство с. Юпер с рег. № 53/11.06.2012г., с което членовете на същия дават мнение, че с оглед необходимостта от набавяне на средства за лечението на поставения под пълно запрещение Г.С.С., извършване ремонт на жилището му, изразяват съгласие молителят да извърши разпоредителни действия във връзка със съсобствените части на освидетелстваното лице. 

След преценка - поотделно и в съвкупност - на релевираните в молбата доводи и представените по делото писмени доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молбата е основателна.

Съгласно чл.165, ал.4, изр.1 от СК, при разпореждане с имущество на лице под настойничество се прилагат съответно чл.130, ал.3 и ал.4 от СК. Разпоредбата на чл.130, ал.3 от СК предвижда  извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на поставения под пълно запрещение, да се извършва с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на същото само при нужда или очевидна тяхна полза. Съдът намира молбата основателна, с оглед обстоятелствата, че е налице определена нужда от набавянето на парични средства както за продължаване лечението на Г.С., така и за извършване ремонт на жилището му, и това е в очевидна негова полза. 

По делото е приложено и мнението на настойническият съвет, изискуемо съгласно чл.165, ал.4, изр. второ от СК, назначен от органа по настойничество при Община гр. Кубрат, с което изразяват положително становище и съгласие за извършване на исканите разпоредителни действия.

Водим от изложеното и на основание чл.165, ал.4 във вр. с чл.130, ал.3 от СК, Кубратският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

РАЗРЕШАВА на  А.С.С., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, действащ като настойник на поставения под пълно запрещение Г.С.С., ЕГН ********** ***, Разградска област, ул.Христо Ботев  № 24, съгласно Акт за учредяване на настойнически съвет от 03.12.2009 год. на Органа по настойничество и попечителство при Община град Кубрат, да извърши продажба на полагащите му се 120/3600 идеални части от наследствен недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, ЕКАТТЕ 51956, в местността “ПРЕД ДЗС”, с площ 39.995 дка, трета категория, съставляваща имот № 011022 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 011078-нива на Цветан Борисов Филев; имот № 011077-нива на Цветан Борисов Филев; имот № 010016-полски път на Община Тутракан; имот № 011029-нива на насл. на Веселина Тодорова Николова; имот № 011023-нива на Кера Филева Стоянова и имот № 011024-нива на Дона Парашкевова Пенева.

РАЗРЕШАВА на  А.С.С., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, действащ като настойник на поставения под пълно запрещение Г.С.С., ЕГН ********** ***, Разградска област, ул.Христо Ботев  № 24, съгласно Акт за учредяване на настойнически съвет от 03.12.2009 год. на Органа по настойничество и попечителство при Община град Кубрат, да извърши доброволна делба на полагащите му се идеални части от наследствен недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, ЕКАТТЕ 51956, в местността “ПРЕД ДЗС”, с площ 2.999 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 101025 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 101024-нива на насл. на Веселина Тодорова Николова; имот № 050397- др.сел. тер. нива на насл. на Стефан Димитров Пехливански; имот № 101026-нива на насл. на Весела Тодорова Николова и имот № 101020-полски път на Община Тутракан.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                   

                                                                                  Районен съдия: