Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

18.06.2012г., гр.Кубрат

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

     Кубратски районен съд в публичното заседание на  седми юни две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                    Районен съдия: Пламен Ангелов

     при секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Ангелов брачно дело № 12 по описа за 2012г. на РС-Кубрат, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Кубратски районен съд е сезиран с искова молба от Ю.М.Г. ***, с ЕГН-********** подадена срещу П.Г.Г. ***, с ЕГН- **********. Ищцата желае бракът й с ответника да бъде прекратен с развод.

            Предявеният иск намира правното си основание в разпоредбата на чл.49,ал.1 от СК.

             В съдебно заседание страните заявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на брака по взаимно съгласие и желаят съда да го одобри с решение.  С оглед това производството премина от исково към  охранително – за развод по взаимно съгласие.

           Кубратски районен съд след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното:                 

           Молителите са съпрузи, сключили граждански брак на 26.01.1991г., за което е съставен Акт за граждански брак №2/26.01.1991г. на Община Кубрат. От брака си имат родени две деца, едното от които е навършило пълнолетие, а второто – Преслава Павлинова Г. е родена на ***г..

            Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.50 от СК:   В съдебно заседание молителите заявяват сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като изложиха и подписаха споразумение  по реда на чл.51 Семейния кодекс,  с което уреждат личните и имуществените си отношения, както и тези във връзка с упражняването на родителските права и издръжката на роденото от брака дете. Страните се съгласяват родителските права да се упражняват от майката, каквото е и становището на Д”СП”-гр.Кубрат. Местоживеенето на детето се определя при майката. Бащата се  задължава да заплаща издръжка на малолетното си дете в размер от 90.00 лева месечно, който съответства на потребностите му от храна и облекло, съобразно възрастта му. Определили са подходящ режим за лични отношения между него и детето.

           Съпрузите са се споразумели и относно фамилното име на съпругата, която след прекратяване на брака ще носи предбрачната си фамилия – Маринова, както и относно ползването на семейното жилище, което се предоставя на бащата.  

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и интересите на роденото от брака непълнолетно дете са защитени.  Ето защо бракът между страните следва да бъде прекратен, без съда да издирва мотивите за това, а постигнатото между тях споразумение утвърдено.

         Молителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса  по допускане на развода, която на основание чл.6,т.3 от Тарифата на държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, се определя на 40.00 лева и на основание чл.329,ал.1,изр.2 от ГПК следва да се възложи по равно на всеки един от тях.  Бащата следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС – Кубрат и д.т. върху утвърдения размер на издръжката. Таксата представлява 2% от тригодишните й платежи и възлиза на 64.80 лева.

Мотивиран от изложеното, на основание чл.50 от Семейния кодекс,

съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Ю.М.Г.,*** с ЕГН-**********, и П.Г.Г.,***, с ЕГН- **********, с Акт № 2/26.01.1991год. на Община Кубрат, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнато между страните споразумение, по силата на което:

1. Родителските права по отношение роденото от брака малолетно дете – Преслава Павлинова Г., род. на ***г.,с ЕГН – ********** се предоставят за упражняване на майката Ю.М.Г..

2. Определя местоживеенето на детето Преслава Павлинова Г., род. на ***г., с ЕГН – ********** в дома на неговата майка Ю.М.Г..

3.  Между бащата П.Г.Г. и неговото малолетно дете Преслава Павлинова Г. се определя режим на лични отношения както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с преспиване, както и два пъти по 14/четиринадесет/ дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

         4. Бащата П.Г.Г. се задължава да заплаща на малолетното си дете Преслава Павлинова Г. ежемесечна издръжка в размер на 90.00 /деветдесет/ лева, платими чрез неговата майка и законен представител Ю.М.Г., до възникване на предпоставки за нейното изменяване или прекратяване, считано от датата на подписване на споразумението – 07.06.2012г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като лихвите започват да текат от датата на утвърждаване на споразумението. Издръжката ще се заплаща до края на месеца за който се дължи.  

         5. Семейното жилище, находящо се в гр.Кубрат, на ул.”Вит”№56, ап.15, се предоставя за ползване на П.Г.Г..

6. След прекратяване на брака съпругата Ю.М.Г. възстановява предбрачната си фамилия „Маринова”.

7. Страните не претендират издръжка по между си.

 

ОСЪЖДА Ю.М.Г.,*** с ЕГН-********** да заплати окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

ОСЪЖДА П.Г.Г.,***, с ЕГН- **********да заплати окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20.00 /двадесет/ лева и държавна такса върху утвърдения размер на издръжката в размер на 64.80 /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/лева.

Решението не подлежи на обжалване.                                              Районен съдия: /П/