Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

16

 

гр. Кубрат, 01.06.2012 г.

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

Кубратският районен съд, в открито съдебно заседание на тридесети май, две хиляди и дванадесета  година в състав:

 

                                                           Районен съдия: Албена Великова

 

при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 9 по описа на съда за 2012 год., за да се произнесе съобрази следното: 

Предявен е иск с правно основание чл.49 СК.

Ищцата Р.Д.А., ЕГН ********** с настоящ адрес *** установявайки, че е в граждански брак с ответника Ф.М.А., от който имат родено едно малолетно дете Р.Ф.а А., род. на ***г., ЕГН **********, като твърди, че ответникът започнал да злоупотребява с алкохол, да я бие и гони от съвместно обитаваното   жилище, като от края на месец януари 2012г. са фактически разделени и това фактическо положение продължава и към настоящият момент, бракът им бил дълбоко и непоправимо разстроен, поради което и на основание чл.49, ал.1 от СК моли за прекратяването му с развод, по вина на ответника, да й бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на малолетната Райме, а на бащата бъде определен режим на лични отношения – всяка първа и трета събота от месеца; да бъде осъден ответника да заплаща ежемесечна издръжка на детето си Райме в размер на 80.00 лева; след прекратяването на брака ищцата да възстанови предбрачното си фамилно име – М..

Ответникът Ф.М.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** моли съда да постанови решение, с което на основание чл.49, ал.1 от СК да прекрати брака, но по вина на ищцата, позовавайки се на извършени от нея брачни провинения – изневяра и самоволно напускане на семейното жилище; претендира той да упражнява родителските права по отношение на малолетната Райме, а на майката да се определи режим на лични отношения с детето всяка първа и трета събота от месеца и по един месец през лятото, както и да бъде осъдена да плаща месечна издръжка на Райме в размер на 100.00 лева. Претендира  и направените по делото разноски.

 Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и на доводите на страните, приема за установено от фактическа страна  следното: Страните по делото са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двамата, на 14.07.2001 год. с Акт № 3/ 14.07.2001 год. на Кметство с. Равно, Община гр. Кубрат. От брачното си съжителство имат родено едно дете Р.Ф. А., род. на *** год. в гр. Русе, за което видно от приложеното към исковата молба удостоверение за раждане Община – гр. Русе е съставила Акт за раждане № 511/ 21.04.2003 год., в който страните по делото са записани като съответно негова майка и баща. По време на съвместното съжителство отношенията им не се развивали нормално. Ищцата започнала извънбрачна връзка със свой съсеселянин, докато през това време ответникът, след като останал без работа, търсел препитание в чужбина или в по-големи градове в страната, в резултат на което отношенията им охладнели. Брачната изневяра на съпругата, неизпълнението на домакинските и задължения, провокирали и скандали в семейството, в резултат на което след пореден такъв в края на месец януари 2012г., ищцата напуснала семейното жилище и седмица след това се установила да живее при мъжът, с който поддържала връзка, а малолетното си дете оставила в дома на съпруга си и неговите родители. От тогава никой от съпрузите не е правил опити за помирение и за възстановяване на брачния съюз, нито майката проявявала загриженост за състоянието на малолетната Райме.

Видно от изложеното в постъпилия по делото социален доклад, изготвен от Д „СП” – гр. Ветово, становище: в дома на родителите на ответника са налице добри хигиенно-битови условия за живот и отглеждане на детето; бащата декларирал пред тях желание да продължи отглеждането на детето си, ползвайки изцяло подкрепата на своите родители, а такова е и желанието на детето.

 Въз основа на така установеното от фактическа  страна, съдът направи следните правни изводи: Предявеният иск е основателен и доказан. Бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен. Съпружеската изневяра на ищцата и незачитането на ответника като брачен партньор, охладили отношенията между страните, довели до много скандали и неразбирателство, в резултат на което ищцата напуснала семейното жилище, оставяйки малолетното си дете. Това поведение на ищцата е задълбочило различията между  съпрузите, а фактическата раздяла между тях е внесла физическо и пълно духовно отчуждение. Брачната връзка е лишена от своето социално и етично съдържание и цели, поради което и следва да бъде прекратена.

Вина за това състояние на брачната връзка има ищцата, който се дезинтересирала от брачната връзка, от задълженията си на съпруга и родителка.  В тази насока по безспорен начин се опроверга изложеното в обстоятелствената част на исковата молба, че ответникът е този, който злоупотребявал с алкохол и не полагал грижи за семейството си. В подкрепа на обратното – а именно, че ищцата е тази, която е  поддържала извънбрачна връзка, че не е зачитала съпруга си и че от момента на фактическата им раздяла се е дезинтересирала от майчините си задължения по отношение на малолетната – са събраните гласни доказателства, както по инициатива на ищцата, така и посочени от ответника свидетели. Показанията им съдът кредитира, тъй като същите намират опора и в становището, изложено в социалния доклад на Отдел “Закрила на детето” гр. Кубрат.

По отношение упражняването на родителските права над роденото от брака малолетно дете, съдът прецени, че следва да се предостави на бащата. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи по несъмнен начин, че майката трайно се е дезинтересирала от родителските си ангажименти и има аморално поведение. Това обаче не е прецедент, а нейно трайно поведение, за което сочат както свидетелите, така и се извежда от доклада на Отдел “Закрила на детето” при ДСП гр. Кубрат – от две предходни връзки тя имала родено по едно дете, като понастоящем те живеят при своите бащи, а майка им никога не е проявявала интерес, загриженост към тяхното здравословно и емоционално състояние.  Понастоящем за Райме полага грижи бащата, подпомаган от своите родители – домът, който детето познава от своето раждане и в семейната среда, с която е свикнала. Предвид изложеното, на бащата следва да се възложи упражняването на родителските права, включващо и представителна власт, по отношение на детето.

На майката, макар и незаинтересована от развитието, от физическото и емоционално състояние на детето, съдът е длъжен да определи режим за поддържане на лични контакти с момиченцето, като приема за подходящо да му  даде право да го вижда и взема всяка първа и трета събота от месеца от 10:00  до 17:00 часа, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата.

          Относно дължимата за малолетното дете издръжка: Родителите дължат такава на своите не навършили пълнолетие деца, независимо дали последните са трудоспособни или могат да се издържат от имуществото си. Безспорно детето е малолетно – Райме е на 9 навършени години, и издръжка й се дължи. От социалния доклад и показанията на разпитаните свидетели се установява, че майката не работи. За доходите на бащата няма данни, но от гласните доказателства се установява, че той периодично работи в други населени места или в чужбина. Съдът съобразявайки нуждите на детето от храна, съобразена с възрастта  като вид и качество; облекло – дрехи, обувки и пр., учебни пособия, приема, че необходима и достатъчна ежемесечно сума за издръжката е в размер на  160.00 лева, който родителите следва да поемат по равно – всеки един от тях да участва в издръжката му с по 80.00 лв. Размера на издръжката е съобразен с разпоредбата на чл.142, ал.2 СК. Възможностите на родителите да осигуряват издръжка са обективно равни – и ищцата, и ответникът са работоспособни, поради което могат да реализират доходи поне в размера на минималната работна заплата за страната. Така определената издръжка следва да се присъди, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 20.03.2012 год. 

Ищцата следва след прекратяването на брака да възстанови предбрачното си фамилно име, което видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак е М.. 

Установи се от показанията на разпитаните свидетели, както и от социалния доклад, че по време на брака си страните не са придобили семейно жилище, а са ползвали като такова жилището на родителите на ответника в село Равно, поради което съдът не следва да се произнася относно ползването на семейното жилище.

На основание чл. 329, ал.1, предл.1-во от ГПК, разноските следва да се възложат в тежест на виновния съпруг, като ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника направените от него разноски в размер на 300.00 (триста) лева – адвокатско възнаграждение, по сметка на Районен съд гр. Кубрат,  окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и държавна такса по присъдената в нейна тежест издръжка размер на 115.20 (сто и петнадесет лева, двадесет стот.) лева.

Водим от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Р.Д.А., ЕГН ********** с настоящ адрес *** и Ф.М.А., ЕГН **********, с постоянен адрес ***,  с Акт № 3/14.07.2001 год. на Кметство с.Равно, Община - Кубрат, граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брачната връзка има жената Р.Д.А..

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете на страните – Р.Ф. А., ЕГН **********, на бащата - Ф.М.А., като ДАВА право на майката Р.Д.А. – да го вижда и взема всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 до 17:00 часа, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата.

ОСЪЖДА Р.Д.А. да заплаща на детето си Р.Ф. А., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Ф.М.А., ежемесечна издръжка в размер на 80.00 /осемдесет/ лева, считано от датата на завеждане на иска - 20.03.2012 год. до изменение на обстоятелствата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.53 от СК, след прекратяване на брака Р.Д.А. да възстанови предбрачното си фамилно име – М..

ОСЪЖДА Р.Д.А. да заплати на Ф.М.А. направените от него разноски в размер на  300.00 /триста/ лева.

ОСЪЖДА Р.Д.А. да заплати по сметка на РС - гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева, както и държавна такса по присъдената в нейна тежест издръжка размер на 115.20 /сто и петнадесет лева, и двадесет стотинки/ лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС – гр. Разград.

 

                                                     Районен съдия: /П/ - А.Великова